10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Avrupa’daki Gelişmeler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Avrupa’daki Gelişmeler Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rönesansın başlamasında oldukça büyük bir etkiye sa­hip olan matbaanın bulunması ve kağıdın çok ucuza mal edilmesi Avrupa’da önemli gelişmelere yol açmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerden biri olamaz?

A
Avrupa’da okuma - yazma oranının artması
B
Okuma yazmanın bir imtiyaz olmaktan çıkması
C
Skolastik düşüncenin yıkılması
D
Akdeniz limanlarının önem kazanması
E
Yeni fikir ve düşüncelerin daha kolay yayılması
Soru 2

Yeni Çağ’da Avrupa’da bilim, sanat ve edebiyat alan­larında önemli gelişme ve değişmeler olmuştur. Bilim alanında yeni buluşlar gerçekleşmiş, yeni sanat akım­ları ve eserler ortaya çıkmıştır. Yeni Çağ’daki gelişmelerden hangisinin bu duru­mun gerçekleşmesinde diğerlerinden daha etkili olduğu söylenebilir?

A
Coğrafi Keşiflerin başlamasının
B
Düşüncenin önündeki engellerin kalkmasının
C
Derebeyliklerin ortadan kalkmasının
D
Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının
E
Pusulanın bulunmasının
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ Avrupası ile ilgi­li gelişmelerden biri değildir?

A
Skolastik düşüncenin etkisini artırması
B
Coğrafi Keşifler ve Rönesans hareketleri ile Avrupa’nın gelişmeye açık hale gelmesi
C
Modem Avrupa milletlerinin oluşum sürecinin başlaması
D
Feodalitenin siyasi bir sistem olmaktan çıkması ve milli monarşilerin başlaması
E
Papa ve krallar mücadelesinin krallar lehine sonuçlanması
Soru 4

I.Yerçekimi kanununun bulunması II.Sömürge imparatorluklarının kurulması III.İnsana verilen değerin artması Yukarıdakilerden hangileri Yeni Çağ’da Avrupa’da meydana gelen gelişmelerdendir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 5

Yeni Çağ’ın başında Avrupa’da bilim adamları ile sanat­çılar, eski Yunan filozof ve bilginlerininin eserlerinden yararlanarak Avrupa’yı karanlık devirden kurtarmışlar ve Rönesans dönemine geçilmesini sağlamışlardır. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılamaz?

A
Avrupalı bilginler İlk Çağ’daki kaynaklardan yararlanmışlardır.
B
Eski Yunan toplumunda bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
C
İlk Çağ’da ortaya konan eserler tekrar yorumlanmıştır.
D
Avrupa, Rönesans’ı Yeni Çağ’da yaşamıştır.
E
Rönesans önce Yunanistan’da başlamıştır.
Soru 6

Avrupa’da Rönesans hareketleri aşağıdaki ülkele­rin hangisinde başlamıştır?

A
Almanya
B
İtalya
C
İngiltere
D
Fransa
E
Portekiz
Soru 7

Yeni Çağ’da Avrupa’da feodalite rejimi önemini kay­betmiş, skolastik düşünce zayıflamış, kağıt ve matbaa kullanımı yaygınlaşmış, Coğrafi Keşifler yapılmış, Rö­nesans hareketleri başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmelerin sonuçla­rından biri değildir?

A
Ticaret yollarının okyanuslara taşınması
B
Bilim ve sanatın gelişmesi
C
Merkezi yönetimlerin güçlenmesi
D
Mezhep birliğinin bozulmasının
E
Fikir ve görüşlerin yayılmasının hızlanması
Soru 8

Osmanlı Devleti’nin, XV. ve XVI. yüzyıllardaki Rö­nesans hareketlerinden etkilenmemesinde, I.Avrupa’dan ileri olması, II.Haçlı Seferlerinin devam etmesi, III.Avrupa’da mezhep savaşlarının yaygınlaşması durumlarından hangilerinin rolü olmuştur?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 9

Yeni Çağ’da Avrupa’daki en önemli gelişmelerden biri olan Rönesans, Hümanizma ile başlamıştır. Hümaniz- ma, insanın değerini ortaya koyan, insana değer veren, insanı üstün bir varlık olarak kabul eden bir akımdır. Buna göre Hümanizma’nın aşağıdakilerden hangi­sinin gelişmesine doğrudan katkı sağladığı söyle­nebilir?

A
İnsan haklarının
B
Milliyetçiliğin
C
Derebeylik yönetiminin
D
Dini inançların
E
Merkezi otoritenin
Soru 10

“Mona Lisa” ve “Son Akşam Yemeği” portreleri aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Leonardo da vinci
B
Şekspir
C
Erasmus
D
Mişelancelo
E
Otello
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.