10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-2 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Osmanlı Devleti’nin Rusya ile imzaladığı Prut Antlaşması’nın bazı maddeleri şunlardır: -Rusya, Lehistan’ın içişlerine karışmayacak. -Azak Kalesi Osmanlı Devleti’ne geri verilecek. -Rusya’nın İstanbul’da elçi bulundurma hakkı ol­mayacak. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşı­lamaz?

A
Osmanlı Devleti, antlaşmadan kazançlı çıkmıştır.
B
Barışın süresi Rusya’nın isteğine bırakılmıştır.
C
Karadeniz’deki Osmanlı egemenliği güçlenmiştir.
D
Osmanlı Devleti savaştan galip ayrılmıştır.
E
Rusya, Osmanlı Devleti’ndeki gelişmeleri yakın¬dan takip etme olanağını kaybetmiştir.
Soru 2

XVIII yüzyıl Avrupa tarihi, devletler arası politika ve çı­kar çatışmalarında diplomasi ve ittifakların ön plana çıktığı dönem olmuştur. Avrupa devletleri arasında, I.milli çıkar, II.dini birliktelik, III.ulusçuluk anlayışı unsurlarından hangilerinin ittifakların oluşumunda önemli rol oynadığı savunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 3

XVIII yüzyılda Avrupa’daki krallıklar arasındaki akra­balık bağlarından dolayı uzun süren veraset savaşları yaşanmıştır. Bu durumunun, I.askeri harcamaların artması, II.demokrasi anlayışını güçlenmesi, III.devletlerin ekonomik durumlarının bozulması gelişmelerinden hangilerine ortam hazırladığı sa­vunulabilir?

A
I ve II
B
I,II ve III
C
I ve III
D
Yalnız II
E
Yalnız I
Soru 4

XVIII. yüzyıl başlarında kaybettiği topraklarını geri ala­mayacağını anlayan Osmanlı Devleti, Pasarofça Antlaşması’ndan (1718) sonra mevcut topraklarını koru­ma politikası izlemeye başlamıştır. Bu durum doğrudan aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki egemenliğinin sona erdiğini
B
Osmanlı Devleti’nde modernleşme çalışmalarının başladığını
C
Osmanlı Devleti’nin bağımsız devlet anlayışının zedelendiğini
D
Osmanlı Devleti’nin siyasi ve askeri alanlarda güç kaybettiğini
E
Avrupa devletlerinin kendi aralarında kurdukları ittifaklarla Osmanlı Devleti’ni yenilgiye uğrattığını
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Avrupa dev­letlerindeki yönetim anlayışını en iyi ifade eder?

A
Halkın yönetime katıldığı meşruti idareler
B
Şehir devletleri halinde birbirinden bağımsız örgütlenmeler
C
Halk egemenliğine dayalı demokratik cumhuriyetler
D
Mutlakiyet yönetimine dayalı merkezi krallıklar ve prenslikler
E
Din kurallarının geçerli olduğu feodal beylikler
Soru 6

XVIII yüzyılda Avrupa devletleri ………………. olarak bilinen “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” anlayışıyla hareket et­mişlerdir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden han­gisi getirilmelidir?

A
Mutlakiyet
B
Makyavelizm
C
Merkantilizm
D
Liberalizm
E
Merkeziyetçilik
Soru 7

Rusya, XVIII. yüzyılda, I.Kırım’ı ele geçirme, II.Lehistan’da denetim sağlama, III.Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenme hedeflerinden hangilerine ulaşmak için mücadele etmiştir?

A
II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I, II ve III
Soru 8

Osmanlı Devleti’nde, XVIII. yüzyılda imzalanan aşağıdaki antlaşmaların hangisinden sonra Lale Devri başlamıştır?

A
Prut
B
Ziştovi
C
Belgrat
D
Pasarofça
E
Yaş
Soru 9

Prut Antlaşması için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
İsveç kralı Demirbaş Şarl’ın ülkesine serbestçe geri dönmesine olanak sağlamıştır.
B
Savaşta elde edilen başarı antlaşmaya tam olarak yansıtılamamıştır.
C
Osmanlı Devleti’nde kaybedilen toprakların geri alınabileceği düşüncesini güçlendirmiştir.
D
Rusya, İstanbul Antlaşması (1700) ile elde ettiği avantajları kaybetmiştir.
E
Avrupalı devletlerin garantörlüğü altında yapılmıştır.
Soru 10

“Ülkem çok uluslu yapıya sahiptir. Bu yüzden milliyet­çilik akımından endişe duyuyorum. Tarih boyunca Osmanlı Devleti’yle Orta Avrupa ve Balkan hakimiyeti yü­zünden savaştım. Ancak şimdi şartlar değişti. Prusya, ülkemle Alman birliği için mücadele ediyor.” XVIII yüzyılda bu sözleri aşağıdaki devletlerden hangisinin imparatoru söylemiş olabilir?

A
Fransa
B
Avusturya
C
Lehistan
D
İngiltere
E
Rusya
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.