10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda uğraştığı, I.Yunan isyanı, II.Sırp isyanı, III.Mehmet Ali Paşa isyanı sorunlarının hangilerinde Avrupalı devletlerden yardım istemiştir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 2

Boğazlar sorununun ortaya çıkmasına neden olan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A
Londra (1840)
B
Paris
C
Londra (1841)
D
Hünkar İskelesi
E
Kütahya
Soru 3

Osmanlı Devleti, 1828 -1829 yıllarında Rusya ile yap­tığı savaş sonunda imzaladığı Edirne Antlaşması ile Rumlara bağımsızlık verilmesini ve Sırbistan’ın özerk olmasını kabul etmiştir. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangi­sine ulaşılabilir?

A
Rusya, Balkanlı ulusların bağımsızlık hareketlerini desteklemiştir.
B
Rusya’nın Ortodokslar üzerindeki etkinliği azalmıştır.
C
Osmanlı Devleti’nin Rusya ile hiçbir sorunu kalmamıştır.
D
Balkanlarda ilk ayaklanmayı Rumlar başlatmıştır.
E
Rusya, Osmanlı Devleti üzerinde denetim kurmuştur.
Soru 4

Osmanlı Devleti’nin, I.stratejik yönden önemli bir konumda bulunması, II.Batılı tarzda ıslahat hareketlerinde bulunması, III.zengin ham madde kaynaklarına sahip olması durumlarından hangilerinin, gerek iç gerekse dış problemlerinin çözümünde Avrupalı devletlerle yoğun bir ilişki içinde olmasını kolaylaştırdığı sa­vunulabilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 5

Fransız İhtilali sonrasında yaygınlık kazanan milliyetçilik, hürriyet, eşitlik, adalet gibi ilkelerin Osmanlı Devleti’nde, I.toprakların daralması ve vergi gelirlerinin azalması, II.eyalet sayısının artması, III.demokrasi hareketlerinin başlaması gelişmelerinden hangilerine neden olduğu savu­nulamaz?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
I ve III
Soru 6

Osmanlı Devleti, Mora’da başlayan Yunan isyanını an­cak Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın yardımı ile önleyebildi. İsyan bastırılınca İngiltere, Fransa ve Rusya kendi çıkarlarını dikkate alarak Osmanlı Devleti’nden Yunanistan’a özerklik vermesini istediler. Bu bilgiye dayanarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A
Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi gücünün zayıfladığı
B
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karıştığı
C
Avrupalı devletlerin Osmanlı ülkesindeki milliyetçilik isyanlarını desteklediği
D
Osmanlı Devleti’nin sorunlarını tek başına çözmekte zorlandığı
E
Rusya’nın Akdeniz’e inme hakkı elde ettiği
Soru 7

XIX. yüzyılda Balkanlardaki uluslar Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsız devletler kurmak için sık sık is­yan etmişlerdir. Bu isyanlar Avrupalı devletler tarafından desteklenmiştir. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A
Osmanlı Devleti halkın yönetime katılmasını istemiştir.
B
Osmanlı Devleti milliyetçilik hareketlerini desteklemiştir.
C
Osmanlı Devleti’nin yaptığı ıslahatlar başarıya ulaşmıştır.
D
Akdeniz ticareti önemini kaybetmiştir.
E
Avrupalı devletler Osmanlı Devleti’nin parçalanmasını amaçlamışlardır.
Soru 8

Osmanlı Devleti üzerinde geleneksel politikasını uygu­lamak isteyen Rus çarı I. Nikola, İngiltere’ye “hasta adam” olarak nitelediği Osmanlı Devleti’nin aniden ölebileceğini belirterek topraklarını paylaşma önerisinde bulunmuş, ancak İngiltere bu teklifi kabul etmemiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermek­tedir?

A
Rusya’nın Kırım’ı işgal ettiğini
B
Osmanlı Devleti’nin denge politikası izlediğini
C
İngiltere’nin, Osmanlı toprak bütünlüğünü savunduğunu
D
Karadeniz’in tarafsız hale geldiğini
E
Osmanlı ülkesinde milliyetçilik isyanlarının başladığını
Soru 9

XVIII ve XIX. yüzyıllarda Rusya başta olmak üzere İn­giltere ve Fransa, Osmanlı Devleti içinde yaşayan ulus­ları kışkırtmışlardır. Rusya, İngiltere ve Fransa’nın bu politikada başa­rılı olduklarına, I.Balkanlarda Sırpların ve Rumların ayaklanması, II.Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın ayaklanması, III.Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması gelişmelerinden hangileri kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I, II ve III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 10

Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda eski gücünü kaybetmiş, sorunlarını çözebilmek için bazı tavizler vermek zo­runda kalmıştır. Bu duruma, I.Mısır sorununun çözümünde İngiltere’nin desteği­ni almak için Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nı im­zalaması, II.Avrupalı devletlerin, iç işlerine karışmasını engelle­mek amacıyla azınlık haklarını genişletmesi, III.Osmanlı toprak bütünlüğünün Avrupalı devletlerin garantisi altına alınması gelişmelerinden hangileri örnek gösterilebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.