10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlılar ele geçirdikleri yerlerdeki halka son dere­ce hoşgörülü davranmışlar, onların din ve inançlarını serbestçe yaşamalarına olanak sağlamışlardır. Osmanlıların bu tutumunun aşağıdakilerden han­gisini kolaylaştırdığı savunulabilir?

A
Hristiyanlar arasındaki ilişkilerin zayıflamasını
B
Fethedilen bölgelerdeki halkın Osmanlı yönetimini benimsemesini
C
Din adamlarına duyulan güvenin azalmasını
D
Haçlı saldırılarının yapılmasını
E
Ortodoks mezhebinin zayıflamasını
Soru 2

I.Kosova Savaşı’ndan sonra padişah olan Yıldırım Bayezid, Anadolu beyliklerinin, Karaman oğullarının teşvi­kiyle Osmanlılara karşı düşmanca bir davranış içine girmeleri üzerine Anadolu’ya yönelmiştir. Buna göre, I.Anadolu’da hakimiyet mücadelesi yaşanmaktadır. II.Osmanlı’nın Balkan faaliyetleri bir süre durmuştur. III.Memlüklere karşı mücadelede güç kaybedilmiştir. yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I ve III
Soru 3

I.Merkezi otoritenin kurulmasına önem verilmesi II.Bizans İmparatorluğu’nun zayıflamış olması III.Başarılı bir nüfus yerleştirme (iskan) politikası iz­lenmesi Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlıların kısa sürede genişlemesi ve güçlenmesinde etkili oldu­ğu savunulabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 4

II. Murat dönemindeki gelişmelerden hangisi, eski Türk kültürüne ve milli tarihe önem verildiğini gös­terir?

A
Yeniçeri Ocağı’na devşirme usulüyle asker alın¬ması
B
Edirne Sarayı’nda devlet adamı yetiştirmek ama¬cıyla Enderun Mektebinin açılması
C
Oğuz - Kayı geleneklerinin yaşatılması
D
Arapça ve Farsçadan eserlerin Türkçeye tercüme edilmesi
E
Değişik ülkelerden getirilen bilim adamlarının korunması
Soru 5

Murat’ın tahtı oğlu Mehmet’e bırakması, I.Haçlıların Osmanlı Devleti’ne saldırması, II.şehzadeler arasında taht kavgalarının çıkması, III.Bizans’ın siyasi varlığının uzun sürmesi sonuçlarından hangilerine neden olmuştur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 6

Ankara Savaşı’ndan sonra Timur, Yıldırım Bayezid’in egemenliklerine son verdiği Anadolu Türk beylerine topraklarını geri vermiştir. Ancak Timur Anadolu’dan çekildikten hemen sonra bu beylikler arasında çatış­malar başlamıştır. Osmanlı ülkesinde de Yıldırım’ın dört oğlu arasında taht kavgaları çıkmıştır. Bu gelişmelerin Anadolu’da aşağıdakilerden han­gisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Timur’un Çin seferine çıkmasına
B
Sosyal ve ekonomik düzenin bozulmasına
C
Bizans’ın Anadolu’da üstünlüğü ele geçirmesine
D
Anadolu’nun Türkleşme sürecinin durmasına
E
Haçlı saldırılarının başlamasına
Soru 7

Anadolu’daki Türk beyliklerinin bağımsız hareket etmesinde, I.Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflaması, II.Timur’un Anadolu’yu işgal etmesi, III.Türklerin Balkanlara geçmesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 8

Timur, Ankara Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin ele geçirdiği Anadolu beyliklerinin topraklarını eski sa­hiplerine geri vermiştir. Timur'un bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisi­ni engellemeyi amaçladığı savunulabilir?

A
Osmanlı Devleti’nin Anadolu beylikleri üzerindeki denetiminin azalmasını
B
Anadolu’da güçlü bir devletin bulunmasını
C
Osmanlı Devleti’nin sınırlarının daralmasını
D
Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasını
E
Anadolu beylikleri arasında iş birliği sağlanmasını
Soru 9

Halka karşı daima alçak gönüllü ve ihtiyaç sahipleri­ne karşı cömert idi. Bu lütuflarını yalnızca kendi dinin­den olanlara değil, Hıristiyanlara da gösterirdi. Hıristiyanlarla yaptığı anlaşmaların hükümlerine uyardı.” Bizanslı tarihçi Dukas’ın verdiği bu bilgilere baka­rak II. Murat hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Hoşgörülü olduğu
B
Hıristiyanlarla savaşmaktan kaçındığı
C
Adaletli olduğu
D
Cömert olduğu
E
Yönetimindeki insanlar arasında ayrım yapmadığı
Soru 10

Bizans İmparatorluğu, isyan eden Osmanlı şehzade­lerini destekleme ve kendine sığınanları koruma polti- kası izlemiştir. Bizans İmparatorluğu’nun bununla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulabilir?

A
Anadolu beyliklerinin Osmanlı Devleti’ne katılmasını
B
Türk İslam dünyasının bütünleşmesini
C
Osmanlı Devleti’nin birlik ve beraberliğinin bozulmasını
D
Ticaret yollarının kontrol edilmesini
E
Osmanlıların Anadolu’dan atılmasını
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.