10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Duraklama Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin zayıfla­masının en önemli nedenlerinden birisi de ordunun bozulmasıdır. Buna göre, I.Yeniçerilerin sık sık isyanlar çıkarması, II.savaşların uzun sürmesi, III.Celali isyanlarının çıkması gelişmelerinden hangileri ordunun bozulduğuna doğrudan kanıt olarak gösterilebilir?

A
II ve III
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 2

Duraklama Döneminde büyük isyanların yaşandığı İs­tanbul ve Anadolu’da huzur ve asayiş zaman zaman sağlanmış fakat bu durum uzun sürmemiştir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
İsyancıların elebaşılarının yakalanmış olması
B
İsyancıların saltanat sistemini değiştirememesi
C
İsyanara yol açan sorunların ortadan kaldırılamaması
D
İsyanların dini nedenlerinin de olması
E
İsyancıların ekonomik taleplerde bulunması
Soru 3

Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda duraklamış ve devlet eski gücü kaybetmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilemez?

A
Hükümdarlık hakkının en büyük şehzadeye verilmesi
B
Sınırların genişlemesinin durması
C
İstanbul ve eyaletlerde sık sık isyanların çıkması
D
Yapılan savaşların uzun sürmesi ve bazılarının yenilgiyle sonuçlanması
E
Devletin gelirlerinin giderlerini karşılayamaması
Soru 4

XVII. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nin hem Avus­turya ile savaşmasını hem de Celâli İsyanları ile uğraş­masını fırsat bilen İran, Osmanlı topraklarına saldır­mıştır. Uzun yıllar süren bu savaşlarda Osmanlı Devle­ti önemli bir başarı elde edememiştir. Osmanlı Devleti’nin Iran savaşlarında başarılı ola­mamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
İran savaşlarında donanmadan yararlanılamaması
B
Vergilerin artırılması
C
İran’ın ciddi bir tehlike olarak görülmemesi
D
Ekber ve erşet sisteminin benimsenmesi
E
Hem iç hem de dış tehditlerle mücadele edilmesi
Soru 5

XVII. yüzyılda iş başına gelen Osmanlı padişahları devlet işlerine genelde ilgisiz kalmışlar, ordunun ba­şında seferlere çıkma geleneğini de büyük ölçüde terk etmişlerdir. Bu durumun, öncelikle aşağıda verilen alanların hangisinde bozulmaya neden oduğu söylenebilir?

A
Sosyal alanda
B
Ekonomide
C
Kültürel yapıda
D
Yönetim ve askeri sistemde
E
Tımar sisteminde
Soru 6

XVII. yüzyılda devletin güç kaybetmesinin temel ne­denlerinden biri başta valide sultanlar olmak üzere saray kadınlarının yönetime karışmaları, padişahı ve devlet adamlarını yönlendirmeleri olmuştur. Saray kadınlarının yönetime karışmalarında, I.şehzadelerin çoğunun çoçuk yaşta tahta geçmesi, II.sancağa çıkma usulünün kaldırılması ile şehzade­lerin sarayda yaşamaya başlaması, III.bazı padişahların saray dışından evlenmesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunu­labilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve III
E
I ve II
Soru 7

Zitvatoruk Antlaşmasının, I.Eğri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti’nde kalacaktır. II.Avusturya, Osmanlı Devleti’ne 200.000 kara kuruş tazminat ödeyecektir. III.Avusturya imparatoru Osmanlı padişahına eşit sa­yılacaktır. hükümlerinden hangileri Osmanlı Devleti’nin Avusturya üzerindeki yaptırım gücünün azaldığını gösterir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 8

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, -savaşların uzun sürmesi, -orduya kanunlara aykırı asker alınması, -toplum yapısının bozulması, -ülkenin tecrübesiz padişahlarca yönetilmesi gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Avrupa’dan askeri uzmanların getirilmesine
B
Avrupa’daki gelişmelerin örnek alınmasına
C
Osmanlı Devleti’nin yeni ittifaklara girmesine
D
Yönetimde yeni arayışlara girilmesine
E
Osmanlı Devleti’nin Duraklama Devri’ne girmesine
Soru 9

Osmanlı Devleti’nin XVII. yüzyılda girdiği savaşlar ge­nelde uzun sürmüş, başarılar azalmış hatta yer yer ye­nilgiler de alınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenlerin­den biri değildir?

A
Orduda modern düzenlemelerin yapılamaması
B
Savaşılan ülkelerin askerlik bilgisi ve tekniğinde ilerlemesi
C
Orduda disiplinsizliklerin artması
D
Savaşa katılan asker sayısının artırılması
E
Ordunun iyi sevk ve idare edilememesi
Soru 10

XVII. yüzyıl Osmanlı tarihçileri bu dönemdeki Osmanlı - İran ve Osmanlı - Avusturya savaşlarının uzun sür­mesinin ekonomik, sosyal ve yönetim açısından olumsuz sonuçlar doğurduğunu belirtmişlerdir. Aşağıdakilerden hangisinin bu yargıyı doğrular ni­telikte olduğu savunulamaz?

A
Halkın devlete olan güveninin sarsılmasının
B
Savaşlar sırasında devletin gelir gider dengesinin bozulmasının
C
Padişah otoritesinin sarsılmasının
D
Osmanlı Devleti’nin, Avrupa tarzında sosyal ıslahatlara yönelmesinin
E
Hâzinenin zayıflamaya başlamasının
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.