10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Onlin

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Onlin adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kutadgu Bilig ile Divan-ı Hikmet’i karşılaştı­ran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Divan-ı Hikmet’te dörtlükler kullanılmış, Kutadgu Bilig’de ise sadece beyitlere yer verilmiştir.
B
Her ikisi de Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
C
Her ikisi de didaktiktir.
D
Kutadgu Bilig’de aruz ölçüsü kullanılmış Divan-ı Hikmet’te ise genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
E
Her ikisi de aynı edebiyat döneminin ürünleridir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyata ait bir özellik değildir?

A
Şaman, ozan, baksı gibi din adamlarının söyledikleri şiirlerden oluşur.
B
Nazım birimi dörtlük ve yarım uyak sıkça kullanılmıştır.
C
Ürünler, kopuz eşliğinde söylenir.
D
Yer yer yabancı dillerin etkisi görülür.
E
Destanlar, bu dönemde önemli bir yer tutmuştur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâ­yelerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Oğuzların bütün gelenek, görenek, aile, toplum özelliklerini bu hikâyelerde görmek mümkündür.
B
Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü olan bir eserdir.
C
12 hikâyeden oluşmuştur.
D
Bu hikayelerin yazarı olan Dede Korkut 15.yy. da yaşamıştır.
E
Oğuzca denilen Türkçe ile yazılmıştır.
Soru 4

Kutadgu Bilig ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
6645 beyitten oluşan bu eser didaktiktir.
B
Yusuf Has Hacip tarafından Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
C
İdeal bir insanın ve devlet yönetimin nasıl olması gerektiğini anlatan bir siyasetnamedir.
D
Kaside tarzında yazılan bu eserde aruz vezni kullanılmıştır.
E
Eser, sembolik dört şahsın birbirleriyle konuşması şeklinde oluşmuştur.
Soru 5

(I) Oğuzların hayatlarını anlatan Dede Kor­kut Hikâyeleri, yüzyıllarca sözlü gelenekte yaşayıp tahminen 15. yüzyılda yazıya geçi­rilmiştir.
(II) On iki destansı hikâyeden meydana gelmiştir.
(III) Nazım, nesir karı­şıktır.
(IV) Hikâyelerin biri eksik iki nüshası bulunmaktadır.
(V) Oğuzlara yol gösterci, ulu bir kişi olan Dede Korkut tarafından ya­zılmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışı vardır?

A
I
B
II
C
IV
D
V
E
III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?

A
Mesnevi tarzında yazılmış ilk eserdir.
B
Aruz vezniyle yazılmış bir eserdir.
C
Sembolik bir eserdir.
D
Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
E
Türk edebiyatındaki ilk siyasetname örneğidir.
Soru 7

(I) 12.yy. da yazılan Atabetü’l Hakayık adlı eser bir ahlak kitabıdır.
(II) “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen bu eser didaktik bir nitelik taşır.
(III) Hakaniye Türçesiyle kale­me alınmıştır.
(IV) 6645 bayitten oluşmuş­tur.
(V) Eser, dindarlığın, alçak gönüllülü­ğün ve cömertliğin erdemlerinden, bilginin yararından söz eder.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
I
B
IV
C
II
D
V
E
III
Soru 8

İslâmiyet etkisindeki Türk edebiyatının ürünlerindendir. XII. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafında aruz vezniyle, mesnevi tarzında yazılmıştır. Cömertlik, doğruluk, ilim gibi konuların işlendiği didaktik bir eserdir. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan-ı Lügati’t Türk
B
Atabetü’l Hakayık
C
Muhakemetü’l Lügateyn
D
Divan-ı Hikmet
E
Kutadgu Bilig
Soru 9

İlk İslami eserlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Atabetü’l Hakayık, İslam ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir eserdir.
B
Divan-ı Hikmet, Türk tasavvuf edebiyatının ilk şairi sayılan Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
C
Divan-ı Lügati’t Türk, ilk Türkçe sözlük olmanın yanı sıra tarih, coğrafya, edebiyat konularında da bilgiler içeren bir eserdir.
D
Divan-ı Hikmet, iyi bir devlet yönetiminin ilkelerini anlatan alegorik bir eserdir.
E
Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig, “saadet veren bilgi” anlamı¬na gelmektedir.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi destandan halk hi­kâyesine geçiş döneminin bir ürünüdür?

A
Divan-ı Lügati’t Türk
B
Kutadgu Bilig
C
Kitab-ı Dede Korkut
D
Divan-ı Hikmet
E
Atabetü’l Hakayık
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.