10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi En Uzun Yüzyıl 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sultan II. Mahmut ve Abdülaziz dönemlerinde Avrupa­ ressamlara tablolar yaptırılmıştır. II. Abdülhamit dö­neminde ise ilk kez resim ve heykel yapma eğitimi de verilen Sanayiinefise Mektebi açılmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Sanat kurumlarının Avrupalı sanatçılar tarafından yönetildiğini
B
Batı kültürünün ilk kez sanat alanında örnek alındığını
C
Kültür ve sanat alanlarında yeni anlayışların benimsendiğini
D
Evrensel değerlerin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsendiğini
E
Karma eğitim sistemine geçildiğini
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma ortam ha­zırladığı savunulabilir?

A
Milliyetçilik ayaklanmalarının yaygınlaşmasının
B
İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulmasının
C
Mebuslar Meclisinin açılmasının
D
Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasının
E
Gazete ve dergilerin yayınlanmasının
Soru 3

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Döneminde sınırların daralmasına bağlı olarak, Müslüman nüfusun top­lam nüfus içindeki oranının artış göstermesi, aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir kanıtı olarak ileri sürülebilir?

A
Hristiyanların yaşadığı toprakların kaybedilmesinin
B
Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin bozulmasının
C
Halifeliğin eski gücünü yitirmesinin
D
Bazı mültecilerin Osmanlı Devleti’ne sığınmasının
E
Köyden kente göç oranının artmasının
Soru 4

XIX. yüzyılda Osmanlı sanatına önemli katkı sağla­yan yukarıdaki sanatçıların uğraş alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müzik
B
Mimari
C
Resim
D
Hat
E
Tezhip
Soru 5

XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde pek çok yabancı okul açılmıştır. Ancak bu okulların Osmanlı Devleti’ne fay­dasından çok zararı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu okulların Osmanlı Devleti’ne verdiği zararlar arasında gösterilemez?

A
Modern eğitim metotlarını ve ders araçlarını
B
Gayrimüslim çocukları Osmanlı aleyhine yetiştirmeleri
C
Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde nüfuzlarını artırmalarına yol açmaları
D
Osmanlı ülkesine getirmeleri Azınlıkların, Osmanlı yönetimine bağlılıklarını zayıflatmaları
E
Osmanlı ülkesinde milliyetçilik akımını yaymaları
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında meydana gelen değiş­melerin sonucunda ortaya çıkmamıştır?

A
Encümenidaniş
B
Darülfununuşahane
C
Maarifiumumiye Nizamnamesi
D
Mecelle
E
Galatasaray Sultanisi
Soru 7

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yurt dışına öğrenci­ler gönderilmiş, medreselerin yanında Avrupa tarzın­da sivil okullar açılmıştır. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmış olamaz?

A
Batı kültürünün toplum içinde yayılmasına
B
Eğitim birliğinin sağlanmasına
C
Kültür çatışması yaşanmasına
D
Batıcılık anlayışının güçlenmesine
E
Batılı tarzda aydın bir kitlenin yetişmesine
Soru 8

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Batı etkisi aşağı­daki sanat dallarından hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A
Tiyatro
B
Resim
C
Hat
D
Mimari
E
Müzik
Soru 9

XIX. yüzyılda Batılı tarzda yaşam biçimi Osmanlı ülke­sinde etkili olmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında, I.yeniliklerde Avrupalı devletlerin örnek alınması, II.âyanlarla Senediittifak’ın imzalanması, III.Osmanlı ülkesinde Avrupa tarzı eğitim veren okul­ların açılması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?

A
I ve III
B
I,II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde çıka­rılan ilk resmi gazetedir?

A
Cerideihavadis
B
Tercümanıahval
C
Takvimivakayi
D
Tasviriefkar
E
Mecmuaifünün
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.