10. Sınıf Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı - Rusya ilişkileri ile ilişkilendirilemez?

A
Brest Litowsk Antlaşması’nın imzalanması
B
Mustafa Kemal’in Muş ve Bitlis’i işgalden kurtar¬ması
C
Kanal harekatının düzenlenmesi
D
Kafkasya Cephesi’nin açılması
E
Sarıkamış harekatının yapılması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nın sonuç­larından biri değildir?

A
Sömürgecilik anlayışının değişmesi ile mandacılık (himayecilik) sisteminin ortaya çıkması
B
Birleşmiş Milletler Teşkilatının oluşturulması
C
Avrupa’nın siyasi haritasının değişmesi
D
Polonya, Çekoslovakya, Letonya, Yugoslavya ve Türkiye gibi yeni devletlerin kurulması
E
Çok uluslu imparatorlukların parçalanması
Soru 3

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda Ruslarla savaş halinde iken terör örgütlerinin kışkırttığı Ermeniler ayaklanınca Tehcir Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun ile savaş bölgesinde bulunan Ermeniler, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Suriye arasında kalan bölge­ye göç ettirilmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin bu tutumu İle, I.savaş bölgesinin güvenliğini sağlama, II.Ruslarla mücadeleyi daha etkili hale getirme, III.Osmanlı sınırında bir Ermeni Devleti’nin kurulma­sını sağlama hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savu­nulabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 4

I.Birinci Balkan II.Trablusgarp III.Birinci Dünya savaşlarının hangilerinde Osmanlı halifesi tarafın­dan kutsal cihat ilan edilmiştir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 5

Almanya, jeopolitik açıdan önemli bir konumda bulu­nan Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na kendi ya­nında girmesi için çalışmıştır. Almanya’nın bu girişimiyle aşağıdakilerden hangi­sini amaçladığı söylenemez?

A
Osmanlı padişahının halifelik sıfatını kullanarak Müslümanların, İtilaf Devletlerine karşı savaşa girmesini sağlamayı
B
Yeni cepheler açtırarak üzerindeki baskıları azaltmayı
C
Boğazlar yoluyla Rusya’ya yardım gönderilmesini engellemeyi
D
İngilizlerin sömürgelerine giden yolları kapatmayı
E
Anadolu topraklarını işgalden kurtarmayı
Soru 6

I.Dünya Savaşı başladıktan sonra İttifak Bloğu’na katılan devletler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Osmanlı Devleti - Bulgaristan
B
Bulgaristan - İtalya
C
Fransa - Rusya
D
İtalya - Avusturya
E
Rusya - Osmanlı Devleti
Soru 7

İtilaf Devletlerinin Çanakkale Cephesi’ni açmala­rında, I.Rusya’ya yardım etme, II.Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakma, III.sömürgelere giden yolların güvenliğini sağlama hedeflerinden hangilerine ulaşmak istemeleri etki­ olmuştur?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
Yalnız II
E
Yalnız III
Soru 8

Osmanlı Devleti Hicaz, Yemen, Suriye ve Filistin Cep­helerinde, bağımsız devlet kurma vaadi ile kandırılan Arapların İngilizlerle iş birliği yapmaları nedeniyle ba­şarılı olamamıştır. Bu bilgilere bakarak, I.Araplar arasında milliyetçilik düşüncesi yayılmıştır. II.İslamcılık düşüncesi geçerliliğini kaybetmiştir. III.Osmanlı Devleti’nin Araplar üzerindeki etkisi zayıf­lamıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I, II ve III
E
I ve II
Soru 9

Balkan Savaşları Osmanlı Devleti açısından bir dış Türkler sorununun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan bu duruma neden olduğu savunulabilir?

A
Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki varlığının sona ermesinin
B
Kaybedilen topraklardaki Türklerin azınlık durumuna düşmesinin
C
Rusya’nın Panslavizm politikası uygulamasının
D
II. Balkan Savaşı’nın çıkmasının
E
Londra Antlaşması’nın uygulanamamasının
Soru 10

Osmanlı ordularının Çanakkale Cephesi’nde başa­rılı olmaları aşağıdaki sonuçlardan hangisine or­tam hazırlamamıştır?

A
I. Dünya Savaşı’nın uzamasına
B
Rusya’da Bolşevik İhtilali’nin çıkmasına ve çarlık rejiminin yıkılmasına
C
Mustafa Kemal’in gösterdiği başarılarla Milli Mücadelenin lideri olmasına
D
Bulgaristan’ın İttifak Devletleri safında savaşa katılmasına
E
Versay Antlaşması’nın imzalanmasına
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.