10. Sınıf Tarih XX. YY’da Osmanlı Devleti Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XX. YY’da Osmanlı Devleti 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XX. YY’da Osmanlı Devleti Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XX. YY’da Osmanlı Devleti Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslâmcılık düşüncesiyle ortaya çıkmıştır?

A
Siyasi partilerin kurulması
B
Arapların bağımsızlıklarını ilan etmesi
C
Kutsal cihad ilan edilmesi
D
Mebusan Meclisi'nin açılması
E
Arap birliğinin bozulması
Soru 2

Türk İnkılabının özelliklerinden biri de; hazırlığını yapanlar ve fikri yönden olgunlaştırmalarla aksiyon alanında başarıya götürüp yeni düzeni kuranların aynı kişiler olmasıdır. Bu durum Türk İnkılabı’nın hangi özelliğini gösterir?

A
Demokratik olduğunun
B
Halk hareketi olduğunun
C
Ulusal bağımsızlık mücadelesi olduğunun
D
Yenilik ve direniş hareketi olduğunun
E
Çok hızlı bir süreçte gerçekleştiğinin
Soru 3

II. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan ile savaşa katılan diğer Balkan Devletleri arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

A
Bükreş Antlaşması
B
Atina Antlaşması
C
Belgrat Antlaşması
D
Lozan Antlaşması
E
Londra Antlaşması
Soru 4

XIX. ve XX. yüzyıllarda yapılan savaşlarda can ve mal kayıplarının artmasında, I.     cephe kavramının değişmesi, II.   savaşın süresinin kısalması, III. NBC (nükleer, biyolojik ve kimyasal) silahların kullanılması IV.  Savaşlara katılan devletlerin sayılarının artması durumlarından hangilerinin etkili olduğu  söylenemez?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
I, II ve IV
D
Yalnız II
E
I ve IV
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını elde tutmak ¡çin, I.      Osmanlıcılık fikrini savunma, II.    azınlıklara fermanlar ve anayasalar ile siyasi, ekonomik ve kültürel ayrıcalıklar tanıma III.  milliyetçilik düşüncesini yayma politikalarından hangilerini takip ettiği söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
Yalnız III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 6

İtalya Sanayi inkılabından sonra siyasi birliğini kurarak sömürgeler elde edebilmek için saldırgan bir politika ortaya koymuştur. Avrupalı devletlerin de desteğini alarak sömürge yarışına katılmıştır. Buna göre, I.      Dünya devletleri arasında sömürge yarışı vardır. II.    Güçlü devlet olabilmek için ekonomik büyüme şarttır. III.  Milliyetçilik düşüncesi sömürgecilikle beraber gelişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 7

Trablusgarb Savaşı sırasında İtalya’nın Oniki Ada’yı işgal edip, Çanakkale'yi ablukaya alması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Anadolu’da etkinliğini artırmak istemesi
B
Ruslarla ittifak yapma düşüncesi
C
Savaşı bir an önce lehine çevirme çabası
D
Muhtemel dünya savaşına avantajlı başlama düşüncesi
E
Almanya’yı kendi yanına çekme mücadelesi
Soru 8

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul Antlaşması’nda burada kalan Türklerle ilgili, I.      mal - mülk edinebilmesi, II.    ilkokul ve ortaokullarında eğtimlerinin Türkçe olması, III.  müftülerini, kendilerinin seçmesi maddelerinden hangileri Türk azınlık haklarının korunduğunu gösterir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I, II ve III
E
Yalnız II
Soru 9

Türk İnkılabının aşağıdaki özelliklerinden hangisi diğer inkılaplarda olmayan bir durum içerir?

A
Mevcut düzenin yıkılmasının istenmesi
B
Ulusal bağımsızlıklarla ulusal egemenliğin aynı anda gerçekleştirilmesi
C
Evrensel özellikler taşıması
D
Yenilikler içermesi
E
Halk hareketi olması
Soru 10

İnkılap bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin, hızla ve ileriye doğru tamamen değiştirilmesidir. Buna göre, I.     çağdaşlaşmayı amaçlaması, II.   uzun sürede meydana gelmesi, III. köklü değişiklikler içermesi verilenlerden hangileri inkılabın özelliklerindendir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.