9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Bilinçli Birey Yaşanılabilir Çevre Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki maddelerden hangisinin miktarı­nın artışı ozon kirliliğinin nedenidir?

A
Karbon dioksit
B
Kükürt dioksit
C
Azot
D
Ozon
E
Karbon monoksit
Soru 2

Doğal çevrenin korunmasıyla ilgili aşağıdaki önlemlerden hangisi en uzun vadeli kalıcı çö­zümdür?

A
Bir çeşit tarım ilacının kullanımının yasaklanması
B
Organik tarımın teşvik edilmesi
C
Ağaçlandırmaların artırılarak ormanların çoğaltılması
D
Bir tür hayvanın avlanmasının yasaklanması
E
Tıbbi atıkların uygun şekilde atılması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi erozyonun engel­lenmesi için alınabilecek bir önlem değildir?

A
Ormanlarda zirai mücadelenin azaltılması
B
Mevcut bitki örtüsünün korunması
C
Orman tahribatının önlenmesi
D
Yanlış ekim ve sulamanın önlenmesi
E
Verimli toprakların inşaat sektöründe kullanımının önlenmesi
Soru 4

Bir canlının değişik etkinlikler sonucunda at­mosfere saldığı C02 gazının tamamına canlının karbon ayak izi denir. Bu tanıma göre karbon ayak izinin küçültülmesinde aşağıdakilerden hangisinin bir etki­si yoktur?

A
Toplu taşıma araçlarını kullanmak
B
Elektrikli ev aletlerini daha az kullanmak
C
Plastik kullanımını azaltmak
D
Isınmada daha çok, fosil yakıtları kullanmak
E
Ormanları çoğaltmak
Soru 5

Atmosferdeki C02, CH4, su buharı ve diğer gaz­lar yeryüzünden yansıyan ısıyı tutarak dünyayı sıcak tutar. Bu durumun tanımı aşağıdakilerden hangi­sidir?

A
Ozon kirliliği
B
Karbon ayak izi
C
Sera etkisi
D
Ötrofikasyon
E
Küresel ısınma
Soru 6

Toprakta bulunan zehirli maddeleri bitkiler kök­leriyle topraktan almakta ve hayvanlar ile insan­lar da bu bitkileri besin maddesi olarak kullan­maktadır. Dolayısıyla zehirli maddeler besin yo­luyla insanlara kadar geçmiş olur. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun önlen­mesi için yapılacak yöntemlerden değildir?

A
Biyolojik mücadele yerine kimyasal mücadelenin tercih edilmesi
B
Sanayi atıklarının arıtılmadan çevreye verilmemesi
C
Organik tarımın teşvik edilmesi
D
ilaçlama ve gübrelemede yanlış uygulamaların önlenmesi
E
Evsel atıkların zarar vermeyecek şekilde toplanıp imha edilmesi
Soru 7

Su kirliliğine bağlı olarak gerçekleşen aşağı­daki olayların hangisi ötrofikasyona neden olan temel sebeptir?

A
Su miktarının azalması
B
Suya evsel ve endüstriyel atıkların karışması
C
Sudaki 02 miktarının artması
D
Sudaki C02 miktarının değişmesi
E
Sudaki canlıların ölüm oranının artması
Soru 8

Çevre kirliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Doğal dengenin korunması ve bozulan eko- sistemlerin onarılabilmesi için karbon ayak izini küçültecek tedbirler alınmalıdır.
B
Gürültü kirliliğini önlemek için üretilen mekanik aletlere gürültüyü engelleyici cihazlar takılmalıdır.
C
Ötrofikasyon sonucu sularda çökelen madde oranında azalma görülür ve su berraklaşır.
D
Organik tarımın yaygınlaştırılması ile toprak kirliliğinin artması önlenir.
E
Asit yağmurları bazı canlılarda beslenme yoluyla ağır metal birikimine sebep olur.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine ne­den olan etmenlerden değildir?

A
Sanayi atıkları
B
Orman yangınları
C
Jeotermal enerji santrallerinin artması
D
Volkanik patlamalar
E
Fosil yakıtların tüketiminin artması
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi canlılık için büyük bir tehlike olan radyasyondan korunmaya yönelik bir çalışma değildir?

A
Nükleer atıkların denizlere atılmasının önlenmesi
B
Canlıları güneşin zararlı ışınlarından koruyan ozon tabakasının tahrip edilmemesi
C
Teknolojik ürünlerin (TV, radyo, bilgisayar vb.) kullanımının azaltılması
D
Radyasyonlu cihazlarla yapılan tedavilere sık başvurulmaması
E
Dünyada nükleer santrallerin yaygınlaştırılması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.