11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri (Test Çöz – Online)

11. Sınıf Coğrafya dersi Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 11. Sınıf Coğrafya Türkiye’yi Tanıyalım Ekonomi Testleri (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de sanayi tesislerinin kuruluş yeri belirlenirken, diğerleri­ne göre daha az göz önüne alınan özelliklerden biridir?

A
Hammaddeye yakınlık
B
Önemli ulaşım yollarına yakınlık
C
Pazar alanlarına yakınlık
D
Enerji kaynağına yakınlık
E
Uygun jeolojik zemine yakınlık
Soru 2

Türkiye iç ticareti canlı bir ülkedir. Bu durumun başlıca nedenleri arasında, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A
Nüfus dağılımının dengesiz olması
B
Yetiştirilen tarım ürünlerinin çeşitli olması
C
Sanayi faaliyetlerinin dağılımının dengesiz olması
D
Ülke içi ulaşımın gelişmiş olması
E
Liman sayısının fazla olması
Soru 3

I.Taşkömürü
II.Jeotermal enerji
III.Linyit
IV.Doğalgaz
Ülkemizde kullanılan yukarıdaki enerji kaynakla­rından hangileri, kullanım alanlarındaki ihtiyacı karşılayamadığı için, daha çok ithalat yoluyla te­min edilmektedir?

A
Yalnız I
B
I ve IV
C
II ve III
D
III ve IV
E
Yalnız IV
Soru 4

Aşağıdaki sanayi tesislerinden hangisinin ham­maddesi daha çok başka ülkelerden ithalat yo­luyla karşılanır?

A
Seramik sanayi
B
Çimento sanayi
C
Bakır sanayi
D
Cam sanayi
E
Gübre sanayi
Soru 5

Türkiye’de iklim ve bitki örtüsünün çeşitlilik göster­mesi, hayvancılık faaliyetinin dağılışını etkilemekte­dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi, hayvancılı­ğın dağılışında iklim ve bitki örtüsünün etkisini gösteren özelliklerden birisi olamaz?

A
Kars - Ardahan yöresinde büyükbaş hayvancılığın yapılması
B
Karadeniz Bölgesi’nde sığır yetiştiriciliğinin koyun yetiştiriciliğinden fazla gelişmesi
C
Bitki örtüsünden yoksun alanlarda arıcılık faali¬yetinin yapılamaması
D
Güney Marmara’da kümes hayvancılığının yaygınlaşması
E
İç Anadolu Bölgesi’nde küçükbaş hayvancılığın yoğun olması
Soru 6

Tarım alanlarının doğal sınırlarına ulaştığı Türki­ye’de, hızla artan nüfusun beslenme gereksi­nimlerinin karşılanmasında aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulama olmaz?

A
Gübre kullanımının yaygınlaştırılması
B
Tarımı destekleyen kuruluş sayısının arttırılması
C
Tohum ıslah çalışmalarının arttırılması
D
Makinalı tarımın yaygınlaşması
E
Nadas uygulamasının yaygınlaştırılması
Soru 7

Yer aldığı bölge içerisindeki ulaşım olanakları dikkate alındığında, hangi kentimizde sanayi et­kinliklerinin gelişmiş olması beklenmez?

A
İzmir
B
Eskişehir
C
Muğla
D
Adana
E
Samsun
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi, Tür­kiye’de dış ticaret açığının azalmasına daha önemli katkı sağlar?

A
Tarımsal üretimin arttırılması
B
Hammadde dış satımının arttırılması
C
Birincil ekonomik faaliyetlerin yaygınlaşması
D
Turizm gelirlerinin arttırılması
E
Nüfus artış hızının arttırılması
Soru 9

Türkiye’de tarım ürünlerinin hasat zamanlarının bölgeler arasında farklılık göstermesinin başlıca nedeni olarak;
I.Enlem
II.Bakı
III.Yükselti
IV.Tarım yöntem ve teknikleri
gibi faktörlerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
II ve III
B
III ve IV
C
II ve IV
D
I ve III
E
I ve II
Soru 10

Türkiye hidroelektrik potansiyeli bakımından Avru­pa’da Rusya ve Norveç’ten sonra üçüncü sıradadır Bu durum Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinde' hangisiyle açıklanabilir?

A
Jeolojik yapısının volkanik kayaçlardan oluşması
B
Yarı kurak iklim koşullarına sahip olması
C
Tektonik bakımdan aktif bir ülke olması
D
Yarımada ülkesi olması
E
Yüzey şekillerinin engebeli olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.