10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-4 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XVII Yüzyılda Asya ve Avrupa Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İngiltere ve Fransa’nın denizlerde giderek güçlenme­si ve ekonomik piyasayı ele geçirmesi üzerine, deniz ticaretini canlı tutmak ve ekonomik kayba uğrama­mak isteyen Osmanlı Devleti Hollanda ile düşük güm­rük vergisi ve serbest ticareti öngören bir antlaşma imzalamıştır. Ancak bir süre sonra bu ayrıcalıklar diğer Avrupa devletlerine de tanınmıştır. Bu durumun Osmanlı Devleti’nde, I.vergi gelirlerinin azalması, II.milliyetçilik akımının Osmanlı ülkesinde yayılması, III.yerli üreticinin güç kaybetmesi sorunlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
I ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 2

Osmanlı Devleti’nde XVII. yüzyıl boyunca Anadolu’da sık sık Celali isyanları çıkmıştır. Bu durum Anadolu’da, I.azınlıkların koruyuculuğunu Avrupa devletlerinin üstlenmesi, II.yeni tarım alanlarının açılması, III.merkezi otoritenin zayıflaması gelişmelerinden hangilerine neden olmuştur?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 3

XVII. yüzyılda görülen, I.Celali isyanlarının çıkması, II.yeniçeri isyanlarının yaşanması, III.ülkenin eyaletlere ayrılması olgularından hangileri padişahların otoritesinin bozulmasında etkili olmuştur?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 4

-II. Osman döneminde ayaklanan yeniçeriler yeni­liklere karşı çıkmış ve padişahı öldürmüşlerdir. -IV. Murat saray ağalarının ve valide sultanın nüfu­zunu kırdıktan sonra devlet idaresini ele almış, Ka­pıkulu askeri ve Yeniçerileri kontrol altına almıştır. -IV. Mehmet döneminde ayaklanan yeniçeriler, pa­ranın ayarının düşürülmesinden sorumlu tuttukları otuz kadar devlet adamını Sultan Ahmet Meydanı’nda astırmışlardır (Vaka-i Vakvakiye) Duraklama Döneminde görülen bu gelişmelere ba­karak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A
Yeniçeri ayaklanmalarının çıkmasında ekonomik sıkıntıların rol oynadığına
B
Hükümdarların yeniçeri isyanları karşısında çoğu zaman etkisiz kaldıklarına
C
Yeniçerilerin yönetimde önemli bir güç haline geldiğine
D
Duraklama Döneminde merkez isyanlarının yoğunlaştığına
E
Halkın yeniçeri isyanlarını desteklediğine
Soru 5

XVII. ve XVIII. yüzyılda siyasi gücü azalan Osmanlı Devleti kapitülasyonlarla tanınan haklan genişletmeye başladı. Bu durumdan yararlanan Avrupalı devletler, tüccarlarının ayrıcalıklarını artırma yoluna gitti. Güm­rük vergilerini yerli tüccardan az ödeyen Avrupalı tüc­carlar, ayrıca kendi ticari mahkemesini kurma hakkını da elde ettiler. Bu durumun, I.Osmanlı ülkesi içinde yerli ve yabancı tüccar reka­betinin oluşması, II.Osmanlı pazarlarında Avrupalıların etkisinin artması, III.uluslararası ticaret yollarının yön değiştirmesi gelişmelerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
I ve II
B
I,II ve III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 6

Duraklama Döneminde, I.askeri alanda Avrupa’daki gelişmelerin takip edil­memesi, II.gümrük gelirlerinin azalması, III.savaşların uzun sürmesi gelişmelerinden hangilerinin ekonomiyi olumsuz etkilediği söylenebilir?

A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 7

Osmanlı Devleti’nin Duraklama Döneminde merkezi otoritenin zayıflaması sonucu Eflak, Boğdan, Erdel gi­bi eyaletlerde devletten ayrılmaya yönelik isyanlar çık­mıştır. Avrupa devletleri de bu isyanlara destek ver­mişlerdir. Avrupa devletlerinin Osmanlı ülkesinde yaşanan eyalet İsyanlarını desteklemeleri aşağıdakllerden hangisiyle açıklanabilir?

A
Demokrasi yönetimlerini desteklemeleriyle
B
Osmanlı Devletini zayıflatmak istemeleriyle
C
Sömürge düzeni kurmak istemeleriyle
D
Reform hareketlerinin etkisinden kurtulmak istemeleriyle
E
Doğu ticaret yollarına egemen olmayı amaçlamalarıyla
Soru 8

16. yüzyılda Batı Avrupa’da ortaya çıkan refah ve güç için daha çok paraya ve değerli madenlere sa­hip olmayı öngören; devletin ekonomide korumacı bir rol oynamasını, ihracatı desteklerken, gümrük vergilerini yükselterek ithalatı engellemeyi öngö­ren ekonomi modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kapitalizm
B
Merkantilizm
C
Oryantalizm
D
Sosyalizm
E
Komünizm
Soru 9

XVII. yüzyılda Anadolu’da çıkan Celali İsyanları nede­niyle köylerde yaşayan halkın bir kısmı topraklarını terk ederek şehirlere göç etmiştir. Bu durumun, I.şehirlerde işsizlik ve nüfusun artması, II.tarımsal üretimin azalması, III.devlet gelirlerinin azalması sorunlarından hangilerine yol açtığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I, II ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.