10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-3 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde, I.yeniçerilerin ıslahatçıları ortadan kaldırması, II.Celali isyanlarının yaygınlaşması, III.Yeniçeri Ocağı’na askerlikle ilgisi olmayanların alınması gelişmelerinden hangilerinin, halkın devlete olan güveninin azalmasına neden olduğu söylenebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 2

XVII. yüzyılda ortaya çıkan eyalet isyanlarının amacı Osmanlı Devleti’nden ayrılmak olmasına rağmen bu amaçlarında başarılı olamamışlardır. Buna göre eyalet isyanlarının amacına ulaşama­masının nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?

A
İsyancıların birlikte hareket etmemeleri
B
İsyanların halk tarafından benimsenmemesi
C
Milliyetçilik düşüncesinin yaygın olmaması
D
İsyanların merkezden uzak olması
E
isyancıların devlet görevlisi olmaları
Soru 3

1593’te başlayan Osmanlı - Avusturya Savaşlarında Osmanlı Devleti Haçova ve Kanije’de büyük zaferler kazanmasına rağmen 1606’da yapılan Zitvatorok Antlaşması’nda önemli kazançlar sağlayamamış, hatta Avusturya’ya bazı tavizler vermiştir. Bu duruma aşağıdakilerden hangisi yol açmış ola­maz?

A
Uzun süren savaşın Osmanlı kayıplarını artırması
B
Doğu’da İran savaşlarının başlaması
C
Osmanlı Devleti’nde saltanat hukukunun değişmesi
D
Devletin savaş giderlerini karşılamakta zorlanması
E
Anadolu’da Celali isyanlarının yaygınlaşması
Soru 4

XVI. yüzyılın başlarında yaşanan İran seferi sırasında yolculuğa devam etmemek için direnen yeniçeriler Yavuz Sultan Selim’in kararlı tutumu karşısında dire­nişten vazgeçmek zorunda kalırken, XVII. yüzyıl baş­larında yaşanan Hotin Seferin’de II. Osman’ın sefere katılmayan askerlerin ordu ile ilişkilerinin kesilmesi ve gelirlerini kaybetmeleri isyanlara sebep olmuş ve bu durum padişahın tahttan indirilerek öldürülmesine ka­dar uzanmıştır. Bu bilgilere bakarak; I.II. Osman’ın ordu üzerindeki otoritesi zayıflamıştır. II.Yavuz ordu üzerinde tam bir otorite kurmuştur. III.Doğu seferleri ile batı seferlerinin zorluk derecele­ri farklıdır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 5

XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde İstanbul ve Celali isyanları adı verilen birçok isyan meydana gelmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu isyanların çıkmasında etkili olan nedenler arasında ver almaz?

A
Halktan kanunsuz vergi alınması
B
Ekonomik sistemin bozulması
C
Merkezi otoritenin bozulması
D
Veraset sisteminin değişmesi
E
Devlet adamlarının kışkırtmaları
Soru 6

İran ve Avusturya ile yapılan savaşların uzaması -Halktan yeni vergilerin alınması -Celali isyanlarının görülmesi Yukarıda verilen bilgilerde sebep-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre Celâli isyanlarının görülmesinden sonra gelebilecek bilgi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A
Ülkenin parçalanması
B
Yönetimde halkın da söz sahibi olması
C
Merkezi yönetimin güçlenmesi
D
Anadolu’da can ve mal güvenliğinin kalmaması
E
Ganimet gelirlerinin artması
Soru 7

I.Buçuktepe II.Canbolatoğlu III.Kara Yazıcı Yukarıdakilerden hangileri Celali İsyanları arasında yer almaz?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8

XVII. yüzyılda İstanbul isyanlarının çıkmasında, I.kapıkulu askerlerinin maaşlarının zamanında ödenmemesi, II.vergilerin artırılması, III.devşirme sisteminin bozulması durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunula­bilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 9

Aşağıda Celali isyanlarının bazı sonuçları verilmiştir. I.Avusturya ve İran ile yapılan mücadelelere gere­ken önem verilmedi II.Anadolu’da üretim azaldı III.Anadolu’da can ve mal güvenliği kalmadı IV.Köyden kente göç başladı V.Anadolu’da vergiler düzenli toplanamadı Bu sonuçlara bakılarak Celali isyanlarının hangi alanda Osmanlı Devletini olumsuz olarak etkiledi­ği iddia edileme??

A
Sosyal
B
Ekonomi
C
Tarım
D
Hukuki
E
Siyasî
Soru 10

Kuruluş ve yükselme dönemlerinde daha çok merke­zi otoritenin korunmasıyla görevli olan Yeniçeri Ocağı XVII. yüzyılda merkezi otoriteyi sarsan temel güç hali­ne gelmiştir. Bu duruma, I.yeniçerilerin çıkardıkları isyanlarla istedikleri dev­let adamlarını iş başına getirmeleri, II.padişahların deneyimsiz olarak tahta çıkması, III.yönetimde etkili olmak isteyen devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtmaları gelişmelerinden hangilerinin ortam hazırladığı sa­vunulabilir?

A
II ve III
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.