10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-5 (Test Çöz – Online)

10. Sınıf Tarih dersi XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 10. Tarih XVIII Yüzyılda Değişim ve Diplomasi Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Avrupa devletleri, Viyana Kongresi’nde, Avrupa’nın herhangi bir yerinde ayaklanma çıkması durumunda birlikte hareket etmeye ve Fransız İhtilali’nin getirdiği ayaklanmaları bastırmaya yönelik bir politika oluştur­muşlardır. Avrupalı devletlerin bu politikaları aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir?

A
Meternik sistemi
B
Kapitalizm
C
Merkantilizm
D
İltizam sistemi
E
Makyavelizm
Soru 2

Fransa, 1798 yılında Osmanlı Devleti’ne ait olan Mı­sır’a asker çıkarmıştır. Fransa’nın bu tutumuyla aşağıdakilerden hangisi­ni amaçladığı savunulabilir?

A
Osmanlı Devleti’nden yeni ayrıcalıklar kazanmayı
B
Ülkedeki ekonomik sorunları çözmeyi
C
Rusya’nın Akdeniz’de serbest hareket etmesini engellemeyi
D
Süveyş Kanalı’nda denetim sağlamayı
E
İngiltere’nin sömürgelerine giden yolu kontrol altına almayı
Soru 3

Fransız İhtilali’nden sonra Avrupa ülkelerinde parla­menter sisteme geçiş hızlanmış, kilise ve din adamla­rının ayrıcalıkları ortadan kaldırılmıştır. Yalnız bu bilgiye dayanarak Fransız İhtilalinin, I.laiklik, II.demokrasi, III.monarşi kavramlarından hangilerinin yayılmasını sağladığı İleri sürülebilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A
Ekonomik nedenlerin yanında siyasi ve sosyal nedenler de ihtilale zemin hazırlamıştır.
B
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı’na zemin hazırlamıştır.
C
Getirdiği yeniliklerle Yakın Çağ’ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir.
D
Başlamasında aydınlanmacı düşünürlerin halkı yönlendirmesi etkili olmuştur.
E
Avrupa’da ulusçu isyanlar nedeniyle bozulan barış ve huzur ortamının sağlanmasına katkı sağlamıştır.
Soru 5

Osmanlı Devleti’nin Karlofça Antlaşması ile büyük toprak kaybına uğraması, III. Ahmet döneminde, I.İran, II.Venedik, III.Avusturya devletlerinden hangileri ile savaş yapılmasına ge­rekçe oluşturmamıştır?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Soru 6

Coğrafi Keşifler ve Sanayi İnkılâbı Osmanlı Devleti’ni ekonomik yönden, Fransız İhtilâli ise sosyal, siyasal, yönetim ve hukuk alanlarında etkilemiştir. Bu gelişmelerin Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine yol açtığı savunulamaz?

A
Veraset sisteminin değişmesine
B
Azınlık ayaklanmalarının yaygınlaşmasına
C
Gümrük gelirlerinin azalmasına
D
Lonca sisteminin önemini kaybetmesine
E
Anayasacılık ve demokratikleşme sürecinin başlamasına
Soru 7

Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisin­de halifeliğin siyasi gücünden yararlanmıştır?

A
Küçük Kaynarca
B
Ziştovi
C
Belgrat
D
Yaş
E
Purut
Soru 8

Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmaların hangisini xvııı. yüzyılda imzalamamıştır?

A
Kerden
B
Yaş
C
Nasuh Paşa
D
Ahmet Paşa
E
Ziştovi
Soru 9

I.Şeyh Bedrettin İsyanı II.Mustafa Çelebi İsyanı III.Kabakçı Mustafa İsyanı Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahatlara tepki niteliği taşımaz?

A
I ve II
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 10

Osmanlı Devleti, bilim ve teknik alanında Avrupa’nın kendisinden ileri olduğunu XVIII. yüzyılda kabul ede­rek öncelikle Batı tarzında askeri okullar açmış, Avru­pa’dan askeri uzmanlar getirmiştir. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili, I.Askeri alanda çağın gereksinimlerini karşılayacak düzeye ulaşamamıştır. II.Avrupalı devletlerle dostluk ilişkisi kurmaya önem vermiştir. III.Devletin içinde bulunduğu durum askeri başarısız­lıklara bağlanmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
Yalnız III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.