10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi En Uzun Yüzyıl 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

II.Mahmut ile âyanlar arasında yapılan sözleşmeye göre, âyanlar merkezi otoriteyi tanımayı ve ıslahatları desteklemeyi kabul etmişlerdir. Bu bilgiye göre, I.Celali isyanları bastırılmıştır. II.Ayanların varlığı hukukileşmiştir. III.Azınlıkların Osmanlı Devleti’ne bağlığı güçlendiril­meye çalışılmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 2

XIX. yüzyılda Almanya ve İtalya’nın siyasi birlikleri­ni kurmasının Avrupa’da, I.bloklaşmaların başlaması, II.yeni siyasi gelişmelerin yaşanması, III.güçler dengesinin bozulması sonuçlarından hangilerine neden olduğu söylene­bilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
I ve III
Soru 3

Avusturya, XVIII. yüzyılda Rusya ile Osmanlı toprakla­rını paylaşma planları yapmış, fakat 1815’ten sonra bu politikasından vazgeçmiş ve milliyetçilik hareketlerine karşı çıkmıştır. Avusturya’nın bu politika değişikliğinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A
ABD’nin İtilaf Devletlerinin yanında I. Dünya Savaşı’na katılmasının
B
Avrupa’da siyasal ve ekonomik dengenin bozulmasının
C
Milliyetçilik akımının imparatorlukların parçalanmasına neden olmasının
D
Osmanlı Devleti ile sınırının kalmamasının
E
Sanayi Devrimi’nin yapılmasının
Soru 4

II. Mahmut döneminde, -İstanbul’da kız ve erkek çocuklarına ilköğretimin zorunlu hale getirilmesi, -Avrupa’ya öğrenciler gönderilmesi, -Takvimivakayi adıyla bir gazetenin çıkarılması gelişmelerinin daha çok aşağıdakilerden hangisi­ne katkı sağladığı savunulabilir?

A
Eğitim ve kültür düzeyinin yükselmesine
B
Merkezi otoritenin güçlenmesine
C
Medrese sayısının artmasına
D
Refah düzeyinin yükselmesine
E
Halkın ülke yönetimine katılmasına
Soru 5

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda İngiltere ile yakın ilişki içinde olmuş, dış politikada birlikte hareket etmeye özen göstermiştir. Ancak XIX. yüzyılın sonlarında bu tutumundan vazgeçerek Almanya ile yakınlaşmıştır. Osmanlı Devletindeki bu tutum değişikliğinin aşağıdakilerin hangisinden kaynaklandığı söylenebilir?

A
Osmanlı Devleti’nin Boğazlardaki egemenlik haklarının sınırlanmasından
B
Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletler hukukundan yararlanmasından
C
İngiltere’nin, Fransız İhtilali’ne karşı monarşik devletlerle birlik kurmasından
D
İngiltere’nin, Osmanlı toprak bütünlüğünü koruma politikasını terk etmesinden
E
Almanya’nın sömürgeci bir politika benimsemesinden
Soru 6

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin ham madde ve pazar olanaklarından yararlanmayı dış politika ilkesi olarak benimsemiştir. İngiltere’nin bu hedefine yönelik olarak Osmanlı ülkesinde, I.padişahın yetkilerinin kısıtlanması, II.kapitülasyonların kapsamının genişletilmesi, III.ıslahat hareketlerinin desteklenmesi çalışmalarından hangilerini yaptığı ileri sürülebilir?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 7

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, Osmanlı yönetimi­ne aşağıdaki yararlardan hangisini sağlamıştır?

A
Savaşlarda yenilgilerin sona ermesini
B
Padişahların yönetime yeniden egemen olmasını
C
Halkın yönetime katılmasını
D
Toprak dağıtımının yeniden düzenlenmesini
E
Eyaletlerdeki isyanların önlenmesini
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda Avrupa dilleri okul­larda yabancı dil olarak okutulmaya başlanmış, ayrıca Avrupa’ya çok sayıda öğrenci gönderilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların bir so­nucudur?

A
Avrupalılara duyulan güvenin azalması
B
Türkçe’nin resmi dil olmaktan çıkması
C
Batı’yı daha iyi tanıyan ve anlayan aydınların yetişmesi
D
Avrupa devletlerinden borç para alınmaya başlanması
E
Askeri alanda ıslahatlara daha fazla önem verilmesi
Soru 9

II. Mahmut döneminde, I.tımar ve zeametin kaldırılarak devlet memurlarına maaş bağlanması, II.medreselerin yanında Batılı tarzda okulların açıl­ması, III.devlet memurlarına kılık kıyafet düzenlemesi geti­rilmesi ıslahatlarından hangilerinin, Osmanlı toplumunda kültür çatışmalarının ortaya çıkmasına neden ol­duğu savunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde, I.Avrupa’ya öğrenci gönderilmesi, II.Avrupa’nın birçok şehrinde elçilikler açılması, III.müsadere sisteminin kaldırılması ıslahatlarından hangileri Avrupa’nın örnek alındığının göstergesidir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.