10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-7 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Beylikten Devlete konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-7 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Testleri-7 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti, Niğbolu Savaşı sonunda aşağıda­ki bölgelerin hangisini tamamen topraklarına kat­mıştır?

A
Mora
B
Eflak
C
Sırbistan
D
Macaristan
E
Bulgaristan
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde 1363 yılında çıkarılan Pençik Ka­nunu ile savaşlarda elde edilen esirlerin beşte biri kısa bir eğitimden sonra Kapıkulu Ocağına alınmıştır. An­cak Ankara Savaşı’ndan sonra Pençik Kanunu yerine devşirme sistemine geçilerek Hristiyan ailelerin çocuk­ları arasından Kapıkulu askeri seçilmeye başlanmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki bu değişiklikte Ankara Savaşı’nın aşağıdaki sonuçlarından hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
Bir süre fetih hareketlerinin durması
B
İstanbul’un alınmasının gecikmesi
C
Anadolu’da Türk siyasi birliğinin bozulması
D
Anadolu’da sosyal düzenin bozulması
E
Türk beyliklerinin yeniden kurulması
Soru 3

Ankara Savaşı’nı kazanan Timur, Osmanlı topraklarını Yıldırım Bayezid’in oğulları arasında paylaştırmış, Ana­dolu beyliklerinden alınan toprakları eski sahiplerine dağıtarak beyliklerin yeniden kurulmasını sağlamıştır. Timur’un bu davranışıyla aşağıdakilerden hangisi­ni amaçladığı savunulabilir?

A
Haçlı saldırılarına karşı Türklerin güçlendirilmesini
B
Anadolu’da yönetimin kolaylaştırılmasını
C
Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını
D
Anadolu’nun Türkleştirilmesini
E
Moğolların Anadolu’ya yerleştirilmesini
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devrinde yer alan olaylardan birisi olduğu söylenemez?

A
Marmara kıyılarının fethedilmesi
B
Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması
C
İznik’te ilk medresenin açılması
D
İlk defa Anadolu Türk birliğinin sağlanması
E
Karadeniz’in Türk gölü olması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşı’nın sonuç­larından biri değildir?

A
İstanbul’un fethinin gecikmesi
B
Anadolu’da siyasi birliğin bozulması
C
Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirmesi
D
Osmanlı Devleti’nde Fetret Devrinin başlaması
E
Şah Kulu isyanının çıkması
Soru 6

Aşağıda Osmanlı Döneminde bazı dokuma ürün­leriyle üretim merkezleri eşleştirilmiştir: I.Bursa-İpek II.Ankara - Tiftik III.Selanik-Çuha Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
I ve III
Soru 7

Osmanlı hükümdarları kendilerine ait olan yasama, yürütme ve yargı yetkilerini görev dağılımı yaptıkları devlet memurları arasında paylaştırmalardır. Osmanlı hükümdarlarının bu uygulamayla, I.halkın yönetime ortak olmasını sağlama, II.devlet yönetimini kolaylaştırma, III.ülkeyi çocukları arasında paylaştırma hedeflerinden hangilerine ulaşmak istedikleri savunulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 8

I. Yeniçeriler II.Tımarlı sipahiler III.Kapıkulu süvarileri Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerden hangileri atlı birlikler arasında gösterilemez?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve II
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde dirlik arazi ……….  , ……….. ve …………. olarak üçe ayrılmıştır. Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A
Has - Mukataa - Paşmaklık
B
Vakıf - Malikane - Tımar
C
Yurtluk - Ocaklık - Zeamet
D
Mülk - Miri - Haraci
E
Has-Zeamet-Tımar
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde kurulan ilk düzenli ordu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tımarlı Sipahiler
B
Yaya ve Müsellemler
C
Acemi Ocağı
D
Yeniçeri Ocağı
E
Kapıkulu Süvarileri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.