10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Divan Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Divan Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi gazel ve mesnevi­nin ortak özelliğidir?

A
Uzunluğu
B
Konuları
C
Kafiyelenişi
D
Ölçüsü
E
Beyit sayısı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nesir türlerinden biri değildir?

A
Sefaretname
B
Musammat
C
Tarih
D
Tezkire
E
Seyahatname
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirinin ge­nel özelliklerinden değildir?

A
Şiirde parça güzelliği değil bütün güzelliğine önem verilir.
B
Yabancı sözcüklere sıkça yer verilir.
C
Gazel, mesnevi, rubai gibi nazım biçimleri kullanılır.
D
Ölçü, aruz ölçüsüdür.
E
Nazım birimi beyittir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Divan şiirine özel bir başlık konulmayışının başlıca nedenidir?

A
Divan şiirinde anlamdan çok söyleyişe önem verilmesi
B
Divan edebiyatının daha çok soyut ve hayallere dayalı bir edebiyat olması
C
Söz sanatlarına fazlaca yer verilmesi
D
Yaşamdan kopuk olması ve günlük hayata yer verilmemesi
E
Şiirlerde konu bütünlüğünün olmaması
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Divan şiirinin şekil özelliklerinden biri değildir?

A
Aruz ölçüsü adı verilen ve hecelerin uzunluk kısalıklarına bağlı olan bir vezin kullanılmıştır.
B
Daha çok aşk, tabiat, sevgili ve dünyadan şikayet gibi konular işlenmiştir.
C
Nazım birimi beyittir.
D
Şiirler genellikle nazım biçimleri ve redifleriyle adlandırılırlar, özel bir başlık taşımazlar.
E
Genellikle zengin kafiye kullanılmıştır.
Soru 6

Padişahların sanatçıları koruması, ödüllen­dirmesi, desteklemesiyle ilintili olarak Di­van şairleri halktan uzaklaşır; dil, edebiyat, beğeni ve yaşam tarzlarıyla elit tabakaya hi­tap ederler. Medrese eğitimi alarak Arapça ve Farsçayı öğrenen bu sanatçıların yapıtla­rında bu dillerin etkisiyle beraber İran kül­türünün İslam inançlarıyla kaynaşan tarih ve mitologyasını işledikleri de görülür. Yukarıdaki parçada Divan edebiyatının hangi özelliğine değinilmemiştir?

A
Toplumsal konulara yer vermeyen soyut bir dünyası olduğuna
B
Sarayın korumacılığında gelişen bir edebiyat olduğuna
C
İşlenen konuların ortak İslam kültürünü yansıttığına
D
Çoğunluğun beğeni ve yaşam biçimini yansıtmadıklarına
E
Yapıtlarında konuşma dilinden uzak, süslü ve sanatlı bir dil kullandıklarına
Soru 7

XVI. yüzyılda saray çevresinde bulunan Di­van şairleri, sanatlarındaki ustalık ve söyle­yişleri ile bu edebiyata altın çağını yaşattı­lar; ancak her beyitin kendi içinde bir bü­tünlük oluşturması, şiiri sakat bırakmıştır. Yukarıdaki parçaya göre Divan edebiyatının olumsuz özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eserlerde halkın sorunlarına yer verilmemesi
B
Süslü ve sanatlı bir anlatıma başvurulması
C
Sonradan gelen şairlerin özgün bir üsluba ulaşamaması
D
Bütün değil parça güzelliğini amaçlaması
E
Saray çevresindeki şairler tarafından yazılması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Divan nesrinin özelliklerinden değildir?

A
17. yüzyılda nesir alanında eser veren en önemli isimler Evliya Çelebi ve Katip Çelebi’dir.
B
Tarihlerde ve halk için yazılan eserlerde oldukça sade bir dil kullanılmıştır.
C
Divan edebiyatının ilk döneminde şehirleri tanıtan yazılar nesir tarzında kaleme alınmıştır.
D
Divan edebiyatında nesir, şiirin gölgesinde kalmıştır.
E
Süslü nesrin en önemli temsilcisi, Sinan Paşa’dır.
Soru 9

Aşağıda kaside nazım biçimi için söylenen­lerden hangisi yanlıştır?

A
Aruz ölçüsünün değişik kalıpları ile yazılır.
B
Uyak düzeni mesnevi ile aynıdır.
C
İlk beyitine matla son beyitine makta adı verilir.
D
En az 33, en fazla 99 beyitten oluşur.
E
Tam bir kaside altı bölümden oluşur.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatının özelliklerinden biri değildir?

A
Düz yazı şiirin gölgesinde kalmıştır.
B
Aruz ölçüsüyle ve zengin kafiyeyle şiir¬ler yazılmıştır.
C
Tekkelerde tasavvuf eğitimi almış sanatçılar tarafından oluşturulmuştur.
D
İslam’dan ve tasavvuftan etkilenmiştir.
E
Arap ve Fars edebiyatları taklit edilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.