10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-5 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Anadolu ve Balkanlarda yaşayan Hristiyan halkın, Osmanlıları kurtarıcı ve koruyucu olarak karşıla­malarında, I.Osmanlı yöneticilerinin, Hristiyan halka din ve vic­dan hürriyeti, can ve mal güvenliği sağlamaları, II.Bizans yönetiminin halka ağır vergiler koyması ve vergileri toplayan tahsildarların halka baskı yap­ması, III.Türklerin yerli halkın inançlarına, dillerine, gelenek ve göreneklerine karışmayarak kültürlerini yaşat­malarına izin vermeleri durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 2

Varna ve II. Kosova zaferleri Osmanlı Devleti’nin öncelikle aşağıdaki bölgelerden hangisindeki ha­kimiyetini güçlendirmiştir?

A
Balkanlar
B
Akdeniz
C
Karadeniz
D
Anadolu
E
Kafkasya
Soru 3

Türkiye Selçuklu Devleti Döneminde uc beyliği olarak Söğüt ve Domaniç yöresine yerleşen OsmanlIlar, kısa sürede Anadolu’nun dışında, Avrupa’da da egemen­lik kuran güçlü bir devlet konumuna gelmiştir. Bu duruma Osmanlı Devleti’nin, I.orduyu güçlendirmeye önem verme, II.ırk, dil ve din ayrımı gözetmeksizin halka eşit dav­ranma, III.merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik çalışma yapma uygulamalarından hangilerinin katkı sağladığı sa­vunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 4

Bizans İmparatorluğu Osmanlı tehdidini azaltmak için, I.şehzadeleri isyan etmeleri için kışkırtma, II.Anadolu Türk beylikleri ile ittifak yapma, III.papa ve Avrupa krallarından yardım isteme yollarından hangilerine başvurmuştur?

A
Yalnız II
B
I , II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nın olumsuz et­kilerini kısa sürede giderememesinde, I.Timur’un bir süre sonra Anadolu’yu terk etmesi, II.Çelebi Mehmet’in hükümdar olması, III.iç savaş ortamının yaşanması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söyle­nebilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
I ve III
Soru 6

Osmanlı Devleti’nin Ankara Savaşı’nın olumsuz et­kilerini kısa sürede giderememesinde, I.Timur’un bir süre sonra Anadolu’yu terk etmesi, II.Çelebi Mehmet’in hükümdar olması, III.iç savaş ortamının yaşanması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu söyle­nebilir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 7

II. Murat döneminde Macarlarla yapılan Edime Segedln Antlaşması nın, I.Tuna nehri iki taraf arasında sınır olacak. II.Osmanlı egemenliğinde bulunan Sırbistan yeni­den bağımsız olacak, ancak Osmanlılara vergi ve­recek. III.Bulgaristan’daki Osmanlı egemenliği tanınacak. maddelerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin zara­ra uğradığını gösterir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 8

Germiyanoğlu Yakup Bey, erkek çocuğu olmadığı için ülkesinin Osmanlılara bırakılmasını vasiyet etmiş, ölü­münden sonra da beylik Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Germiyan Beyliği’nin, Karamanoğulları Beyliği’nin baskısı altında olduğunu
B
Osmanlı Devleti ile Germiyanoğulları arasında iyi ilişkiler kurulduğunu
C
Osmanlı Devleti’nin denizcilik alanında güçlendiğini
D
Fetret Devri’nin sona erdiğini
E
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin kurulduğunu
Soru 9

Osmanlı Devleti’ne karşı Haçlı Seferlerinin düzen­lenmesinde, I..Anadolu’da Türk siyasal birliğinin sağlanması, II.Türklerin Balkanlardan atılmak istenmesi, III.Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u kuşatması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
I ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 10

Orhan Bey döneminde başlayan Anadolu’da Türk bir­liğini kurma politikası ancak Yavuz Sultan Selim döne­minde tamamlanabilmiştir. Bu hedefe ulaşmanın uzun sürmesinde, I.Osmanlıların batıdaki seferlere ağırlık vermesi, II.Rönesans ve Reform hareketlerinin başlaması, III.Timur’un Ankara Savaşı’ndan sonra Anadolu bey­lerine topraklarını geri vermesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunu­lamaz?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.