10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Avrupa’daki Gelişmeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yeni Çağ’da Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat alan­larında önemli gelişme ve değişmeler olmuştur. Bilim alanında yeni buluşlar gerçekleşmiş, yeni sanat akım­ları ve eserler ortaya çıkmıştır. Yeni Çağ’daki gelişmelerden hangisinin bu duru­mun gerçekleşmesinde diğerlerinden daha etkili olduğu söylenebilir?

A
Düşüncenin önündeki engellerin kalkmasının
B
Coğrafi Keşiflerin başlamasının
C
Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının
D
Derebeyliklerin ortadan kalkmasının
E
Pusulanın bulunmasının
Soru 2

Yeni Çağ’da Avrupa’da feodalite rejimi önemini kay­betmiş, skolastik düşünce zayıflamış, kağıt ve matbaa kullanımı yaygınlaşmış, Coğrafi Keşifler yapılmış, Rö­nesans hareketleri başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin sonuçla­rından biri değildir?

A
Mezhep birliğinin bozulmasının
B
Merkezi yönetimlerin güçlenmesi
C
Fikir ve görüşlerin yayılmasının hızlanması
D
Ticaret yollarının okyanuslara taşınması
E
Bilim ve sanatın gelişmesi
Soru 3

Rönesansın başlamasında oldukça büyük bir etkiye sa­hip olan matbaanın bulunması ve kağıdın çok ucuza mal edilmesi Avrupa’da önemli gelişmelere yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden biri olamaz?

A
Okuma yazmanın bir imtiyaz olmaktan çıkması
B
Yeni fikir ve düşüncelerin daha kolay yayılması
C
Akdeniz limanlarının önem kazanması
D
Skolastik düşüncenin yıkılması
E
Avrupa’da okuma - yazma oranının artması
Soru 4

Osmanlı Devleti’nin, XV. ve XVI. yüzyıllardaki Rö­nesans hareketlerinden etkilenmemesinde, I.Avrupa’dan ileri olması, II.Haçlı Seferlerinin devam etmesi, III.Avrupa’da mezhep savaşlarının yaygınlaşması durumlarından hangilerinin rolü olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 5

“Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği” portreleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Mişelancelo
B
Erasmus
C
Şekspir
D
Leonardo da vinci
E
Otello
Soru 6

Avrupa’da Rönesans hareketleri aşağıdaki ülkele­rin hangisinde başlamıştır?

A
Portekiz
B
İtalya
C
Fransa
D
Almanya
E
İngiltere
Soru 7

I.Yerçekimi kanununun bulunması II.Sömürge imparatorluklarının kurulması III.İnsana verilen değerin artması Yukarıdakilerden hangileri Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen gelişmelerdendir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
I,II ve III
E
Yalnız I
Soru 8

Yeni Çağ’ın başında Avrupa’da bilim adamları ile sanat­çılar, eski Yunan filozof ve bilginlerininin eserlerinden yararlanarak Avrupa’yı karanlık devirden kurtarmışlar ve Rönesans dönemine geçilmesini sağlamışlardır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılamaz?

A
Eski Yunan toplumunda bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
B
Avrupa, Rönesans’ı Yeni Çağ’da yaşamıştır.
C
Rönesans önce Yunanistan’da başlamıştır.
D
Avrupalı bilginler İlk Çağ’daki kaynaklardan yararlanmışlardır.
E
İlk Çağ’da ortaya konan eserler tekrar yorumlanmıştır.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ Avrupası ile ilgi­li gelişmelerden biri değildir?

A
Feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkması ve milli monarşilerin başlaması
B
Skolastik düşüncenin etkisini artırması
C
Papa ve krallar mücadelesinin krallar lehine sonuçlanması
D
Modem Avrupa milletlerinin oluşum sürecinin başlaması
E
Coğrafi Keşifler ve Rönesans hareketleri ile Avrupa’nın gelişmeye açık hale gelmesi
Soru 10

Yeni Çağ’da Avrupa’daki en önemli gelişmelerden biri olan Rönesans, Hümanizma ile başlamıştır. Hümaniz- ma, insanın değerini ortaya koyan, insana değer veren, insanı üstün bir varlık olarak kabul eden bir akımdır. Buna göre Hümanizma’nın aşağıdakilerden hangi­sinin gelişmesine doğrudan katkı sağladığı söyle­nebilir?

A
Milliyetçiliğin
B
İnsan haklarının
C
Derebeylik yönetiminin
D
Dini inançların
E
Merkezi otoritenin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.