10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-7 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinde yer alan olaylardan birisi olduğu söylenemez?

A
İznik’te ilk medresenin açılması
B
Karadeniz’in Türk gölü olması
C
İlk defa Anadolu Türk birliğinin sağlanması
D
Marmara kıyılarının fethedilmesi
E
Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuç­larından biri değildir?

A
Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesi
B
İstanbul’un fethinin gecikmesi
C
Osmanlı Devleti’nde Fetret Devrinin başlaması
D
Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
E
Şah Kulu isyanının çıkması
Soru 3

Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk düzenli ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yaya ve Müsellemler
B
Acemi Ocağı
C
Kapıkulu Süvarileri
D
Yeniçeri Ocağı
E
Tımarlı Sipahiler
Soru 4

Osmanlı Devleti, Niğbolu Savaşı sonunda aşağıda­ki bölgelerin hangisini tamamen topraklarına kat­mıştır?

A
Eflak
B
Macaristan
C
Mora
D
Bulgaristan
E
Sırbistan
Soru 5

Aşağıda Osmanlı Döneminde bazı dokuma ürün­leriyle üretim merkezleri eşleştirilmiştir: I.Bursa-İpek II.Ankara - Tiftik III.Selanik-Çuha Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde dirlik arazi ……….  , ……….. ve …………. olarak üçe ayrılmıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Has-Zeamet-Tımar
B
Mülk - Miri - Haraci
C
Vakıf - Malikane - Tımar
D
Has - Mukataa - Paşmaklık
E
Yurtluk - Ocaklık - Zeamet
Soru 7

Osmanlı hükümdarları kendilerine ait olan yasama, yürütme ve yargı yetkilerini görev dağılımı yaptıkları devlet memurları arasında paylaştırmalardır. Osmanlı hükümdarlarının bu uygulamayla, I.halkın yönetime ortak olmasını sağlama, II.devlet yönetimini kolaylaştırma, III.ülkeyi çocukları arasında paylaştırma hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 8

Ankara Savaşı’nı kazanan Timur, Osmanlı topraklarını Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında paylaştırmış, Ana­dolu beyliklerinden alınan toprakları eski sahiplerine dağıtarak beyliklerin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Timur’un bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisi­ni amaçladığı savunulabilir?

A
Haçlı saldırılarına karşı Türklerin güçlendirilmesini
B
Anadolu’nun Türkleştirilmesini
C
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını
D
Anadolu’da yönetimin kolaylaştırılmasını
E
Moğolların Anadolu’ya yerleştirilmesini
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde 1363 yılında çıkarılan Pençik Ka­nunu ile savaşlarda elde edilen esirlerin beşte biri kısa bir eğitimden sonra Kapıkulu Ocağına alınmıştır. An­cak Ankara Savaşı’ndan sonra Pençik Kanunu yerine devşirme sistemine geçilerek Hristiyan ailelerin çocuk­ları arasından Kapıkulu askeri seçilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki bu değişiklikte Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Türk beyliklerinin yeniden kurulması
B
İstanbul’un alınmasının gecikmesi
C
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
D
Anadolu’da sosyal düzenin bozulması
E
Bir süre fetih hareketlerinin durması
Soru 10

I. Yeniçeriler II.Tımarlı sipahiler III.Kapıkulu süvarileri Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerden hangileri atlı birlikler arasında gösterilemez?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.