11. Sınıf Coğrafya Nüfus Politikaları Testleri-2 (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Nüfus Politikaları konulu 11 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Nüfus Politikaları Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Nüfus Politikaları Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dünya nüfusunun her yıl belirgin biçimde artması ……. sebep olduğundan, bazı olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere, aşağıda- kilerden hangisi yazılamaz?

A
Bazı bölgelerde temel ihtiyaçların karşılanamamasına
B
Belirli yerlerde işsizliğin artmasına
C
İşgücü temininin kolaylaşmasına
D
Kişi başına düşen milli gelirin yavaş artmasına
E
Doğal kaynakların hızla tüketilmesine
Soru 2

Günümüze en yakın zamanda gerçekleşen nü­fus patlaması, aşağıdakilerden hangisinin etki­siyle ortaya çıkmıştır?

A
Yerleşik yaşama geçişin
B
II. Dünya savaşının
C
Sanayileşme hareketlerinin
D
Ülkeler arası göçlerin
E
Salgın hastalıkların önlenmesinin
Soru 3

Aşağıdaki tablo, bir ülkede 1900 - 2000 tarihleri ara­sında 50 yılllık aralarla nüfusun yaş gruplarına göre dağılışını göstermektedir.
11.sinif-cografya-nufus-politikilari-testleri-12-Optimized


Tabloya bakılarak, belirtilen ülke hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A
Nüfus artışı yavaşlamıştır.
B
Nüfus azalmıştır.
C
Başka ülkelere göç vermiştir.
D
Kalkınma hızı azalmıştır.
E
Doğum oranları artmıştır
Soru 4

Aşağıdaki özelliklerden hangisi fazla olan ülke­lerin, nüfus artış hızları düşüktür?

A
Iç göç oranları
B
Bağımlı nüfus oranları
C
Yaşlı nüfus oranları
D
Doğurganlık oranla
E
Genç nüfus oranları
Soru 5

-İşçi bulmanın zorlaşması ve işçi ücretlerinin art­ması sonucunda üretim maliyetlerinin yüksel­mesi-Nüfusun yaş ortalamasının yükselmesi sonu­cunda, üretim planlarının zarar görmesi-Yabancı ülkelerden gelen göçmenlerin bazı sosyal sorunların oluşmasında sebep gösteril­mesiYukarıda belirtilen sorunların yaşandığı bir ül­kede, aşağıdaki uygulamalardan hangisine yönelinmesi doğru olur?

A
Yüksek doğum oranının teşvik edilmesi
B
Kentten kıra göçlerin özendirilmesi
C
Sanayide makine kullanımının azaltılması
D
Aile planlamasının yaygınlaştırılması
E
Ekonomik yatırımların azaltılması
Soru 6

Günümüzde nüfus artış hızını yükseltmeye yö­nelik politikalar izleyen bir ülke hakkında aşağı- dakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A
Nüfus yoğunluğu azdır.
B
Yaşlı nüfus oranı azdır.
C
Doğum oranları düşüktür.
D
Nüfus miktarı azdır.
E
Ölüm oranları yüksektir.
Soru 7

I.Tasarruflar artar.
II.İşçi ücretleri yükselir.
III.Asker gücü artar.
V.Demografik yatırım ihtiyacı artar.
Yukarıda belirtilenlerden hangileri, nüfus artış hızının azalması sonucunda gerçekleşir?

A
I ve III
B
III ve IV
C
II ve IV
D
I ve II
E
II ve III
Soru 8

I. Bebek ölümlerinin azalması
II.Savaşlar
III.Doğum oranlarının azalması
IV.İç göçlerin artması
V.Sağlık hizmetlerinin gelişmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri, bir ülkede nü­fus artışını hızlandırır?

A
IV ve V
B
III ve IV
C
II ve V
D
I ve III
E
I ve V
Soru 9

Avrupa ülkelerinin çoğunda uygulanan doğumla­rı teşvik etme politikasının başarıya ulaşmadığı ülkelerde, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleş­mesi beklenmez?

A
işgücü açığının oluşmasının
B
Bazı eğitim kurumlarının kapatılmasının
C
Ülke dışından göç atımının
D
Yaşlı nüfus oranının artmasının
E
Tüketim oranının artmasının
Soru 10

Endonezya, Somali, Hindistan gibi ülkelerin uy­guladıkları nüfus artış hızını yavaşlatma politi­kalarıyla, aşağıdakilerden hangisini gerçekleş­tirmeyi amaçladıkları söylenebilir?

A
Nüfusun cinsiyet dağılımını dengelemeyi
B
Kalkınma hızını yükseltmeyi
C
Askeri güçlerini dengelemeyi
D
Dış ülkelere gerçekleşen göçleri azaltmayı
E
Tarımsal üretimi arttırmayı
Soru 11

I. Ülke içi göçlerin artması
II.Bebek ölüm oranının azalması
III.Doğum oranının artması
IV.Ülke dışına göçlerin artması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, nüfus artış hızını yükseltir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
II ve III
D
II ve IV
E
I ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.