11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin ham­maddesi daha çok başka ülkelerden ithalat yo­luyla karşılanır?

A
Seramik sanayi
B
Gübre sanayi
C
Çimento sanayi
D
Bakır sanayi
E
Cam sanayi
Soru 2

Türkiye iç ticareti canlı bir ülkedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Ülke içi ulaşımın gelişmiş olması
B
Nüfus dağılımının dengesiz olması
C
Yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitli olması
D
Liman sayısının fazla olması
E
Sanayi faaliyetlerinin dağılımının dengesiz olması
Soru 3

Türkiye’de iklim ve bitki örtüsünün çeşitlilik göster­mesi, hayvancılık faaliyetinin dağılışını etkilemekte­dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, hayvancılı­ğın dağılışında iklim ve bitki örtüsünün etkisini gösteren özelliklerden birisi olamaz?

A
Kars - Ardahan yöresinde büyükbaş hayvancılığın yapılması
B
Bitki örtüsünden yoksun alanlarda arıcılık faali¬yetinin yapılamaması
C
Karadeniz Bölgesi’nde sığır yetiştiriciliğinin koyun yetiştiriciliğinden fazla gelişmesi
D
İç Anadolu Bölgesi’nde küçükbaş hayvancılığın yoğun olması
E
Güney Marmara’da kümes hayvancılığının yaygınlaşması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi, Tür­kiye’de dış ticaret açığının azalmasına daha önemli katkı sağlar?

A
Birincil ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşması
B
Tarımsal üretimin arttırılması
C
Turizm gelirlerinin arttırılması
D
Hammadde dış satımının arttırılması
E
Nüfus artış hızının arttırılması
Soru 5

I.Taşkömürü
II.Jeotermal enerji
III.Linyit
IV.Doğalgaz
Ülkemizde kullanılan yukarıdaki enerji kaynakla­rından hangileri, kullanım alanlarındaki ihtiyacı karşılayamadığı için, daha çok ithalat yoluyla te­min edilmektedir?

A
Yalnız IV
B
Yalnız I
C
I ve IV
D
II ve III
E
III ve IV
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sanayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken, diğerleri­ne göre daha az göz önüne alınan özelliklerden biridir?

A
Pazar alanlarına yakınlık
B
Enerji kaynağına yakınlık
C
Uygun jeolojik zemine yakınlık
D
Önemli ulaşım yollarına yakınlık
E
Hammaddeye yakınlık
Soru 7

Tarım alanlarının doğal sınırlarına ulaştığı Türki­ye’de, hızla artan nüfusun beslenme gereksi­nimlerinin karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?

A
Makinalı tarımın yaygınlaşması
B
Tarımı destekleyen kuruluş sayısının arttırılması
C
Gübre kullanımının yaygınlaştırılması
D
Tohum ıslah çalışmalarının arttırılması
E
Nadas uygulamasının yaygınlaştırılması
Soru 8

Türkiye’de tarım ürünlerinin hasat zamanlarının bölgeler arasında farklılık göstermesinin başlıca nedeni olarak;
I.Enlem
II.Bakı
III.Yükselti
IV.Tarım yöntem ve teknikleri
gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve III
B
II ve IV
C
II ve III
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 9

Yer aldığı bölge içerisindeki ulaşım olanakları dikkate alındığında, hangi kentimizde sanayi et­kinliklerinin gelişmiş olması beklenmez?

A
Muğla
B
Adana
C
İzmir
D
Eskişehir
E
Samsun
Soru 10

Türkiye hidroelektrik potansiyeli bakımından Avru­pa’da Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü sıradadır Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinde' hangisiyle açıklanabilir?

A
Yarı kurak iklim koşullarına sahip olması
B
Jeolojik yapısının volkanik kayaçlardan oluşması
C
Yüzey şekillerinin engebeli olması
D
Yarımada ülkesi olması
E
Tektonik bakımdan aktif bir ülke olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.