9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Doğal Sistemler konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Doğal Sistemler Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdaki doğal unsur veya olaylardan hangi­sinden enerji elde edilmez?

A
Rüzgâr
B
Dalga
C
Akarsu
D
Kömür
E
Toprak
Soru 2

(I) Deltalar, akarsu ağızlarında oluşmuş üçgen şeklindeki düzlüklerdir. (II) Delta ovalarına, Kıyı Ege, Orta Karadeniz ve Adana bölümlerinde rast­lanır. (III) Türkiye’deki delta ovalarının büyük bir kısmı bu üç bölümde yer almaktadır. (IV) Ülke­mizdeki kıyı ovalarının çoğunu delta ovaları oluş­turur. (V) Kıyılarımızda delta ovalarının oluşması akarsuların bol miktarda alüvyon taşımasıyla ilgi­lidir. Nedensellik ilkesinin coğrafi olayların olu­şumlarını araştırdığı bilindiğine göre, parça­daki numaralanmış cümlelerin hangilerinde coğrafyanın nedensellik ilkesi kullanılmıştır?

A
IV ve V
B
III ve V
C
II ve III
D
I ve II
E
I ve V
Soru 3

Aşağıda, coğrafyanın dört farklı bölümünün özel­likleri verilmiştir. -Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır ve bunları sınıflandırır. -Yeryüzündeki iklim tiplerini ve dağılışlarını in­celer. -Yeryüzündeki hayvan ve bitki topluluklarının coğrafi dağılışı ve bu dağılışı etkileyen fiziki koşulları inceler. -Denizler, göller, akarsular ile yer altı sularının özelliklerini inceler, dağılışlarını açıklar. Aşağıdakilerden hangisi, bu bölümlerden biri değildir?

A
Hidrografya
B
Klimatoloji
C
Biyocoğrafya
D
Jeomorfoloji
E
Kartog rafya
Soru 4

Çin’e giden bir bilim adamı grubu, ülkenin nüfus miktarı, yaş, cinsiyet, medeni durum gibi özellik­lerini, insanların yaşam biçimlerini ve yerleşme özelliklerini araştırmıştır. Buna göre, bu araştırma grubu aşağıda veri­len coğrafya alt bilim dallarından hangisinde görev yapmaktadır?

A
Jeoomorfoloji
B
Beşerî coğrafya
C
Kartog raya
D
Matematik coğrafya
E
Biocoğrafya
Soru 5

Sıcaklığın çok yüksek ve çok düşük olduğu yer­lerde yaşam zorlaşır. Belli dönemlerde görülen yüksek sıcaklıklar ve düşük sıcaklıklar gerekli tedbirler alınmadığı taktirde insan sağlığını olum­suz olarak etkiler. Buna göre, yukarıdaki paragrafta doğal un­surların aşağıdaki etkilerinden hangisine de­ğinilmiştir?

A
İklim koşullarının insan yaşamına etkisine
B
Kara ve denizlerin dağılışının insan yaşamına etkisine
C
Ekstrem hava olaylarının üretim, dağıtım ve tüketim üzerindeki etkisine
D
İklim koşullarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisine
E
Yer şekillerinin iklim olayları üzerindeki etkisine
Soru 6

Afrika Kıtası’ndaki Selous, Serengeti, Ruaha ve Tarangi gibi ulusal parklarda inceleme yapan bir araştırma grubu, buralardaki hayvan ve bitki top­luluklarının iklim koşullarına uyum sağladığını gözlemlemiştir. Buna göre, bu araştırma grubu aşağıda veri­len coğrafya ait bilim dallarından hangisinden yararlanmıştır?

A
Biyoloji
B
Hidrografya
C
Kartograya
D
Jeoloji
E
Litoloji
Soru 7

I.Kuzey Afrika ülkelerinde konutların kerpiçten yapılması II.Erzurum - Kars Bölümü’nde büyükbaş mera hayvancılığının yaygın olması III.İsviçre’de kara yolu ve demir yolu ulaşımının çok gelişmiş olması IV.İngiltere ve Almanya’da nüfus artış hızının düşük olması Yukarıda Verilerin hangilerinde, doğal ko­şulların etlisi daha fazladır?

A
II ve III
B
II ve IV
C
III ve IV
D
I ve III
E
I ve II
Soru 8

I.Kuzey Afrika ülkelerinde konutların kerpiçten yapılması
II.Erzurum - Kars Bölümü’nde büyükbaş mera hayvancılığının yaygın olması
III.İsviçre’de kara yolu ve demir yolu ulaşımının çok gelişmiş olması
IV.İngiltere ve Almanya’da nüfus artış hızının düşük olması
Yukarıda Verilerin hangilerinde, doğal ko­şulların etlisi daha fazladır?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
II ve III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9

Doğal ortam içerisinde yaşayan insanlar, yaşa­dıkları çevreden etkilenirler. Ancak, uygarlık sevi­yesi yükseldikçe, doğal ortamı etkilemeye, daha uygun hayat koşulları elde edebilmek için çevre­lerini değiştirmeye çalışırlar. Gelişmişlik seviyesi göz önüne alındığında, aşağıdaki ülkelerden hangisinin çevre koşul­larını daha az değişikliğe uğrattığı söylenebi­lir?

A
Hollanda
B
İsviçre
C
Japonya
D
Afganistan
E
Kanada
Soru 10

Coğrafya, konularını açıklarken çeşitli bilim dalla­rından yararlanır. Aşağıdakilerden hangisi, coğrafyanın yarar­landığı bilim dalları arasında gösterilemez?

A
Psikoloji
B
Meteoroloji
C
Botanik
D
Astronomi
E
Demografi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.