10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XIX. yüzyılda Osmanlı ülkesine bol ve ucuz sanayi ürünü girmiştir. Bu durumun Osmanlı ülkesinde, I.işsizliğin artması, II.arazi dağıtımlarında dengesizliklerin görülmesi, III.küçük atölyelerin kapanması sonuçlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 2

XIX. yüzyılda İngiltere’nin sömürgelerine giden en kı­sa yollar zayıflamış olan Osmanlı topraklarından geçi­yordu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisi üzerinde et­kili olduğu söylenebilir?

A
Osmanlı Devleti’nin, Rusya’ya kapitülasyon vermesi
B
Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme faaliyetlerine başlaması
C
Azınlıkların Avrupa devletlerinin himayesine bırakılması
D
Rusya’nın Akdeniz’e inme politikasından vazgeçmesi
E
İngiltere’nin, Osmanlı toprak bütünlüğünü savunması
Soru 3

Osmanlı Devleti XVI. ve XVII. yüzyıllarda dış sorunları­nı kendi görüşleri doğrultusunda çözerken, XIX. yüz­yılda bu tür sorunların çözümünde İngiltere, Fransa ve Rusya ile değişen ittifaklar yapmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyıldaki bu politika de­ğişikliğinin temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
Genişleme politikasına devam etmesi
B
Ekonomik alanda güçlenmek istemesi
C
Askeri ve siyasi gücünün zayıflaması
D
Dünya barışına katkıda bulunmak istemesi
E
İç politikayı dış politikadan daha çok önemsemesi
Soru 4

I. Gümrük vergilerinin düşürülmesi II.Ticaret yollarının yön değiştirmesi III.Kapitülasyonların yaygınlaştırılması Yukarıdakilerden hangilerinin, yabancı tüccarların Osmanlı Devleti’nin iç ticaretinde etkili olmalarına ortam hazırladığı savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 5

Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda çıkan azınlık isyan­ları, XVII. ve XVIII. yüzyıllardaki iç isyanlardan daha et­kili olmuştur. Bu durumun, I.ıslahat hareketlerinin halk tarafından benimsen- memesi, II.Fransız İhtilali’nden sonra milliyetçilik akımının yay­gınlık kazanması, III.Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması ve Avrupa devletler hukukundan yararlanması, IV.Avrupalı devletlerin azınlık isyanlarını desteklemeleri nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı savunu­labilir?

A
II ve IV
B
Yalnız III
C
I ve III
D
III ve IV
E
Yalnız II
Soru 6

1833’te Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan Hünkar İskelesi Antlaşması’nın, I.Osmanlı Devleti bir savaşa girerse Rusya askeri yardım yapacaktır. II.Rusya bir savaşa girerse Osmanlı Devleti Boğaz­ları kapatacaktır. III.Antlaşma sekiz yıl süreyle yürürlükte kalacaktır. maddelerinden hangileri Rusya’nın Karadeniz’deki güvenliğini artırmaya yöneliktir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 7

Osmanlı Devleti, 1815 yılında Sırpların Miloş Obronoviç liderliğinde ayaklanması üzerine, Rusya’nın olaya karışmasını önlemek için Sırplara bazı haklar tanıya­rak sorunu çözmeye çalışmıştır. Bu bilgiye dayanarak, I.Osmanlı Devleti, Sırp ayaklanmasının dış soruna dönüşmesini önlemek istemiştir. II.Sırplar, Rusya’nın Panslavizm politikasını benimsememişlerdir. III.Osmanlı Devleti’nin Sırplar üzerindeki otoritesi azalmıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I,II ve III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 8

1815 Viyana Kongresi ile Avrupa’da oluşturulan den­ge 1871 yılında Almanya’nın siyasi birliğini kurması ile bozulmuş, İngiltere Osmanlı Devleti’ni Rusya’ya karşı koruma politikasından vazgeçmiştir. Osmanlı Devleti Almanya’ya yakınlaşırken İngiltere de Rusya’ya yakın­laşmıştır. Bu bilgilere göre, I.İngiltere ve Almanya birbirine rakip devletlerdir. II.Osmanlı Devleti kendi topraklarını koruyacak güçte değildir. III.İngiltere, Rusya’dan çekinmektedir. IV.Rusya, Almanya’nın yanında yer almıştır. yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A
III ve IV
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
II ve IV
Soru 9

Avrupalı devletler XIX. yüzyılda azınlıkları, kapitülas­yonları ve alacaklarını bahane ederek Osmanlı Devle­ti’nin iç işlerine karışmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Osmanlı Devleti’nin siyasal gücünün azaldığını
B
Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayıldığını
C
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin çağdaşlaşmasına katkıda bulunduğunu
D
Milliyetçilik hareketlerinin Osmanlı toplumu üzerindeki etkisinin azaldığını
E
Osmanlı topraklarının Avrupalı devletler arasında paylaşıldığını
Soru 10

Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda Batı ile ilişkilerin­de belirleyici olan, I.azınlık hakları, II.kapitülasyonlar, III.Boğazlar meselesi konularından hangilerinin iç işlerine müdahaleyi hızlandırdığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.