10. Tarih Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı Rus İlişkisi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Küçük Kaynarca Antlaşması’nın Osmanlı Devleti’ni, I.siyasi, II.ekonomik, III.eğitim alanlarının hangilerinde olumsuz yönde etkilediği savunulabilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 2

Dakya Projesi ……….  ile …………. arasında Osmanlı topraklarını paylaşmak amacıyla hazırlan­mıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gileri getirilmelidir?

A
Rusya - İngiltere
B
Avusturya - Almanya
C
Rusya - Fransa
D
Fransa - Avusturya
E
Rusya - Avusturya
Soru 3

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında İmzalanan Kü­çük Kaynarca Antlaşması’nın aşağıdaki maddele­rinden hangisi Osman Devleti’nin Kırım İle kültürel ilişkileri devam ettirmek İstediğini gösterir?

A
Rusya Karadeniz’de donanma bulunduracak.
B
Kırım’a bağımsızlık verilecek.
C
Hıristiyan halk kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecek.
D
isteyen halk istediği yere göç edebilecek.
E
Kırım halkı dinî açıdan halifeye bağlı kalacak.
Soru 4

I.Balkanlarda etkinlik sağlama, II.Osmanlı’daki gelişmeleri öğrenme, III.Osmanlı ülkesindeki Ortodokslarla doğrudan ileti­şim kurma yararlarından hangilerini kazandırdığı savunulabilir?

A
I,II ve III
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 5

Amerika’daki koloniler,……….. ile yaptıkları bağım­sızlık savaşından galip ayrılmışlardır. Taraflar arasında 1783 yılında imzalanan  ………………  Antlaşması ile 13 koloni bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A
İngiltere - Versay
B
Fransa - Paris
C
İngiltere - Londra
D
Fransa - Versay
E
İngiltere - Washington
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde aşağıdaki olayların hangisinin ortaya çıkmasında Rusya’nın bir etkisi olduğu söy­lenebilir?

A
Çeşme Olayı
B
Kabakçı Mustafa İsyanı
C
Alemdar Mustafa Paşa İsyanı
D
Celali İsyanları
E
Patrona Halil İsyanı
Soru 7

1789 Aynalıkavak Tenkihnamesi ile Osmanlılar Rus­ya’nın desteklediği Şahin Giray’ın, Kırım hanlığını ka­bul etmiştir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı­labilir?

A
Karadeniz’deki Osmanlı egemenliği sona ermiştir.
B
Şahin Giray ilk Kırım hanıdır.
C
Kırım’ın Rusya’ya katılmasına zemin hazırlanmıştır.
D
Kırım ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler tamamen sona ermiştir.
E
Rusya, sıcak denizlere inme politikasında başarılı olmuştur.
Soru 8

1774 yılında Filedelfiya’da toplanan Amerika’daki İn­giliz kolonileri, İngiltere’den, kolonilerin onayı alınma­dan vergi alınmamasını ve ticareti engelleyici kanun­lar konulmamasını istemişlerdir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi­dir?

A
Amerika’da siyasal birliğin sağlandığının
B
Kolonilerin, bağımsızlık sürecinde dış destek sağladıklarının
C
Kolonilerin ekonomik alanda serbest hareket etmek istediklerinin
D
Kolonilerin İngiliz ekonomisini zayıflatmaya çalıştıklarının
E
İngiltere’nin koloniler üzerindeki egemenliğinin sona erdiğinin
Soru 9

I.Belgrat Antlaşması II.Pasarofça Antlaşması III.Aynalıkavak Tenkihnamesi Yukarıdakilerin hangilerinde Avusturya yer almıştır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.