10. Sınıf Tarih Arayış Yılları Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Arayış Yılları konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Arayış Yılları Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Arayış Yılları Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi’nde görü­len Celali isyanlarının nedenleri arasında aşağıda- kllerden hangisi yoktur?

A
Saray kadınlarının yönetimi etkilemesi
B
İltizam sisteminin yaygınlaşması
C
Yöneticilerin haksız tutumları
D
Dirlik sisteminin bozulması
E
Vergilerin ağırlaştırılması
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde ilk ıslahat düşüncesi XVII. yüzyıl­da doğmuştur. Hedef olarak da bir önceki yüzyılın şartlarına ulaşmak seçilmiştir. Çözüm, Kanuni döne­minin kurum ve kanunlarının yeniden diriltilmesi ve uygulanmasında aranmıştı. Bu çözüm yolunun daha çok aşağıdakilerden han­gisine neden olduğu söylenebilir?

A
Savaşlarda yenilgiler alınmasına
B
Yeni gelişmelerin takip edilememesine
C
İstanbul ve Anadolu’da isyanlar çıkmasına
D
Büyük toprak kayıplarının yaşanmasına
E
Ekonominin gittikçe kötüleşmesine
Soru 3

I.Osmanlı Devleti’nin doğal sınırlarına ulaşması ve güçlü devletlere komşu olması II.İstanbul, Anadolu ve eyaletlerde sık sık isyanların çıkması III.Avrupalıların bilim teknik ve askerlik alanlarında ilerlemelerine Osmanlı Devleti’nin ayak uydurama­ması gelişmelerinden hangileri, Osmanlı Devleti’nin du­raklamasına yol açan dış etkenler arasında yer alır?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve III
E
I ve II
Soru 4

XVII yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gümrük gelirleri ön­ceki yüzyıllara göre artmak yerine daha da azalmıştır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Anadolu’da Celali isyanlarının çıkması
B
Savaş masraflarının artması
C
Savaşlarda başarısızlıkların artması
D
Uluslararası ticaret yollarının değişmesi
E
Tımar sisteminin bozulması
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Anadolu’da Celâli isyanları ile Batı’da da Avusturya ile uğraşmasından yararlanan İran, 1603’te Osmanlı Devleti’ne savaş açmış ve 1590’da Ferhat Paşa Antlaşması ile kaybettiği toprakları geri almayı başarmıştır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı­labilir?

A
Avusturya ve İran, Osmanlı Devleti’ne karşı ittifak yapmışlardır.
B
İran, Osmanlı Devleti’nin iç ve dış sorunlarından yararlanmıştır.
C
Celali isyanları İran tarafından çıkarılmıştır.
D
İran, Batı’daki genişlemesine son vermiştir.
E
Osmanlı Devleti’nin en çok mücadele ettiği devlet İran’dır.
Soru 6

I.Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devle- ti'nde kalacak. II.Avusturya 200 bin Kuruş savaş tazminatı ödeye­cek. III.Avusturya kralı protokolde Osmanlı padişahına denk sayılacak. maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin sa­vaştan galip çıktığını kanıtlamaz?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 7

I.İltizam sisteminin yaygınlaştırılması II.Dirliklerin rüşvet ve iltimas yoluyla dağıtılması III.Vakıfların sayısının artması yüzyılda tımar sisteminin bozulmasında yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I, II ve III
E
II ve III
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nde ya­pılan ıslahatların genel özelliklerinden biri delildir?

A
Yeniçerilerle çıkarları elden gidenler ıslahatları engellemişlerdir.
B
Askeri ve mali alanlardaki ıslahatlara öncelik verilmiştir.
C
Islahatlar devlet politikası haline getirilmiş bu nedenle süreklilik göstermiştir.
D
Islahatlar genelde kuvvet ve şiddete dayalı olarak yapılmıştır.
E
İslahatçılar batıdaki gelişmelerden yararlanmamışlardır.
Soru 9

XVII. yüzyılda maaşları zamanında verilmeyen, ya da ayarı düşük paralarla ödenen Yeniçeriler, -savaşa gitmekte isteksiz davranmışlardır. -devlet adamlarının değişmesi için ayaklanmalar çıkarmışlardır. -yasak olmasına rağmen ticaretle uğraşmışlardır. Bu bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılamaz?

A
Yeniçerilerin yönetim üzerinde baskı kurduğu
B
Yeniçerilerin ticaretle uğraşmasının paranın değerinin düşmesine yol açtığı
C
Devletin ekonomik sorunlar yaşadığı
D
Osmanlı Devleti’nde merkezi otoritenin sarsıldığı
E
Yeniçeri Ocağında disiplinin bozulduğu
Soru 10

Coğrafi Keşiflerden sonra keşfedilen yerlerden Avru­pa’ya getirilen bol miktardaki altın ve gümüşün bir kıs­mı Osmanlı pazarlarına da girmiştir. Bu durum Osmanlı ülkesinde aşağıdaki sorunlar­dan hangisine yol açmıştır?

A
Pahalılık ve enflasyon yaşanması
B
Celali isyanlarının çıkması
C
Vergilerin azalması
D
Üretimin azalması
E
İstanbul isyanlarının çıkması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Duraklama Dönemi’nde ya­pılan ıslahatların genel özelliklerinden biri delildir?

A
Islahatlar genelde kuvvet ve şiddete dayalı olarak yapılmıştır.
B
İslahatçılar batıdaki gelişmelerden yararlanmamışlardır.
C
Islahatlar devlet politikası haline getirilmiş bu nedenle süreklilik göstermiştir.
D
Yeniçerilerle çıkarları elden gidenler ıslahatları engellemişlerdir.
E
Askeri ve mali alanlardaki ıslahatlara öncelik verilmiştir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.