10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti 17. yüzyılda; doğuda ve batıda güçlü komşuları olan, askeri, mali, toplumsal bozuklukların görülmeye başladığı bir devletti. Buna rağmen girdiği savaşları zorlansa da kazanıyordu. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemin özelliklerin­den biri değildir?

A
Savaşların uzun sürmesi
B
Kaybedilen toprakların geri alınmak istenmesi
C
Kapıkulu ocaklarında düzen ve displinin bozulması
D
Akçenin değerinin düşmesi
E
İran ve Avusturya ile mücadele edilmesi
Soru 2

XVII. yüzyılda başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa kralları iktidarlarına engel olan unsurları orta­dan kaldırarak güçlerini artırmışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge­sidir?

A
Parlamenter sisteme geçildiğinin
B
Mutlakiyet yönetimlerinin güçlendiğinin
C
Sömürge düzeninin sona erdiğinin
D
Toplumsal eşitliğin sağlandığının
E
Avrupa’da siyasi birliğin kurulduğunun
Soru 3

XVII. Yüzyılda İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa ve Hollanda gibi Avrupa devletleri Amerika, Afrika ve Uzak Doğu’da sömürge imparatorlukları kurmuşlardır. Bu durumun, I.Avrupa’da güçlü krallıkların kurulması, II.Avrupa kültür ve uygarlığının yayılması, III.Avrupalıların, Osmanlı Devleti’ne karşı daha etkili mücadele etmeye başlaması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı söy­lenebilir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
I,II ve III
E
Yalnız I
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi XVII. yüzyılda Asya’da ege­mendik kurmuş Türk devletlerinden biri değildir?

A
Kaşgar Hanlığı
B
Babürler
C
Kazak Hanlığı
D
Özbek Hanlıkları
E
Akkoyunlu Devleti
Soru 5

Dünyanın yeni yedi harikası Portekiz’in başkenti Liz­bon’da ilan edildi. Yeni listeye Hindistan’daki Tac Ma­hal anıt mezarı da girdi. Yeni listede Türk izlerinin bu­lunduğu tek eser olan Tac Mahal, Hindistan Türk hü­kümdarlarından Şah Cihan tarafından 1632 -1649 yıl­ları arasında yaptırılmıştır. Tac Mahal’in mimarları, Mi­mar Sinan’ın talebelerinden Mehmet İsa ve Mehmet İsmail Efendi ile yapıdaki yazıları yazan Hattat Serdar Efendi eserin yapımı için Şah Cihan tarafından İstan­bul’dan davet edilmişlerdi. XVII. yüzyılda iş başına gelen Osmanlı devlet adamla­rı devletin gerilemesinin nedenini kaybedilen savaşla­ra bağlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi devlet adamlarının bu dü­şüncede olduklarını doğrulamaktadır?

A
Askeri alandaki ıslahatlara öncelik vermeleri
B
Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmaları
C
Tımarlı sipahilere gerekli önemi vermemeleri
D
Eğitim ve kültür alanında ıslahatlar yapmaları
E
Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmamaları
Soru 6

XVII. yüzyılda iş başına gelen Osmanlı devlet adamla­rı devletin gerilemesinin nedenini kaybedilen savaşla­ra bağlamışlardır. Aşağıdakilerden hangisi devlet adamlarının bu dü­şüncede olduklarını doğrulamaktadır?

A
Askeri alandaki ıslahatlara öncelik vermeleri
B
Avrupa’daki gelişmelerden yararlanmamaları
C
Tımarlı sipahilere gerekli önemi vermemeleri
D
Merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalışmaları
E
Eğitim ve kültür alanında ıslahatlar yapmaları
Soru 7

XVII. yüzyılda, I.medreselerin bozulması, II.hanedanın en yaşlı üyesinin hükümdar olması, III.Yeniçeri Ocağı’na askerlikle ilgisi olmayanların alınması gelişmelerinden hangilerinin Osmanlı Devleti’nin duraklamasına doğrudan yol açtığı söylenemez?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 8

XVII. yüzyılda Osmanlı saltanat hukuku ekber ve erşed sistemi ile bir kurala bağlanmış, hanedanın en yaşlı ve akıllı üyesinin tahta çıkması kabul edilmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir?

A
Yönetimde sadrazamların gücünün azalmasına
B
Taht mücadelelerinin azalmasına
C
Halifeliğin siyasi yönden ön plana çıkmasına
D
Sosyal yapının bozulmasına
E
Padişahın yönetimdeki etkinliğinin artmasına
Soru 9

VII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde sık sık sadrazam değişikliği olmuştur. Sadrazamların çoğu hatır ya da rüşvet ve iltimasla bu makama geldiğinden saray ve çevresini memnun etmeye çalışmışlardır. Bu durumun Osmanlı Devleti’nin duraklama nedenlerinin hangisinin oluşmasında öncelikle et­kili olduğu söylenebilir?

A
Yeniçerilere ödenen ulufelerin artması
B
Avrupa’da oluşan gelişmelerin izlenememesi
C
Eyalet ordularının bozulması
D
Merkezi yönetimin bozulması
E
Ticaret yollarının yön değiştirmesi
Soru 10

I. Ahmet döneminde şehzadelerin sancağa çıkma usulü kaldırılmıştır. Bu uygulamanın, I.şehzadelerin yönetimde deneyim kazanması, II.şehzadelerin ülkeyi ve halkı yakından tanıması, III.Islahat çalışmalarının başarıya ulaşması durumlarından hangilerini doğrudan engellediği sa­vunulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.