10. Tarih ABD ‘nin Kurulması ve Fransız İhtilali Testleri (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi ABD ‘nin Kurulması ve Fransız İhtilali konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih ABD ‘nin Kurulması ve Fransız İhtilali Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih ABD ‘nin Kurulması ve Fransız İhtilali Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Fransız İhtilali sonunda yaygınlaşmaya başlayan milli­yetçilik akımından en fazla Osmanlı Devleti etkilenmiştir. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden han­gisidir?

A
Osmanlı Devleti’nin hoşgörülü yönetim anlayışına sahip olması
B
Fransa ile Osmanlı Devleti arasında dostluk ilişkilerinin kurulmuş olması
C
Fransa’nın, Osmanlı Devleti’ndeki ıslahat hareketlerini desteklemesi
D
Osmanlı Devleti’nin çok uluslu bir yapıya sahip olması
E
Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya kapitülasyonlar vermesi
Soru 2

“Temel hak ve özgürlükleri, gücünü halktan alan hü­kümetler korur. Hükümetler bu hakları çiğnediği taktir­de onu değiştirip yerine yenisini koymak milletin hak­kı ve görevidir.” Fransız Vatandaşlık İnsan Hakları Bildirisi’nde yer alan bu hükmün aşağıdakilerden hangisinin yay­gınlaşmasına ortam hazırladığı savunulabilir?

A
Mutlakiyet
B
Demokrasi
C
Emperyalizm
D
Oligarşi
E
Feodalite
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’ni hazırla­yan nedenlerden birisi değildir?

A
Kralın baskıcı bir yönetim kurması
B
Ülkede ekonomik sıkıntıların büyümesi
C
Halkın sınıflara ayrılması
D
Mezhep birliğinin bozulması
E
Fransız aydınların mutlak krallık rejimini eleştiren eserler yazmaları
Soru 4

Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa’da mutlak krallıklar yıkılmış, yerine cumhuriyet yönetimleri kurulmuş, eşit­lik, adalet ve hürriyet gibi kavramlar dünyaya yayıl­mıştır. Bu bilgiye dayanarak Fransız İhtilali İle İlgili, I.Avrupa’da siyasal eşitsizliğe dayalı sosyal yapıyı değiştirmiştir. II.Ulusal egemenlik ilkesinin güçlenmesini sağla­mıştır. III.Reform hareketleri ile bozulan mezhep birliğini ye­niden sağlamıştır. yorumlarından hangileri yapılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 5

Fransa’da ekonomik sorunları görüşmek için topla­nan mecliste, halk temsilcilerinin anayasa yapmadan dağılmayacaklarını söyleyip meclisi kurucu meclis ilan etmeleri üzerine kral, yabancı askerlerle bu mec­lisi dağıtmak istemiştir. Fransa kralının bu tutumu, aşağıdakilerin hangi­sinden endişe ettiğini gösterir?

A
Toplumsal barışın bozulmasından
B
Otoritesinin ve nüfuzunun zayıflamasından
C
Komşu ülkelerle ilişkilerin bozulmasından
D
Halkın sınıflara ayrılmasından
E
Vergi kaybının artmasından
Soru 6

Fransa’da, ihtilal öncesi halk soylu, rahip, burjuva ve köylüler olmak üzere sosyal sınıflara ayrılmıştı. Kral ise yönetimde tek söz sahibiydi. Buna göre Fransa ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Sınıflı bir toplum yapısının olduğu
B
Monarşik bir yönetimin egemen olduğu
C
Eşitlik anlayışının güçlü olmadığı
D
Halkın yönetimde söz sahibi olmadığı
E
Sosyal devlet anlayışının uygulandığı
Soru 7

Viyana Kongresi’nde sınırlar belirlenirken monarşik yönetim anlayışları korunmuş, milliyet, din ve dil un­surları dikkate alınmamıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçların­dan biridir?

A
Fransız İhtiali’nin başlaması
B
İngiltere’de meşruti yönetimin kurulması
C
Kapitalizm, sosyalizm ve emperyalizm gibi akımların yayılması
D
Akıl ve Aydınlanma Çağlarının sona ermesi
E
Avrupa’da barış ve huzur ortamının sağlanamaması
Soru 8

Fransız İhtilalinin çıkmasında ülkedeki çeşitli sorunla­rın yanı sıra dış etkenler de önemli rol oynamıştır. Fransız halkının, I.Amerika, II.Almanya, III.İngiltere ülkelerinin hangilerinde ortaya çıkan demokrasi yo­lundaki gelişmelerden etkilendikleri söylenebilir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
8 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.