10. Sınıf Tarih XX. YY’da Osmanlı Devleti Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XX. YY’da Osmanlı Devleti 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Sınıf Tarih XX. YY’da Osmanlı Devleti Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Sınıf Tarih XX. YY’da Osmanlı Devleti Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Trablusgarb Savaşı sırasında İtalya’nın Oniki Ada’yı işgal edip, Çanakkale'yi ablukaya alması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A
Savaşı bir an önce lehine çevirme çabası
B
Ruslarla ittifak yapma düşüncesi
C
Almanya’yı kendi yanına çekme mücadelesi
D
Muhtemel dünya savaşına avantajlı başlama düşüncesi
E
Anadolu’da etkinliğini artırmak istemesi
Soru 2

Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını elde tutmak ¡çin, I.      Osmanlıcılık fikrini savunma, II.    azınlıklara fermanlar ve anayasalar ile siyasi, ekonomik ve kültürel ayrıcalıklar tanıma III.  milliyetçilik düşüncesini yayma politikalarından hangilerini takip ettiği söylenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 3

Türk İnkılabının aşağıdaki özelliklerinden hangisi diğer inkılaplarda olmayan bir durum içerir?

A
Ulusal bağımsızlıklarla ulusal egemenliğin aynı anda gerçekleştirilmesi
B
Yenilikler içermesi
C
Evrensel özellikler taşıması
D
Mevcut düzenin yıkılmasının istenmesi
E
Halk hareketi olması
Soru 4

XIX. ve XX. yüzyıllarda yapılan savaşlarda can ve mal kayıplarının artmasında, I.     cephe kavramının değişmesi, II.   savaşın süresinin kısalması, III. NBC (nükleer, biyolojik ve kimyasal) silahların kullanılması IV.  Savaşlara katılan devletlerin sayılarının artması durumlarından hangilerinin etkili olduğu  söylenemez?

A
I ve IV
B
I, II ve IV
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
I ve III
Soru 5

II. Balkan Savaşı sonunda Bulgaristan ile savaşa katılan diğer Balkan Devletleri arasında aşağıdaki antlaşmalardan hangisi imzalanmıştır?

A
Atina Antlaşması
B
Belgrat Antlaşması
C
Bükreş Antlaşması
D
Londra Antlaşması
E
Lozan Antlaşması
Soru 6

İtalya Sanayi inkılabından sonra siyasi birliğini kurarak sömürgeler elde edebilmek için saldırgan bir politika ortaya koymuştur. Avrupalı devletlerin de desteğini alarak sömürge yarışına katılmıştır. Buna göre, I.      Dünya devletleri arasında sömürge yarışı vardır. II.    Güçlü devlet olabilmek için ekonomik büyüme şarttır. III.  Milliyetçilik düşüncesi sömürgecilikle beraber gelişmiştir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 7

İnkılap bir devletin dayandığı ilkelerin ve toplumun yaşam düzeninin, hızla ve ileriye doğru tamamen değiştirilmesidir. Buna göre, I.     çağdaşlaşmayı amaçlaması, II.   uzun sürede meydana gelmesi, III. köklü değişiklikler içermesi verilenlerden hangileri inkılabın özelliklerindendir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8

Türk İnkılabının özelliklerinden biri de; hazırlığını yapanlar ve fikri yönden olgunlaştırmalarla aksiyon alanında başarıya götürüp yeni düzeni kuranların aynı kişiler olmasıdır. Bu durum Türk İnkılabı’nın hangi özelliğini gösterir?

A
Ulusal bağımsızlık mücadelesi olduğunun
B
Halk hareketi olduğunun
C
Çok hızlı bir süreçte gerçekleştiğinin
D
Yenilik ve direniş hareketi olduğunun
E
Demokratik olduğunun
Soru 9

XX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi İslâmcılık düşüncesiyle ortaya çıkmıştır?

A
Kutsal cihad ilan edilmesi
B
Arap birliğinin bozulması
C
Arapların bağımsızlıklarını ilan etmesi
D
Mebusan Meclisi'nin açılması
E
Siyasi partilerin kurulması
Soru 10

Osmanlı Devleti ile Bulgaristan arasında 1913 yılında yapılan İstanbul Antlaşması’nda burada kalan Türklerle ilgili, I.      mal - mülk edinebilmesi, II.    ilkokul ve ortaokullarında eğtimlerinin Türkçe olması, III.  müftülerini, kendilerinin seçmesi maddelerinden hangileri Türk azınlık haklarının korunduğunu gösterir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I, II ve III
D
I ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.