9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa – 232 (Yeni Müfredat-Yeni Kitap)(2018-2019)

 tanıtılan kişinin sosyal çevresi, edebî kişiliğiyle ilgili bilgiler, sanatı üzerine değerlendirmeler ve eserlerinden örnekler bulunur. Hâtime bölümünde eserin bitiş tarihi, yazılış süreci ile ilgili bilgiler, dönemin padişahına veya önde gelen devlet adamlarına dualar, eserdeki kusurlar için af isteği yer alır.

Tezkireler çoğunlukla yazarlarının adıyla anılır. Tezkirede şairler genellikle alfabetik olarak sıralanır.

Nesnel bir tutumla, açık ve sade bir dille, bilgi vermek amacıyla yazılan biyografilere göre tezkireler;

öznel bir tutumla, övgü veya yergi amacıyla kaleme alınmıştır. Tezkirelerde yazarlar, genellikle sanat güçlerini göstermeye çalışmış; seci, aliterasyon, tezat ve tenasüplerle süslenmiş, sanatlı bir dil

kullanmıştır.

Türk edebiyatındaki ilk şairler tezkiresi Çağatay şairi Ali Şîr Nevâî’nin yazdığı Mecâlisü’n-Nefâis’tir.

Anadolu sahasında yazılan ilk şairler tezkiresi Sehî Bey’e ait olan Heşt Behişt’tir. Türk edebiyatındaki

tanınmış tezkireler arasında Latîfî’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ, Ahdî’nin Gülşen-i Şuarâ, Âşık Çelebi’nin Meşâirü’ş- Şuarâ, Kınalızâde Hasan Çelebi’nin Tezkiretü’ş-Şuarâ sayılabilir.

 

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Enverî adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

 

Şair hayatlarının anlatıldığı tezkiredir.

 

2. Tezkire türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişmelerin etkilerini belirleyiniz.

 

Tezkire türünün ortaya çıkmasında etkili olan unsurlarda elbette ki yazılı ve sözlü kültürün etkisi vardır. Özellikle şairlerin yetiştiği sosyal , ekonomik, kültürel çevre şairin ve dolayısyla bunları bir arada tutan tezkirelerin oluşumuna katkıda bulunmuştur.

 

3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 

Metinde dil ve anlatım olarak ağır ve dil kullanılmış.Terkipler kullanılmış , bu da şiiri zorlaştırmıştır.  Aktardığı bilgileri özellikle rivayet yoluyla aktarmıştır. Bu da o dönemde şair ve yazarların hayatları hakkında sözlü olarak aktarıldığını gösteriyor.

 

4. Metinde yazar, söz konusu şairi tanıtırken hangi edebî sanatlardan yararlanmıştır?

 

bir pâre yanar od imiş diyerek benzetme

ag u kara diyerek tezat

 

5. Enverî adlı metni Cenevre adlı metinle tür, biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız.

 

Enveri

Cenevre

Tür

tezkire

otobiyografi

Biçim

düzyazı

düzyazı

İçerik

Şair Enveri’nin hayatı anlatılmıştır.

Abidin Dino kendi hayatını anlatmıştır.

Dil ve üslup

Ağır, ağdalı ve terkipli bir dil kullanılmıştır. Osmanlıca metindir.

Daha sade ve süssüz bir anlatımı tercih etmiştir.

 

 

Yazarın Biyografisi

Ahdî (16. yy.): Bağdat’ta doğan Ahdî, öğrenimini doğduğu yerde tamamladıktan sonra 1552 yılında İstanbul’a geldi. Burada birçok şair ve bilginle tanışma imkânı bulan Ahdî, Şehzade Selim’in de yardım ve desteğini aldı. On bir yıl sonra memleketi Bağdat’a dönen yazar, İstanbul’da edindiği geniş birikimle Gülşen-i Şuara adlı şairler tezkiresini yazdı. Tezkiresine Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminin şairlerinin yanı sıra Bağdat ve İran’da yetişen Türk şairlerini de aldı. Tezkire yazarlığıyla tanınan Ahdî’nin Türkçe ve Farsça yazdığı şiirleri de vardır.