9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Harita Bilgisi konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Harita Bilgisi Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, izohips eğrilerinin sik geçtiği yerlerden biridir?

A
Engebesiz bir plato
B
Delta ovası
C
Dik vadi yamacı
D
Alüvyal taşkın ovası
E
Taban seviyesi ovası
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi izotoat eğrilerinin bîr özelliğidir?

A
Bir izobat eğrisi üzerindeki noktaların farklı derinliklerde olması
B
Göl, deniz ya da okyanus topoğrafyasını gösteren haritalarda kullanılmaları
C
Renklendirme yöntemine göre, izobatların arasındaki derinliklerin yeşil tonlarla gösterilmesi
D
Sıfır metre eğrisinin deniz tabanından geçmesi
E
En içteki eğrinin derinliğin en az olduğu yeri göstermesi
Soru 3

X merkezinde yerel saat 10.00 iken aynı anda Y merkezinde 12.00’dir. 10° doğu boylamı, iki mer­kezin bulunduğu boylamlara eşit uzaklıktadır. Buna göre, X merkezinin bulunduğu boylam aşağıdakilerden hangisidir?

A
5° batı
B
30° batı
C
15° batı
D
15° doğu
E
5° doğu
Soru 4

Farklı ölçeklerle çizilen aynı bölgeye ast iki to­pografya haritasında, aşağıdakilerden hangi­sinin aynı olduğu kesindir?

A
Eş yükselti eğrileri sayısının
B
Harita ebatlarının
C
Bir tepenin yükseltisinin
D
Eş yükselti eğrileri arasındaki yükselti farkının
E
Ayrıntıyı gösterme gücünün
Soru 5

Başlangıç meridyeninin yerel saati biliniyor­sa, yeryüzündeki bîr noktanın başlangıç me­ridyenine göre nerede yer aldığı, aşağıdakile­ri hangisine bakılarak saptanabilir?

A
Cisimlerin gölgesinin en kısa olduğu ana
B
Gündüz süresinin uzamaya başladığı güne
C
Denizden yüksekliğine
D
Sıcaklık ortalamasının en düşük olduğu aya
E
Cisimlerin öğle saatindeki gölgesinin yönüne
Soru 6

P noktasında yerel saat 02.40 iken, R noktasında yerel saat 01.00’dir. Buna göre, P ve R noktaları arasında kaç boy­lam fark vardır?

A
40
B
60
C
45
D
50
E
55
Soru 7

Aynı topoğrafya haritasında yer alan iki tepe­den geçen eş yükselti eğrisi say ısının aynı ol­maması aşağıdakilerden hangisinin göster­gesidir?

A
Tepelerin farklı yükseklikte olduğunun
B
Denizden uzak olduklarının
C
Doruk noktalarının aynı olduğunun
D
Haritanın kabartma yöntemiyle çizildiğinin
E
Yamaç eğimlerinin farklı olduğunun
Soru 8

I. İl sınırları
II.Yer şekilleri
III.Sıcaklık değerleri
IV.Deniz ve göller
Eş yükselti eğrileriyle çizilen topoğrafya hari­talarında, yukarıdakilerden hangileri gösteril­mez?

A
II ve IV
B
I ve III
C
I ve II
D
III ve IV
E
II ve III
Soru 9

20° doğu boylamındaki bîr merkezde yerel sa­at 08.00 iken, 20° batı boylamındaki başka bir merkezde yerel saat kaçtır?

A
10.20
B
05.20
C
09.40
D
07.50
E
06.30
Soru 10

Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda olmak üzere ayrılmış, 180° meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilmiştir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir?

A
Herhangi bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığı
B
Herhangi bir noktanın çizgisel hızı
C
Türkiye’nin en kuzeyine güneş ışınlarının düş¬me açısı
D
Başlangıç meridyeni ile tarih değiştirme çizgisi arasındaki yerel saat farkı
E
Yıllık sıcaklık ortalamaları
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.