10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi En Uzun Yüzyıl 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

I. 31 Mart Olayı’nın yaşanması II.İngiltere’nin sömürge yollarını güvence altına alma düşüncesi III.Rusya’nın Kafkaslar üzerinden Akdeniz’e ulaşmak istemesi Yukarıdakilerden hangilerinin, Ermeni meselesinin ortaya çıkmasında etkili olduğu söylenemez?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 2

XIX. ve XX. yüzyıllarda Osmanlı ülkesinde Osmanlıcı­lık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük gibi fikir akımları ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu akımların ortaya çıkma­sında etkili olan nedenler arasında gösterilemez?

A
Toplumun birlik ve beraberliğini korumak
B
Osmanlı Devleti’nin medeni bir devlet haline gelmesine katkıda bulunmak
C
Azınlıkların bağımsız olmak amacıyla mücadele etmelerinin önüne geçmek
D
Devletin dağılmasını engellemek
E
Yeni bir devlet kurmak
Soru 3

93 Harbi sonunda Rusya’nın güçlenmesi İngiltere’yi rahatsız etmiştir. Bu nedenle İngiltere Ayastefanos Antlaşması’nın koşullarının hafifletilmesini sağlayaca­ğını ileri sürüp geçici bir üs olarak Kıbrıs’ı Osmanlılardan istemiş ve Haziran 1878’de yapılan bir antlaşma sonucunda adaya yerleşmiştir. İngiltere’nin bu şekilde Kıbrıs’a yerleşmesinin te­mel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitülasyonları sürekli hale getirmek
B
Kıbrıs’ın bağımsızlığını sağlamak
C
Osmanlı üzerindeki çıkarlarını sona erdirmek
D
Süveyş Kanalı’nın açılmasını sağlamak
E
Doğu Akdeniz’de etkinliğini pekiştirerek sömürge¬lerine giden yolları güvence altına alma
Soru 4

Süveyş Kanalı’nın açılması, I.Akdeniz limanlarının canlanması, II.Fransa’nın Cezayir’i işgal etmesi, III.İngiltere ve Fransa arasındaki rekabetin artması sonuçlarından hangilerine yol açmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 5

İslamcılık, Balkanlardaki Panslavizm politikasını etki­siz hale getirmek ve Müslümanların devlete bağlılığını sağlamak amacıyla ortaya atılmış bir fikir akımıdır. An­cak bu fikir doğrultusunda I. Dünya Savaşı’nda halife­nin “cihat çağrısı” etkili olmamış Araplar, Osmanlı Devleti’ne karşı İngilizlerle birlikte hareket etmişlerdir. Bu bilgilere bakarak, aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılamaz?

A
I. Dünya Savaşı’ndaki gelişmeler sonucunda İslamcılık fikri geçerliliğini kaybetmiştir.
B
İslamcılık fikrinin savunulması ile teokratik yönetim anlayışı uygulanmaya başlanmıştır.
C
Rusya’nın bölücü politikasına karşı önlem alınmaya çalışılmıştır.
D
Araplar, I. Dünya Savaşı’nda Batılı devletlere yakınlaşmışlardır.
E
Halifelik makamının birleştirici etkisinden yararlanılmak istenmiştir.
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkan İslamcılık akımı ile, I.hilafet, II.İttihat ve Terakki, III.Mebusan Meclisi gibi kurumlardan hangilerine etkinlik kazandırıl­maya çalışılmıştır?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
I ve II
Soru 7

Osmanlıcılık düşüncesini ortaya atan aydınlar Osmanlı topraklarında yaşayan herkesin dil, din ve ırk ayrımı yapılmaksızın eşit haklara sahip olması gerek­tiğini savunmuşlardır. Bu bilgiye bakarak Osmanlıcılık düşüncesini savu­nanların aşağıdakilerden hangisine karşı önlem al­mak İstedikleri söylenebilir?

A
Türkçülük düşüncesinin savunulmasına
B
Bazı aydınlar arasında İslamcılık düşüncesinin yayılmasına
C
Fransız İhtilali’nin yayılmasına neden olduğu milliyetçilik akımına
D
Meşrutiyetin ilan edilip Mebuslar Meclisinin açılmasına
E
Batıcılık düşüncesinin güç kazanmasına
Soru 8

II.Meşrutiyetten sonra, I.Çok partili hayata geçilmiştir. II.Basın üzerindeki sansür kaldırılmıştır. III.Hükümet padişaha değil, meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. Bu gelişmelerden hangilerinin, Osmanlı ülkesinde demokratik yaşam biçiminin gelişmesine katkıda bulunduğu savunulabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
I, II ve III
Soru 9

II.Meşrutiyet’in ilanından sonra Kanunuesasi’de aşa­ğıdaki değişiklikler verilmiştir: -Hükümet padişaha değil, meclise karşı sorumlu hale getirilmiştir. -Padişahın meclisi kapatması zorlaştırılmıştır. Bu değişikliklerle İlgili olarak aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Güçler birliği ilkesi kabul edilmiştir.
B
Meşrutiyet rejiminin devamlılığını sağlayıcı önlemler alınmıştır.
C
Halkın yönetimdeki etkinliği artırılmak istenmiştir.
D
Meclisin, hükümeti denetleme gücü artırılmıştır.
E
Padişahın yetkileri sınırlanmıştır.
Soru 10

1830’da Fransa Cezayir’i, 1881’de Fransa Tunus’u, 1882’de İngiltere Mısır’ı, 1912’de İtalya Trablusgarp’ı işgal etmiştir. Bu gelişmelere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Türkçülük fikri tamamen başarısız olmuştur.
B
Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir.
C
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika ve Akdeniz’deki varlığı zayıflamıştır.
D
Osmanlı Devleti, İttifak Bloku’na girmiştir.
E
Osmanlıların Balkan hakimiyeti sarsılmıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.