10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Dünya Gücü Osmanlı Devleti konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Dünya Gücü Osmanlı Devleti Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fatih Sultan Mehmet, hem Türk ve Müslüman bilim adamlarını hem de Rum ve İtalyan bilim adamlarını himâyesine alarak çalışmalarına destek verdi. Rum bi­lim adamı Yorgi Amirukis’i Batlamyus coğrafyasına göre bir dünya haritası yapmakla görevlendirdi. Hari­ta üzerine memleket, şehir ve yerleşim yerlerinin Türk­çe isimlerini de koydurttu. Bu bilgilere dayanarak Fatih Sultan Mehmet ile ilgili, I.Bilim adamları arasında din ve ırk ayrımı yapma­mıştır. II.Eğitim kurumlarını Avrupa’yı örnek alarak yenile­miştir. III.Genişleme politikası izlemekten vazgeçmiştir, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
II ve III
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde yönetim görevi olmayan, ge­çimini tarım, ticaret ve sanayi alanlarında üretim yaparak sağlayan sınıfa aşağıdaki isimlerden han­gisi verilmiştir?

A
Kalemiye
B
İlmiye
C
Reaya
D
Askerî
E
Seyfiye
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı yönetimindeki topluluklardan biri değildir?

A
Süryaniler
B
Ermeniler
C
Rumlar
D
Bizans
E
Ruslar
Soru 4

Osmanlı Devletî’nde aşağıdakilerden hangisi gayri­müslim toplumlardan biri değildir?

A
Karadağlılar
B
Süryaniler
C
Arnavutlar
D
Eflak – Boğdanlılar
E
Bulgarlar
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde padişahların görevleri arasın­da aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Orduya komuta etmek
B
Üst kademe devlet memurlarını atamak
C
Halkın refah ve güvenliğini sağlamak
D
Savaş ve barışa onay vermek
E
Divan kararlarının İslam dinine uygun olup olmadığı konusunda fetva vermek
Soru 6

Osmanlı Devleti, Müslüman olmayan halka eğitim ve öğretim alanında tam bir özgürlük vererek onların kendi eğitim kurumlarını açmalarına imkan tanımıştır. Osmanlı Devleti’nin bu tutumunun aşağıdakilerden hangisine olanak sağladığı söylenebilir?

A
Devlet yönetiminde devşirmelerin etkinlik kazanmasına
B
Avrupa tarzı hukuk kurallarının örfi hukukun yerini almasına
C
Azınlıkların kültürel özelliklerini korumalarına
D
Avrupalı devletlere kapitülasyonların verilmesine
E
Avrupa devletleri arasında çıkar çatışmaları yaşan¬masına
Soru 7

I. Yeniçeri Ocağı II.Acemi Oğlanlar Ocağı III. Enderun Mektebi Osmanlı Devleti’nde yukarıdakilerin hangilerinde askeri eğitim verilmiştir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde, İstanbul’un disiplin ve güven­liği aşağıdakilerden hangisinin sorumluluğundaydı?

A
Yeniçeri Ağası
B
Kaptanıderya
C
Şeyhülislam
D
Nişancı
E
Sadrazam
Soru 9

Osmanlı Devleti’nde Kuruluş ve Yükselme dönemle­rinde gayrimüslimlere tanınan din ve ibadet özgürlü­ğü uluslararası antlaşmaların bir sonucu değildir. Bu bilgilere dayanarak, I. Osmanlı Devleti’nde azınlık hakları kapitülasyon­larla başlamıştır. II.Osmanlı Devleti’nin azınlıklara dinsel özgürlük vermesinde dış baskılar etkili olmamıştır. III.Osmanlı ülkesinde yaşayan azınlıklar her alanda Müslümanlarla eşit haklara sahip olmuşlardır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I ve III
Soru 10

Osmanlı devlet sisteminde, padişahın askeri, siyasi, idari ve dini yetki tanıdığı devlet görevlileri yönetenler sınıfını oluşturmuştur. Aşağıdakilerden hangisinin yönetenler sınıfında yer aldığı söylenemez?

A
Beylerbeyi
B
Nişancı
C
Reaya
D
Kadı
E
Kapıkulu zabitleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.