10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kösedağ Savaşı’ndan sonra Moğol egemenliğine gi­ren Türkiye Selçuklu Devleti, gücünü kaybedince dev­lete bağlı uç beyleri bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Böylece Anadolu’da irili ufaklı çok sayıda Türk beyliği kurulmuştur. Bu beylikler Türkiye Selçuklu Devleti’nin yerini doldurmak için birbirleri ile mücadele etmeye başlamışlardır. Bu bilgilere bakarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?

A
Selçukluların Kösedağ Savaşı’ndan sonra Anadolu’yu terk ettikleri
B
Moğolların Anadolu’nun Türkleşmesini engellediği
C
Türkiye Selçuklu Devleti’nden sonra Anadolu’nun Türk egemenliğinden çıktığı
D
Anadolu Türk beyliklerinin Moğolları desteklediği
E
Türkiye Selçuklu Devleti’nden sonra Anadolu’da otorite boşluğu yaşandığı
Soru 2

Orhan Bey’in İznik’i kuşatması aşağıdaki savaşlar­dan hangisinin çıkmasına neden olmuştur?

A
Koyunhisar
B
Sazlıdere
C
Palekanon
D
Çirmen
E
Ankara
Soru 3

Orhan Bey zamanında Rumeli’ye geçen Osmanlılar kısa zamanda Edirne önlerine kadar ilerlemişlerdir. I.Murat’ın hükümdarlığının ilk yıllarında Edirne alına­rak başkent yapılmıştır. Osmanlıların Edirne’yi başkent yapması aşağıda- kilerden hangisinin göstergesi olarak kabul edile­bilir?

A
Hristiyan birliğinin parçalandığının
B
Osmanlıların bağımsız hale geldiğinin
C
Rumeli’deki ilerlemelerin devam edeceğinin
D
Bizans’ın ortadan kalktığının
E
Edirne’nin Balkanlı uluslar tarafından kutsal şehir olarak kabul edildiğinin
Soru 4

I.I. Kosova II.Çirmen, III.Sırpsındığı savaşlarının oluş sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A
III, II, I
B
I, II, III
C
I, III, II
D
II, III, I
E
III, I, II
Soru 5

Osmanlıların Bizans’la yaptıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sırpsındığı
B
Palekanon
C
Çirmen
D
Koyunhisar
E
I. Kosova
Soru 6

“Osman Gazi, bir padişah oğlu değildir. Toprakları kü­çük ve halkı az olmasına rağmen devleti, seneden se­neye düzenli ve sürekli olarak büyümüştür. Bu kesin­tisiz büyüme ise, elbette onu gerçekleştiren dehânın gerçek büyüklüğünü gösterir.” Tarihçi Gibbons’un bu yorumuna bakarak Osman Bey hakkında, I.Başarılı bir devlet adamıdır. II.Planlı ve disiplinli çalışmıştır. III.Halkına karşı bir hükümdar gibi davranmamıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 7

Osman Bey, 1299’da bağımsızlığını ilan edip Osman­lı Devleti’nin temellerini attığı sırada kuzey ve batı komşusu Bizans iç karışıklıklar, taht kavgaları ve dış baskılar yüzünden iyice zayıflamıştı. Osmanlıların, I.fethedilen yerleri Türkleştirme, II.Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlama, III.sınırları öncelikle batı yönünde genişletme politikalarından hangilerini izlemesinde bu duru­mun etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 8

Orhan Bey zamanında, Osmanlı kuvvetlerinin Kocaeli Yarımadası’ndaki fetihlerinden endişelenen Bizans imparatoru kuvvetli bir orduyla Anadolu’ya geçti. An­cak Orhan Bey’le yaptığı Maltepe Savaşı’nda ağır bir yenilgiye uğradı. Böylece Bizans’ın, Anadolu’daki top­raklarını savunabilecek bir gücü kalmadı. Bu bilgilere bakarak, I.Maltepe Savaşı, Osmanlıların Kocaeli Yarımadası’na hakim olmasını sağlamıştır. II.Osmanlılar, Maltepe Savaşı ile Rumeli’ye geçmiştir. III.Bizans, Osmanlıların batıya doğru ilerlemesini dur- duramamıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
I ve III
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 9

Osman Gazi Eskişehir’de pazar kurdururdu. Bile­cik’ten bu pazara Bizanslılar mal satmaya gelmişlerdi. Germiyanoğullarından birisi bir bardak almış, ücretini vermemişti. Bizanslı tüccar, durumu Osman Gazi’ye şikâyet etmiş, Osman Gazi de o kişiyi getirterek ceza­landırmış ve ücreti ödetmiştir. Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisi savunulabilir?

A
Anadolu’da siyasal birliğin kurulduğu
B
Osman Gazi’nin adaletli bir yönetim anlayışına sahip olduğu
C
Germiyanoğlu Beyliği’nin Osmanlı Devleti’ne katıldığı
D
Osmanlılar ile Bizans arasında savaşların sürdüğü
E
Osmanlı Devleti’nin hukuk alanında ilerlediği
Soru 10

I.Kosova Savaşı öncesinde Türkleri Balkanlardan at­mak için bir Haçlı ordusu oluşturulduğunu öğrenen I.Murat, Anadolu beyliklerinden yardım istemiş, Ana­dolu beylikleri de asker göndererek Osmanlı Devle­ti’nin yanında yer almışlardır. Bu bilgilere dayanarak, I.Anadolu beylikleri Osmanlıların Balkanlardaki fe­tihlerini desteklemişlerdir. II.Türk beylikleri Haçlı birliğine karşı dayanışma için­de olmuşlardır. III.Anadolu beylikleri Osmanlı Devleti’nin üstün­lüğünü kabul etmişlerdir. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.