10.Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-1 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10.Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10.Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda aşağıdakiler- den hangisi devletin yönetim merkezi haline gel­miştir?

A
Babıali
B
Mülkiye Nazırlığı
C
Lonca teşkilatı
D
Enderun
E
Divanıhümayun
Soru 2

Osmanlı Devleti idari alanda yaptığı ıslahatlarda çoğunlukla aşağıdaki devletlerden hangisini örnek almıştır?

A
Fransa
B
Rusya
C
Avusturya
D
Amerika
E
İngiltere
Soru 3

XVIII. yüzyılda devletlerarası ilişkilerde diplomasi­nin öneminin artmasıyla birlikte aşağıdaki görevli­lerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dış ilişkilerini yürütmeye başlamıştır?

A
Şeyhülislam
B
Reisülküttap
C
Kazasker
D
Nişancı
E
Sadrazam
Soru 4

I.Celali İsyanları II.Patrona Halil İsyanı III.Kabakçı Mustafa İsyanı gelişmelerinden hangileri XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatları kesintiye uğratmıştır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız II
D
II ve III
E
Yalnız III
Soru 5

XVIII. yüzyıl boyunca yapılan savaşların uzun sürmesi ve başarısızlıkla sonuçlanması, Osmanlı ekonomisi­nin daha da bozulmasına neden olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında XVIII. yüzyılda aldığı önlemler­den birisidir?

A
Tımar sisteminin uygulamaya konulması
B
Esham uygulamasına geçilmesi
C
Avrupa devletlerinden dış borç alınması
D
İradıcedit hâzinesinin oluşturulması
E
İngiltere ile Balta Limanı Antlaşması’nın imzalanması
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda Mühendishaneiberrihümayun ile Mühendishaneibahrihümayun okulları açılmıştır. Bu durum Osmanlı Devleti’nin aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A
Ekonomik alanda dışa bağımlılığın azaltılmasına
B
Yeni sanayi kuruluşlarının açılmasına
C
Sanayi alanında yeterli donanıma sahip elemanların yetiştirilmesine
D
Ordu ile toplum arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine
E
Askeri alanda yenileşmenin sağlanmasına
Soru 7

Osmanlı Devleti’nde XVIII. yüzyılda yapılan ıslahatlar­dan istenilen sonuç alınamamıştır. Bu durumun, I.ıslahatların gerekliliğinin halka yeterince anlatıla­maması, II.yabancı devletlerin ıslahatları engellemesi, III.çıkarları zedelenen grupların ıslahatlara tepki gös­termesi nedenlerinin hangilerinden kaynaklandığı savunu­labilir?

A
I ve III
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 8

İtalyan Türkologlardan Anna Masala’nın tespitine gö­re Osmanlı Devleti 1725’te Rus çariçesinin sarayına, 1733’te Polonya Krallığı’na, 1741'de Viyana’ya, 1750’de Berlin’e mehter takımı göndermiştir. Ayrıca Mozart’ın 5 numaralı konçertosu Türk konçertosu ola­rak tanınmaktadır. Bu bilgilere göre, I.Türk müziği Avrupa’yı etkilemiştir. II.Mehter takımı Osmanlı ordusunun savaş gücünü artırmıştır. III.Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki ilişki askeri alanla sınırlı kalmamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I, II ve III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 9

XVIII yüzyıldan itibaren Osmanlı sanatı ve mimarisi üzerinde Avrupa sanat ve mimarisinin etkisi görülme­ye başlanmıştır. Paris’e elçi olarak giden Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi, rokoko üslubuyla yapılmış sa­raylardan övgüyle bahsetmiş, Versay Sarayı’nın ma­ketini III. Ahmet’e getirmiştir. Osmanlı Devleti’nde de giderek klasik mimari özelliklerinin yerini Batı’daki ba­rok ve rokoko tarzı mimari eserler almaya başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisinin mimari alandaki bu yeni anlayış doğrultusunda yapıldığı söylenemez?

A
Topkapı Sarayı
B
Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi
C
Laleli Külliyesi
D
Doğubeyazıt İshak Paşa Sarayı
E
Nuru Osmaniye Külliyesi
Soru 10

XVIII. yüzyılda Osmanlılar ile Avrupalılar arasında as­keri, siyasi, kültürel ve toplumsal alanlarda etkileşim­ler yaşanmıştır. Bu duruma, I.Osmanlı ordusunda askeri uzmanların görevlendi­rilmesi, II.Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasında kar­şılıklı olarak elçiliklerin açılması, III.Avrupa ile ticari ilişkileri bulunan Rum ve Ermeni ailelerin Batı kültürünü Osmanlı toplumuna taşı­maları gelişmelerinden hangilerinin katkı sağladığı savu­nulabilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.