10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XIV.yüzyıl başlarında Bizans, -Anadolu ve Balkanlardaki topraklarının büyük bir kısmını kaybetmişti. -Elinde kalan toprakları idare etmekte zorlanmak- taydı. -Uyguladığı baskı nedeniyle halkın desteğini yitir­mişti. Bu bilgilere dayanarak Bizans için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Merkezi otoritesinin zayıfladığı
B
Toprak bütünlüğünü koruduğu
C
Halkın yönetimden memnun olmadığı
D
Askeri ve siyasi gücünün azaldığı
E
Egemenlik alanının daraldığı
Soru 2

I.Kosova Savaşı’ndan sonra, -Sırplar, Osmanlı üstünlüğünü tanıyarak vergi ver­meyi kabul etmişlerdir. -Tuna Nehri’nin güneyinde Osmanlı Devleti’ne kar­şı koyabilecek önemli bir güç kalmamıştır. Buna göre I. Kosova Savaşı ile ilgili, I.Osmanlılar, Sırplara üstünlüğünü kabul ettirmiştir. II.Osmanlılara yapılan Haçlı saldırıları sona ermiştir. III.Osmanlı Devleti siyasi ve ekonomik açıdan güç­lenmiştir. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Orhan Bey, Maltepe Savaşı’nın ardından yeniden ku­şattığı İznik’i 1331 yılında teslim aldı. Burada yaşayan halktan, isteyenlerin şehirden ayrılabileceklerini iste­yenlerin de cizye (baş vergisi) ödemek koşuluyla ken­di inanç, adet ve törelerini aynen koruyup yaşamlarını sürdürebileceklerini bildirdi. Orhan Bey’in bu tutumunun aşağıdakilerden han­gisini kolaylaştırdığı söylenebilir?

A
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin sağlanmasını
B
Bizans’ın, Avrupa devletleri ile bağlantısının kesilmesini
C
İznik’in, Türk beylikleri üzerine yapılacak seferlerde askeri üs olarak kullanılmasını
D
Balkanlarda Hristiyan birliğinin sağlanmasını
E
İznik halkının Osmanlı yönetimini kabullenmesini
Soru 4

Osman Bey, Türk töresinde olan “Fetheden, fethettiği yerin sahibidir.” anlayışına dayanarak elde edilen yer­leri kardeşi, oğulları ve silah arkadaşlarına vermiştir. Bu uygulamanın Osmanlı Devleti’nde, I.vergi gelirlerinin azalması, II.egemenlik alanının genişlemesi, III.fetih hareketlerinin hızlanması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı sa­vunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 5

XIV. yüzyıl başlarında, I.Bizans İmparatorluğu’nda taht kavgalarının ya­şanması, II.Batı Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejiminin hü­küm sürmesi, III.Sırp Krallığı’nın, Bizans ve diğer Balkan devletleri ile sürekli mücadele halinde olması durumlarından hangileri Balkanlar ve Avrupa’da siyasal birliğin kurulamadığını gösterir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 6

Osmanlı topraklarına katılması ile Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini kolaylaştıran beylik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dulkadiroğulları
B
Aydınoğulları
C
Saruhanoğulları
D
Candaroğulları
E
Karesioğulları
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında Yakın Doğu’nun en güçlü devleti olan Memlükler, İslam dünyasının di­ni ve siyasi lideri durumundaydı. Memlüklerin İslam dünyasının lideri olarak görül­mesinde, I.Abbasi halifesinin Memlüklerin başkenti Kahire’de oturması, II.Memlûk Devleti’nde, Türklerin önemli görevler üstlenmesi, III.Baharat Yolu’nun Memlûk topraklarından geçmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 8

Moğolların Orta Asya’yı istilası üzerine Anadolu’ya ge­len boylardan biri olan Kayılar, ilk olarak Ahlat yöresi­ne yerleştiler. Daha sonra Türkiye Selçuklu sultanları tarafından önce Ankara yakınlarındaki Karacadağ’a ardından da Bizans sınırındaki Söğüt ve Domaniç yö­relerine yerleştirildiler. Bu bilgilere dayanarak, I.Türkiye Selçukluları, sınırların korunmasında Kayı boyundan yararlanmıştır. II.Moğolların Orta Asya’yı istila etmeleri, Anadolu’da Türk nüfusun artmasına neden olmuştur. III.Kayılar, bir süre Türkiye Selçuklularına bağlı olarak yaşamışlardır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I, II ve III
E
Yalnız III
Soru 9

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi otoritesini kaybetmesiyle birlikte, Anado­lu’da kurulan Türk beylikleri Türkiye Selçuklularının bıraktığı boşluğu doldurmaya çalışmış ve birbirleriyle mücadeleye başlamışlardır. Osmanlı Beyliği ise bu mücadeleye karışmayarak Bizans ile savaşmayı tercih etmiştir. Osmanlı Beyliği’nin bu tutumunun, I.“Ülke, hanedan üyelerinin ortak malıdır.” anlayışı­nı benimseme, II.Ahilerin ve Türkmen toplulukların desteğini alma, III.devlet işlerinin görüşüldüğü bir kurul oluşturma durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savu­nulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 10

Bursa’nın alınması ile Anadolu’nun en büyük ipek üre­tim merkezi Osmanlıların denetimine girmiştir. Bu durumun Osmanlıların, I.ekonomi, II.sanat, III.bilim alanlarının hangilerinde güçlenmesine doğrudan katkı sağladığı söylenebilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.