10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fetret Devri’nden sonra hükümdar olan Çelebi Meh­met, Osmanlıları dış tehditlerden uzak tutmuş, içte is­tikrarı sağlayarak devletin yeniden toparlanmasına çalışmıştır. Çelebi Mehmet’in, I.dış siyasette barışçı bir yol izlemesi, II.Şeyh Bedrettin ve Mustafa Çelebi’nin çıkardığı is­yanları bastırması, III.Macarların baskısı altında olan Bosna halkına yar­dım etmesi faaliyetlerinden hangilerinin, doğrudan bu politika­yı gerçekleştirme amacına yönelik olduğu savunu­lamaz?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
I ve III
Soru 2

Yıldırım Bayezid döneminde yapılan İstanbul kuşat­maları Bizans ile antlaşma yapılması, Haçlıların Niğ- bolu kalesini kuşatması ve Timur’un Anadolu toprak­larına girmesi gibi nedenler yüzünden kaldırılmıştır. Bu bilgilere dayanarak Osmanlı Devleti’nin İstan­bul kuşatmalarını kaldırmasında, I.Bizans’ta iç karışıklıkların çıkması, II.Bizans ile barış ortamının sağlanması, III.Osmanlı Devleti’nin dış tehditlerle karşılaşması durumlarından hangilerinin etkili olduğu ileri sürü­lebilir?

A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 3

Osmanlı Devleti kurulduğu sırada Balkanlarda bulu­nan devletler arasında sürekli çatışmalar yaşanmak­taydı. OsmanlIlar Rumeli’ye geçtikten sonra Balkan devletleri Papa’nın da çabalarıyla aralarındaki anlaş­mazlıklara son vererek Osmanlı Devleti’ne karşı birlik­te hareket etmişlerdir. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?

A
Balkan devletlerinin Haçlı düşüncesiyle hareket ettikleri
B
Avrupa’da Hristiyan birliğinin bozulduğu
C
İslamiyet’in Balkanlarda yayılmaya başladığı
D
Papanın siyasi yetkilerinin kısıtlandığı
E
Bizans’ın Balkan devletlerinden sayılmadığı
Soru 4

Ankara Savaşı’ndan sonra yeniden kurulan Anadolu beylikleri, Osmanlı şehzadelerinin birbirleriyle müca­delelerinden faydalanarak Osmanlı topraklarına sal­dırmışlardır. Bu durumun, I.Anadolu’da karmaşa ortamının yaşanması, II.Osmanlı Devleti’nin toprak kaybına uğraması, III.Osmanlı Devleti’yle diğer beylikler arasında savaş­ların yapılması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söy­lenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 5

Bursa’yı kuşatan Osmanlı Devleti, Mudanya Limanı’nı ve Orhaneli’ni fethederek şehrin Bizans İmparator­luğu ile bağlantısını kesmiştir. Osmanlı Devleti bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?

A
Haçlı Seferlerine engel olmayı
B
Bursa’nın dışarıdan yardım almasını önlemeyi
C
Anadolu’da Türk siyasi birliğini sağlamayı
D
Denizcilik faaliyetlerine başlamayı
E
Tekfurları Bizans yönetimine karşı kışkırtmayı
Soru 6

Orhan Bey, taht kavgaları yüzünden kendisinden yar­dım isteyen Bizans imparatoru Kantakuzen’e, oğlu Süleyman Paşa komutasında yardımcı kuvvetler gön­dermiş, Edirne’yi kuşatan Sırp ve Bulgarlara karşı da Bizans’a yardım etmiştir. Bu bilgilere dayanarak, I.Bizans sorunlarını tek başına çözememiştir. II.Orhan Bey, Bizans’ın iç işlerine karışmıştır. III.Osmanlı Devleti batı yönünde genişleme poli­tikasını terk etmiştir. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
II ve III
E
I ve II
Soru 7

Osmanlıların ilk dönemlerinde, I.İlhanlılara bağlılıklarını bildirmeleri, II.Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurmaya çalışmaları, III.Bizans sınırında kurulmuş olmaları, IV.Türkiye Selçuklu Devleti’nce Söğüt’e yerleştirilme­leri özelliklerinden hangileri, tam bağımsız bir devlet olamadıklarının kanıtı olarak gösterilebilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, III ve IV
D
I ve IV
E
III ve IV
Soru 8

Osmanlı Devleti, Bilecik’i fethettikten bir süre sonra buradaki demir madenini silah üretimi için işletmiştir. Buna göre Bilecik’in alınmasının, I.ordunun ihtiyaçlarının karşılanması, II.düzenli ordunun kurulması, III.başkentin Bursa’ya taşınması durumlarından hangilerini kolaylaştırdığı savunu­labilir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
Yalnız III
Soru 9

Anadolu ve Balkanlarda yaşayan Hristiyan halk, Osmanlıları kurtarıcı ve koruyucu olarak karşılamıştır. Osmanlı yöneticilerinin sağladığı din ve vicdan hürriyeti, can ve mal güvenliği buradaki Hristiyan halkı kısa za­manda yeni yöneticilerine alıştırmıştır. Bu sayede Osmanlı Devleti halkının çoğunluğu Hristiyan olmasına rağmen, Balkanlarda dört yüz yıldan fazla hüküm sür­müştür. Bu bilgilere göre Osmanlıların Balkanlarda uzun süre egemenlik kurmasında etkili olan temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A
Toplum hayatını düzenleyen yasalara önem vermesi
B
Eğitim, bilim ve sanata değer vermesi
C
Yönetimin adaletli ve hoşgörülü olması
D
Güçlü bir orduya sahip olması
E
Ekonomik hayatı geliştirmeye yönelik önlemler alması
Soru 10

Osmanlı Devleti uyguladığı iskan siyaseti gereğince, Rumeli’de ele geçirilen topraklara Anadolu’nun çeşitli yerleşim yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de uyguladığı iskan si­yasetiyle aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez?

A
Fethedilen topraklarda denetimini güçlendirmeyi
B
Fethedilen toprakların elde tutulmasını kolaylaştırmayı
C
Bizans’ın merkezi otoritesini zayıflatmayı
D
Yeni fetihlere zemin hazırlamayı
E
Fethedilen topraklara Türk - İslam kimliği kazandırmayı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.