10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti XVIII. yüzyılın başlarında kaybettiği toprakları geri alma politikası izlerken XIX. yüzyıla ge­lindiğinde elindeki toprakları korumaya çalışmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A
Vergi gelirlerinin arttığı
B
Halka eşit haklar tanındığı
C
Tımar sisteminin bozulduğu
D
İlk ıslahat hareketlerinin başladığı
E
Osmanlı Devleti’nin güç kaybettiği
Soru 2

Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı Fransa tarafından desteklenmiştir. Bu durum Fransa’nın, I.Boğazları ele geçirmek istemesi, II.Ortodoksların haklarını korumak istemesi, III.Doğu Akdeniz’de siyasi ve ekonomik çıkarlarını korumak istemesi amaçlarından hangileriyle açıklanabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 3

Türk - İngiliz Ticaret (Balta Limanı) Antlaşması’nın, I.yabancı malların Osmanlı pazarlarına egemen ol­ması, II.Osmanlı Devleti’nin ekonomik yönden giderek dı­şa bağımlı hale gelmesi, III.Osmanlı ülkesinde uygulanan iç gümrük vergisi­nin yabancılardan kaldırılması sonuçlarından hangileri Osmanlı Devleti’nin eko­nomik çıkarlarının gözetilmediğini gösterir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 4

1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne göre, I.Boğazların yönetimi Osmanlı Devleti’ne ait olacaktı. II.Boğazlar barış zamanında bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı olacaktı. III.Boğazlar ticaret gemilerine her zaman açık ola­caktı. Bu maddelerden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını kısıtladığı savunulabilir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 5

XIX. yüzyılda imzalanan antlaşmaların bazılarında, I.toprak kayıplarının yaşanması, II.galip devletlere tazminat ödenmesi, III.genel af ilan edilmesi durumlarından hangilerinin, Osmanlı Devleti’ni eko­nomik açıdan güç duruma düşürdüğü ileri sürüle­bilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız I
D
I ve III
E
II ve III
Soru 6

Mısır sorununun çözülmesini sağlayan Londra Ant­laşmasının, I.Mısır’ın yönetimi Mehmet Ali Paşa ve oğullarına bı­rakılacaktır. II.Mısır’da Osmanlı kanunları geçerli olacaktır. III.Mısır dış politikada Osmanlı Devleti tarafından tem­sil edilecektir. maddelerinden hangileri, doğrudan Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne bağlı olmaya devam ettiğini gös­termektedir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 7

Osmanlı Devleti, Mısır sorununda Rusya’nın yardımını almak için Boğazlar üzerinde bazı haklar tanımış, İn­giltere’den destek almak için de tek taraflı ticari imti­yazlar vermiştir. Bu bilgiye dayanarak, I.Avrupa devletleri, Osmanlı Devletinin zayıf duru­mundan yararlanmışlardır. II.Osmanlı Devleti, siyasi ve ekonomik yönden bas­kı altına alınmıştır. III.Boğazlar uluslararası bir statü kazanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 8

Osmanlı Devleti, Mehmet Ali Paşa isyanını bastıramayınca Rusya’dan yardım istemiştir. İngiltere ve Fransa bu durumdan endişelenerek Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti arasında Kütahya Antlaşması’nın yapıl­masını sağlamışlardır. Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A
Osmanlı Devleti’nin bir valisiyle bile baş edemeyecek kadar zayıfladığı
B
Avrupa devletlerinin Osmanlı Devleti’nin iç sorunları ile ilgilendiği
C
Osmanlı Devleti’nin sorunlarını çözmekte zorlandığı
D
Avrupa devletleri arasında çıkar çatışmalarının yaşandığı
E
İngiltere ve Rusya’nın Mehmet Ali Paşa’yı destekledikleri
Soru 9

Milliyetçilik hareketleri Avrupa ve Amerika’da XVIII. yüz­yılda başlamasına rağmen Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyılda görülmeye başlamıştır. Milliyetçilik hareketlerinin Osmanlı Devleti’nde da­ha geç görülmesinde, I.devletin merkezi otoritesini uzun süre koruyabil­mesi, II.hoşgörüye dayalı yönetim anlayışının etkili olması, III.halkın ülke yönetimine katılabilmesi durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­bilir?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız III
E
I,II ve III
Soru 10

Sanayi Devrimi, Osmanlı Devleti’ni olumsuz yönde et­kilemiştir. Avrupa malları karşısında rekabet edeme­yen el tezgahları ve atölyeler kapanmaya başlamış, iş­sizlik artmıştır. Osmanlı Devleti ekonomik yönden za­yıflamış, bu durum siyasi yönden çöküşünün de hız­lanmasına neden olmuştur. Aşağıdaki yargılardan hangisi bu bilgilerden çıka­rılamaz?

A
Osmanlı Devleti’nde ekonomik sorunlar siyasi sorunların artmasına neden olmuştur.
B
Osmanlı Devleti sanayisini geliştirememiştir.
C
Sanayi Devrimi Osmanlı Devleti’ndeki işsizliği artırmıştır.
D
Sanayi İnkılabı, Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecini hızlandırmıştır.
E
Osmanlı Devleti çok uluslu olduğu için Sanayi İnkılabı’ndan yararlanamamıştır.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.