10. Sınıf Tarih Tanzimattan Meşrutiyete Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Tanzimattan Meşrutiyete 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Tanzimattan Meşrutiyete Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Tanzimattan Meşrutiyete Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tanzimat Fermanı’nda yer alan hükümlerden bazıları şunlardır: -Herkes kanun önünde eşit olacaktır. -Vergiler herkesin gelirine göre alınacaktır. -Miras bırakılabilecek, mal - mülk sahibi olunabile­cektir. -Askerlik vatan hizmeti haline getirilecektir. Bu hükümlere bakılarak aşağıdakilerden hangi­sine ulaşılamaz?

A
Yeni düzenlemelerin yapıldığına
B
Padişahın kendi yetkilerini sınırladığına
C
Halkın yönetime katıldığına
D
Kanun üstünlüğünün kabul edildiğine
E
Özel mülkiyetin benimsendiğine
Soru 2

Düyunuumumiye İdaresi’nin, I.üyeleri arasında yabancı devlet temsilcilerinin de bulunması, II.Osmanlı gelirlerinin bir kısmını alacaklı devletler hesabına aktarması, III.Osmanlı idaresine bağlı olması özelliklerinden hangilerinin Osmanlı egemenliğini zedelediği savunulabilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 3

İngiltere sömürgelerine giden yolun güvenliğini sağla­yabilmek için Akdeniz’de güçlü bir devletin varlığını is­temiyordu. Bu yüzden Kırım Savaşı’nda Rusya’ya kar­şı Osmanlı Devleti’nin yanında yer almıştır. Kırım Savaşı’ndan sonra imzalanan Paris Antlaşma­sının aşağıdaki maddelerinden hangisi İngiltere’nin Akdeniz’deki güvenliğini sağlamaya yöneliktir?

A
Tuna nehrinde ulaşım serbest olacaktır.
B
Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz’de savaş gemisi ve tersane bulundurmayacaktır.
C
Eflak ve Boğdan’ın sahip olduğu haklar genişletilecektir.
D
Avrupa devletleri Islahat Fermanı’nı kabul edeceklerdir.
E
Osmanlı Devleti ve Rusya savaşta aldıkları yerleri geri verecektir.
Soru 4

Tanzimat Fermanı’nın, I.Herkesten gelirine göre vergi alınacaktır. II.Herkes malını mirasçısına bırakabilecektir. III.Herkes kanunlara uymakla yükümlü olacaktır. maddelerinden hangilerinin, günümüzdeki hukuk kuralları ile çelişmediği ileri sürülebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I,II ve III
E
Yalnız II
Soru 5

XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti, -Tanzimat Fermanı’nı ilan ederek Mısır sorununun çözümü için toplanan Londra Konferansı’nda Avrupalı büyük devletlerin desteğini sağlamıştır. -Islahat Fermanı’nı yayınlayarak Paris Antlaşması’nda Rusya karşısında Avrupalı büyük devletlerin desteğini sağlamıştır. Bu İki duruma göre Osmanlı Devleti ile ilgili olarak, I.Yapılan ıslahatlar başarıya ulaşmamıştır. II.Dıştaki gelişmeler içte ıslahatların yapılmasına ne­den olmuştur. III.Yönetimde askerlerin etkisi artmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 6

Tanzimat Fermanı halk iradesiyle değil, padişahın tek taraflı iradesiyle ortaya çıkmıştır. Bu nedenle halk tara­fından tam anlaşılamamıştır. Bu bilgilere göre Tanzimat Fermanı ile ilgili olarak, I.Halkın görüşlerini yansıtmıştır. II.Referandum sonucunda kabul edilmiştir. III.Yönetim tarafından hazırlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 7

Osmanlı yöneticileri Kırım Savaşı sırasında ilk kez dış borç almış ve bu dönemden sonra sürekli yeni borç­lar almayı sürdürmüştür. Bu durum doğrudan aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A
Osmanlı yönetim sisteminin değiştiğinin
B
Kırım Savaşı’nın uzadığının
C
Gümrük vergilerinin azaldığının
D
Devletin ekonomik kaynaklarının, giderleri karşılayamayacak hale geldiğinin
E
Sınırlarının daraldığının
Soru 8

Kırım Savaşı’nın sonlarında Viyana’da toplanan Avrupalı devletler, barış esaslarını görüşürken Osmanlı Devleti’ndeki Hristiyanların sahip oldukları hakların yeniden belirlenmesini barışın ön koşullarından birisi olarak kabul etmişlerdir. Müslüman ve Hristiyan halk arasındaki farklılıkların kaldırılması için yapılacak ısla­hatlar Viyana’da Avusturya, İngiltere ve Fransa tarafın­dan belirlenmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göster­gesidir?

A
Osmanlı Devleti’nin, İngiltere ve Fransa’ya savaş açtığının
B
Osmanlı Devleti’nde milliyetçilik akımının önemini kaybettiğinin
C
Avrupalı devletlerin, Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karıştığının
D
Osmanlı Devleti’nin Kırım Savaşı’nda başarılı olduğunun
E
Avrupalı devletlerin kendi aralarında anlaşmazlığa düştüğünün
Soru 9

1856 Paris Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır: I.Osmanlı Devleti bir Avrupa devleti sayılacak ve Av­rupa devletler hukukundan yararlanacaktır. II.Osmanlı Devleti ve Rusya işgal ettiği yerlerden ge­ri çekilecektir. III.Osmanlı Devleti ve Rusya, Karadeniz kıyılarında tersane kuramayacak ve donanma bulundurma- yacaktır. Bu maddelerden hangilerinin, Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletleriyle ilişkilerini geliştirmesine or­tam hazırladığı savunulabilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Fermanı’nda yer almamıştır?

A
Herkesin mal ve mülküne sahip olması
B
Herkesten kazancına göre vergi alınması
C
Mahkemelerin herkese açık olması
D
Hristiyanların il meclislerine üye olabilmesi
E
Askerlik işlerinin düzene konulması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.