10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Dil Anlatım ve Edebiyat dersi Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Onlin

Tebrikler - 10. Sınıf Dil Anlatım Ve Edebiyat Tarihi Gelişimi İçinde Türk Edebiyatı Testleri-4 (Test Çöz - Onlin adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâ­yelerinin özelliklerinden biri değildir?

A
Destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünü olan bir eserdir.
B
Bu hikayelerin yazarı olan Dede Korkut 15.yy. da yaşamıştır.
C
Oğuzların bütün gelenek, görenek, aile, toplum özelliklerini bu hikâyelerde görmek mümkündür.
D
Oğuzca denilen Türkçe ile yazılmıştır.
E
12 hikâyeden oluşmuştur.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi destandan halk hi­kâyesine geçiş döneminin bir ürünüdür?

A
Kutadgu Bilig
B
Divan-ı Lügati’t Türk
C
Atabetü’l Hakayık
D
Kitab-ı Dede Korkut
E
Divan-ı Hikmet
Soru 3

Kutadgu Bilig ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
6645 beyitten oluşan bu eser didaktiktir.
B
Eser, sembolik dört şahsın birbirleriyle konuşması şeklinde oluşmuştur.
C
Kaside tarzında yazılan bu eserde aruz vezni kullanılmıştır.
D
Yusuf Has Hacip tarafından Tabgaç Buğra Han’a sunulmuştur.
E
İdeal bir insanın ve devlet yönetimin nasıl olması gerektiğini anlatan bir siyasetnamedir.
Soru 4

(I) Oğuzların hayatlarını anlatan Dede Kor­kut Hikâyeleri, yüzyıllarca sözlü gelenekte yaşayıp tahminen 15. yüzyılda yazıya geçi­rilmiştir.
(II) On iki destansı hikâyeden meydana gelmiştir.
(III) Nazım, nesir karı­şıktır.
(IV) Hikâyelerin biri eksik iki nüshası bulunmaktadır.
(V) Oğuzlara yol gösterci, ulu bir kişi olan Dede Korkut tarafından ya­zılmıştır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışı vardır?

A
V
B
IV
C
III
D
II
E
I
Soru 5

İslâmiyet etkisindeki Türk edebiyatının ürünlerindendir. XII. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafında aruz vezniyle, mesnevi tarzında yazılmıştır. Cömertlik, doğruluk, ilim gibi konuların işlendiği didaktik bir eserdir. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Muhakemetü’l Lügateyn
B
Atabetü’l Hakayık
C
Divan-ı Lügati’t Türk
D
Kutadgu Bilig
E
Divan-ı Hikmet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi sözlü edebiyata ait bir özellik değildir?

A
Ürünler, kopuz eşliğinde söylenir.
B
Destanlar, bu dönemde önemli bir yer tutmuştur.
C
Yer yer yabancı dillerin etkisi görülür.
D
Nazım birimi dörtlük ve yarım uyak sıkça kullanılmıştır.
E
Şaman, ozan, baksı gibi din adamlarının söyledikleri şiirlerden oluşur.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’in özelliklerinden biri değildir?

A
Sembolik bir eserdir.
B
Mesnevi tarzında yazılmış ilk eserdir.
C
Türk dilinin ilk sözlüğüdür.
D
Aruz vezniyle yazılmış bir eserdir.
E
Türk edebiyatındaki ilk siyasetname örneğidir.
Soru 8

Kutadgu Bilig ile Divan-ı Hikmet’i karşılaştı­ran aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A
Kutadgu Bilig’de aruz ölçüsü kullanılmış Divan-ı Hikmet’te ise genellikle hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
Her ikisi de aynı edebiyat döneminin ürünleridir.
C
Her ikisi de Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır.
D
Divan-ı Hikmet’te dörtlükler kullanılmış, Kutadgu Bilig’de ise sadece beyitlere yer verilmiştir.
E
Her ikisi de didaktiktir.
Soru 9

(I) 12.yy. da yazılan Atabetü’l Hakayık adlı eser bir ahlak kitabıdır.
(II) “Gerçeklerin eşiği” anlamına gelen bu eser didaktik bir nitelik taşır.
(III) Hakaniye Türçesiyle kale­me alınmıştır.
(IV) 6645 bayitten oluşmuş­tur.
(V) Eser, dindarlığın, alçak gönüllülü­ğün ve cömertliğin erdemlerinden, bilginin yararından söz eder.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi­sinde bilgi yanlışı yapılmıştır?

A
III
B
V
C
II
D
I
E
IV
Soru 10

İlk İslami eserlerle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A
Divan-ı Hikmet, Türk tasavvuf edebiyatının ilk şairi sayılan Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır.
B
Divan-ı Hikmet, iyi bir devlet yönetiminin ilkelerini anlatan alegorik bir eserdir.
C
Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig, “saadet veren bilgi” anlamı¬na gelmektedir.
D
Atabetü’l Hakayık, İslam ahlakını öğretmeye çalışan didaktik bir eserdir.
E
Divan-ı Lügati’t Türk, ilk Türkçe sözlük olmanın yanı sıra tarih, coğrafya, edebiyat konularında da bilgiler içeren bir eserdir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.