10. Sınıf Tarih Tanzimattan Meşrutiyete Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Tanzimattan Meşrutiyete 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih Tanzimattan Meşrutiyete Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih Tanzimattan Meşrutiyete Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa devletlerinin, I.Osmanlı topraklarını işgal etmeleri, II.Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın bağımsız olma­larını kabul etmeleri, III.Düyunuumumiye İdaresi’ni kurmaları tutumlarından hangileri Paris Antlaşması’na uygun değildir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 2

Islahat Fermanı ile azınlıkların elde ettikleri haklardan bazıları şunlardır: I.İl meclislerine üye olma II.Banka ve şirket kurma III.Okul, kilise ve hastane gibi binaları tamir ve inşa etme Bu durumlardan hangileri ile azınlıkların yerel yö­netimlere katılma hakkı kazandıkları söylenebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 3

Paris Antlaşması’nın, I.Karadeniz’in tarafsız duruma getirilmesi, II.Osmanlı Devleti’nin Avrupa devleti sayılması, III.Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması hükümlerinden hangileri Osmanlı Devleti için olumlu değildir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız I
Soru 4
İngiltere Islahat Fermanı ile, I.Azınlıklara okul ve kilise açma hakkı tanınmıştır. II.Azınlıkların askerlik görevini bedel ödeyerek yap­maları kabul edilmiştir. III.Azılıklara devlet okullarında okuma ve devlet me­muru olma hakkı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Islahat Fermanı’nın sonuçlarından biri olamaz?
A
Azınlıkların ülke yönetiminde görev almaya başlamaları
B
Azınlıkların kültürlerini geliştirme olanağının artması
C
Azınlıklara tanınan ayrıcalıkların kaldırılması
D
Azınlıklara tam bir dini serbestiyet getirilmesi
E
Toplumda din ayrımının azalması
Soru 5

1856 Paris Antlaşması’yla Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa devletler topluluğuna alınmasına karar veril­miştir. Bu kararın alınmasında, I.Osmanlı Devleti’nin azınlık haklarını genişletmeye yönelik adımlar atması, II.yönetim, hukuk ve askeri alanda Avrupa kuralları­nın Osmanlı ülkesinde uygulanmaya başlaması, III.Avrupalı devletlerin Osmanlı ekonomisini iyileştir­mek istemeleri durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylene­mez?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kırım Savaşı’nda Rus­ya’ya karşı mücadele yapmamıştır?

A
Fransa
B
Almanya
C
Piyemonte
D
İngiltere
E
Osmanlı
Soru 7

Osmanlı Devleti Paris Antlaşması’nda, toprakları­nın bütünlüğünün Avrupa devletlerinin garantisi altında olmasını kabul etmekle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A
Demokratik bir yönetim kurmayı
B
Ulusçuluk akımlarının başarıya ulaşmasını sağlamayı
C
Avrupa devletlerinden borç para almayı
D
Devletin bütünlüğünü korumayı
E
İç sorunlarının çözümünde Avrupa devletlerinin desteğini sağlamayı
Soru 8

Tanzimat Fermam’nda yazılanların yerine getirilebil­mesi için askerlik, adliye, maliye ve devlet yönetimine ait kanunlar yapıldı. Bu devirde eğitim ve öğretime önem verildi. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği yenilikler hakkında Anadolu ve Rumeli halkının aydınlatılmasına çalışıldı. Bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığı ileri sürülebilir?

A
Tanzimat Fermanı’nın başarıyla uygulanmasının
B
Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzı ile ilk ıslahatların başlatılmasının
C
Osmanlı Devleti’nin kaybettiği toprakları geri almasının
D
Azınlıkların Osmanlı sınırları dışına çıkarılmasının
E
Merkezi otoritenin güçlendirilmesinin
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı’nı ilan etmesi, İngiltere ve Avrupa kamuoyunun Mısır sorununda Osmanlıların lehinde tavır almalarını kolaylaştırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İngiltere’nin geleneksel politikasını devam ettirdiği
B
Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karıştığı
C
Osmanlı Devleti’nin yaptığı ıslahatların büyük devletleri memnun ettiği
D
Osmanlı Devleti’yle İngiltere’nin çıkarlarının birleştiği
E
Tanzimat Fermanı’nın isyanları önlediği
Soru 10

Islahat Fermanı ile Müslümanlarla gayrimüslimler ara­sında eşitlik sağlanmak istenmiştir. Islahat Fermanı’nın getirdiği aşağıdaki yenilikler­den hangisinin bu duruma aykırı olduğu söylene­bilir?

A
Azınlıklara devlet okullarında okuma hakkı tanınması
B
Bedel ödeyen azınlıkların askerlik görevinden muaf tutulması
C
Azınlıkların devlet memuru olabilmesi
D
Azınlıkları küçük düşürücü deyimlerin kullanılmaması
E
Kanunların azınlık dillerine de çevrilmesi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.