10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi En Uzun Yüzyıl 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

93 Harbi’nden sonra Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması’na göre Osmanlı Devleti Karadağ, Sırbistan ve Romanya’nın bağımsızlı­ğını ve Rusya’nın kontrolünde Ege Denizi’ne kadar uza­nan Bulgar Krallığı’nı tanınmıştır. Girit’te ve Ermenilerin yaşadığı yerlerde de ıslahat yapmayı kabul etmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Egemenlik haklarının zedelendiği
B
Savaşı kaybettiği
C
Rusya’nın himayesine girdiği
D
iç işlerine karışılmasını engelleyemediği
E
Askeri ve siyasi gücünün azaldığı
Soru 2

1877 -1878 Osmanlı - Rus Savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasına göre; I.Kars, Ardahan ve Batum Rusya’ya bırakılacaktır. II.Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya bağımsızlık ve­rilecektir. III.Osmanlı Devleti, Rusya’ya savaş tazminatı ödeye­cektir. Bu hükümlerden hangileri, 1856 Paris Antlaşması’nın “Osmanlı toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisi altında olacaktır.” hükmünün dikkate alın­madığını gösterir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Soru 3

Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra adli ve hukuki düzenlemelere duyulan ihtiyaca bağlı olarak Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet tarafından kay­nağını İslam hukukundan alan bir medeni kanun ha­zırlanmıştır. Bu kanuna aşağıdaki isimlerden hangisi verilmiştir?

A
Ferman
B
Kanunuesasi
C
Mecelle
D
Mürur Tezkeresi
E
Mecmuaifünun
Soru 4

I.Âyan Meclisi II.Mebusan Meclisi III.Hariciye Nezareti Yukarıdakilerden hangileri ilk kez Meşrutiyet Dö­neminde kurulmuştur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 5

Berlin Antlaşması Maddesi: Girit ve Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahatlar yapılacak. Durum: II. Abdülhamit Berlin Antlaşması’ndan sonra ıslahat çalışmalarını askıya alınca AvrupalI devletler Babıali’ye bir nota vererek Berlin Antlaşması’nın ge­reklerinin yerine getirilmesini istemişlerdir. Bu bilgilere bakarak Berlin Antlaşması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Osmanlı Devleti’nin imzaladığı koşulları en ağır antlaşma olduğu
B
Ermeni meselesinin uluslararası politika konusu haline gelmesine yol açtığı
C
Avrupalı devletlere, Osmanlı ıslahatlarını denetleme fırsatı tanıdığı
D
Azınlıklarla ilgili yeni düzenlemeleri gerekli hale getirdiği
E
Osmanlı Devleti’ni zayıflattığı
Soru 6

I.Meşrutiyet ilan edilip Kanunuesasi yürürlüğe kon­masına rağmen Osmanlı Devleti’nin monarşik yapısı değişmemiştir. Kanunuesasi’nin, I.Hükümetin kurulması ve görevden alınması yetki­si padişaha aittir. II.Hükümet padişaha karşı sorumludur. III.Mebusan Meclisinin üyeleri dört yılda bir yapılan seçimle erkeklerin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. maddelerinden hangilerinin bu yargıyı destekledi­ği ileri sürülebilir?

A
I,II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 7

Batılılaşma faaliyetlerinin büyük bir hız kazandığı Tan­zimat Döneminde Avrupa’yı yakından görmüş olan Namık Kemal, Şinasi, Ali Suavi, Ziya Paşa ve Mithat Paşa gibi aydınlar Avrupa karşısında hemen her alan­da geri kalındığını görmüşler ve bu geri kalmışlığı orta­dan kaldırmak için derhal çalışmalara başlamışlardır. Buna göre Osmanlı aydınlarının öncelikle aşağıda- kilerden hangisi için adım atması beklenebilir?

A
Dış politikada denge siyaseti izlenmesi
B
Yeni kanunlar çıkarılması
C
Toplumu bilinçlendirme yönünde çalışmalar yapılması
D
Vergilerin gelire göre toplanması
E
Padişahın yetkilerinin kısıtlanması
Soru 8

-Balkan bunalımına çözüm bulmak amacıyla 1876’da toplanan İstanbul Konferansı, Osmanlı Devleti’nin Hristiyan azınlık için vadetmiş olduğu ıslahatları yapması gerektiğini benimsemiştir. -İstanbul Konferansı’nın toplandığı sırada Osmanlı Devleti I. Meşrutiyet’i ilan etmiş böylece tüm Osmanlı vatandaşlarının isteklerinin mecliste görüşü­lebileceğini kabul etmiştir. Buna göre konferans devam ederken Osmanlı Devleti’nin meşrutiyeti ilan etmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Panslavizm düşüncesini uygulamaya sokmak
B
İngiltere’nin Avrupa’daki etkinliğini azaltmak
C
Avrupa ülkelerinden borç almak
D
Demokratik yönetimi güçlendirmek
E
İç işlerine karışılmasını engellemek
Soru 9

1877 - 1878 Osmanlı - Rus Savaşı’ndan önce, Avrupa devletleri tarafından toplanan Tersane Konferansı so­nucunda Osmanlı Devleti’ne bildirilen; “Bosna - Her­sek ve Bulgaristan’da ıslahat yapılması, Romanya, Sırbistan ve Karadağ’a iç işlerinde tam serbestlik hak­kı tanınması” gibi öneriler reddedilmiştir. Osmanlı Devleti bu önerileri reddetmekle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz?

A
İç işlerine müdahale edilmesine engel olmayı
B
Bağımsız devlet anlayışını korumayı
C
Kapitülasyonları kaldırmayı
D
Azınlıkların bağımsız olmalarına yol açabilecek statüler kazanmalarının önünü kesmeyi
E
Devletin parçalanmasını engellemeyi
Soru 10

Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez aşağıdakilerden hangisi sonucunda kazandığı haklarla doğrudan devlet ve ülke yönetimine katılma hakkı elde et­miştir?

A
II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
B
Senediittifak’ın imzalanması
C
Kanunuesasi’nin yürürlüğe konması
D
Islahat Fermanı’nın ilan edilmesi
E
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.