10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi En Uzun Yüzyıl 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih En Uzun Yüzyıl Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin Dağılma Döneminde sınırların daralmasına bağlı olarak, Müslüman nüfusun top­lam nüfus içindeki oranının artış göstermesi, aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bir kanıtı olarak ileri sürülebilir?

A
Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin bozulmasının
B
Bazı mültecilerin Osmanlı Devleti’ne sığınmasının
C
Hristiyanların yaşadığı toprakların kaybedilmesinin
D
Halifeliğin eski gücünü yitirmesinin
E
Köyden kente göç oranının artmasının
Soru 2

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yurt dışına öğrenci­ler gönderilmiş, medreselerin yanında Avrupa tarzın­da sivil okullar açılmıştır. Bu durum aşağıdaki gelişmelerden hangisine yol açmış olamaz?

A
Batılı tarzda aydın bir kitlenin yetişmesine
B
Batıcılık anlayışının güçlenmesine
C
Eğitim birliğinin sağlanmasına
D
Batı kültürünün toplum içinde yayılmasına
E
Kültür çatışması yaşanmasına
Soru 3

XIX. yüzyılda Osmanlı sanatına önemli katkı sağla­yan yukarıdaki sanatçıların uğraş alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müzik
B
Mimari
C
Resim
D
Hat
E
Tezhip
Soru 4

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Batı etkisi aşağı­daki sanat dallarından hangisi üzerinde etkili olmamıştır?

A
Mimari
B
Hat
C
Resim
D
Tiyatro
E
Müzik
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisinin bu duruma ortam ha­zırladığı savunulabilir?

A
Milliyetçilik ayaklanmalarının yaygınlaşmasının
B
Mebuslar Meclisinin açılmasının
C
İttihat ve Terakki Cemiyetinin kurulmasının
D
Gazete ve dergilerin yayınlanmasının
E
Padişahın yetkilerinin sınırlandırılmasının
Soru 6

XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesinde pek çok yabancı okul açılmıştır. Ancak bu okulların Osmanlı Devleti’ne fay­dasından çok zararı olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu okulların Osmanlı Devleti’ne verdiği zararlar arasında gösterilemez?

A
Osmanlı ülkesinde milliyetçilik akımını yaymaları
B
Osmanlı ülkesine getirmeleri Azınlıkların, Osmanlı yönetimine bağlılıklarını zayıflatmaları
C
Modern eğitim metotlarını ve ders araçlarını
D
Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde nüfuzlarını artırmalarına yol açmaları
E
Gayrimüslim çocukları Osmanlı aleyhine yetiştirmeleri
Soru 7

Sultan II. Mahmut ve Abdülaziz dönemlerinde Avrupa­ ressamlara tablolar yaptırılmıştır. II. Abdülhamit dö­neminde ise ilk kez resim ve heykel yapma eğitimi de verilen Sanayiinefise Mektebi açılmıştır. Osmanlı Devleti’ndeki bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Batı kültürünün ilk kez sanat alanında örnek alındığını
B
Kültür ve sanat alanlarında yeni anlayışların benimsendiğini
C
Karma eğitim sistemine geçildiğini
D
Sanat kurumlarının Avrupalı sanatçılar tarafından yönetildiğini
E
Evrensel değerlerin toplumun tüm kesimleri tarafından benimsendiğini
Soru 8

XIX. yüzyılda Batılı tarzda yaşam biçimi Osmanlı ülke­sinde etkili olmaya başlamıştır. Bu durumun ortaya çıkmasında, I.yeniliklerde Avrupalı devletlerin örnek alınması, II.âyanlarla Senediittifak’ın imzalanması, III.Osmanlı ülkesinde Avrupa tarzı eğitim veren okul­ların açılması gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde eğitim alanında meydana gelen değiş­melerin sonucunda ortaya çıkmamıştır?

A
Encümenidaniş
B
Galatasaray Sultanisi
C
Darülfununuşahane
D
Mecelle
E
Maarifiumumiye Nizamnamesi
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde çıka­rılan ilk resmi gazetedir?

A
Cerideihavadis
B
Takvimivakayi
C
Mecmuaifünün
D
Tercümanıahval
E
Tasviriefkar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.