10. Sınıf Coğrafya Doğal Afetler ve Toplum Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Coğrafya dersi Doğal Afetler ve Toplum konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Coğrafya Doğal Afetler ve Toplum Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Coğrafya Doğal Afetler ve Toplum Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Volkanizma, deprem, sel, taşkın, heyelan, çığ gi­bi doğa olayları insan etkinliklerinden bağımsız olarak gerçekleşir. Doğa olaylarının etkisinin bü­yük ya da küçük olması, olayın gerçekleşme şid­detine, oluştuğu çevrenin özelliklerine bağlıdır. Bir doğa olayı, kısa sürede yol açtığı can ve mal kaybı sonucunda afete dönüşür. Buna göre, aşağıdakilerin hangisindeki doğa olayı afet olarak nitelendirilemez?

A
Bangladeş’te meydana gelen akarsu taşkınları
B
Güneydoğu Asya ülkelerini etkileyen tsunamiler
C
Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğu kıyılarında etkili olan kasırgalar
D
Antarktika Kıtası’nda eriyen buzullar
E
Türkiye’de meydana gelen şiddetli depremer
Soru 2

I.Meksika
II.Norveç
III.Endonezya
Yukarıdaki ülkelerden hangilerinde tropikal fırtınaların yaşanma riski çok düşüktür?

A
I - II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
II-III
Soru 3

Türkiye’de heyelan olaylarının çoğunun ilkba­harda görülmesinde aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden daha etkilidir?

A
Yamaçlarda esen rüzgâr hızının artması
B
Toprağın suyla doygun hale gelmesi
C
Akarsu debilerinin artması
D
Yamaçlardaki kaya çatlaklarının artması
E
Bitkilerin yeşermeye başlaması
Soru 4

Türkiye’de toprak aşınması ve yamaç süpürülmesi, tarımın önemli sorunlarıdır. Aşağıdakilerden hangisi, bu sorunların doğ­masına yol açan etmenlerden biridir?

A
Arazinin dağlık olması
B
Akarsuların bol alüvyon taşıması
C
Yağışların daha çok kar olarak yağması
D
Akarsu boylarının uzun olması
E
Yağışların fazla olması
Soru 5

İnsanların, kendileri için yarattığı tehlikeleri bile bile etkin volkanların çevrelerini yerleşme yeri oiarak seçmeleri hangi nedene bağlana­bilir?

A
Volkanların uzun aralarla püskürmelerine
B
Tehlike boyutlarının önceden kestirilmeyişine
C
Volkanik alanlarda verimli topraklar oluşmasına
D
Nüfusun kalabalık olmasına
E
Püskürme devrelerinin önceden hesaplanabilmesine
Soru 6

1998 yılında Orta Amerika ülkelerinden Hondu­ras’ı etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ar­dından, Devle Başkanı Carlos Flores “Başımıza gelen en büyük felaket bu. Köprüler, yollar, elek­trik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri yıkıldı. Elli yılda yavaş yavaş yapılanları, yetmiş iki saa­te yitirdik.” demiştir.
Carlos Flores bu sözleriyle kasırganın yol aç­tığı,
I.toprak
II.ekonomi,
III.altyapı
IV.nüfus
kayıplarından hangilerini vurgulamıştır?

A
I ve III
B
II ve III
C
III ve IV
D
II ve IV
E
I ve II
Soru 7

İnsanların etkinliklerinden kaynaklanan ve sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranının art­masıyla ortaya çıkan küresel ısınmanın iklimi et­kileyeceği düşünülmektedir. Son yıllarda, kutup­lardaki buzullarda gözlenen erimeler, çatlamalar ve kopmalar küresel ısınmanın birer sonucu ola­rak görülmektedir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ne­den olması beklenmez?

A
Volkanik etkinliklerin artması
B
Yer altı sularının azalması
C
Deniz ve okyanuslarda su seviyesinin yük¬selmesi
D
Kurak bölgelerin genişlemesi
E
Bitki örtüsünün değişmesi
Soru 8

Türkiye’de tarım alanlarının büyük bir kesiminde toprağın erozyona uğradığı bilinmektedir. Özellik­le tahıl tarımı yapılan eğimli yerlerde erozyon da­ha etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun ortaya çıkaracağı sonuçlardan biri olabilir?

A
Verimli ekim alanlarının daralması
B
Akarsuların bollaşması
C
Akarsu taşkınlarının azalması
D
Eğimli yamaçlardaki toprağın tazelenmesi
E
Yağışların artması
Soru 9

Aşağıdakilerin hangisinde verilen doğal afet­lerle, Endonezya’da büyük yıkımlara yol açan tsunami aynı nedene bağlı olarak oluşmakta­dır?

A
Hindistan’da sellerin büyük can ve mal kaybına neden olması
B
Afganistan’da yaz aylarında şiddetli kuraklıkların yaşanması
C
Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğu kıyılarının sık sık kasırgalardan etkilenmesi
D
İsviçre’de kış aylarında çığ olaylarının görülmesi
E
Japonya’da her yıl çeşitli büyüklükte depremler olması
Soru 10

Baraj çevrelerinin ağaçlandırılmasının teme! amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Baraj çevresinde yaban hayatını zenginleştir¬mek
B
Baraj çevresine yerleşmeyi önlemek
C
Çevreyi güzelleştirmek
D
Yeni orman alanları kazanmak
E
Erozyonu yavaşlatarak barajın ömrünü uzatmak
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.