9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İnsan ve Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Ekvatoral bölgedeki insanlar yıl boyunca ince el­biselere ihtiyaç duyarken, orta kuşaktaki insanlar bahar mevsimlerinde, yazın ve kışın farklı giysile­re ihtiyaç duyar. Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin göster­gesidir?

A
Orta kuşaktaki insanların ekonomik düzeyinin daha yüksek olduğunun
B
Ekvatoral bölgedeki yaşam alanlarının daha geniş olduğunun
C
Ekvatoral bölgenin ortalama yükseltisinin daha fazla olduğunun
D
Dünya nüfusun büyük bölümünün ekvatoral bölgede yaşadığının
E
Doğal koşulların insan yaşamına etkisinin
Soru 2

Anayasamızın 56. maddesinde “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatanda­şın ödevidir” denilmektedir. Buna göre, anayasada aşağıdakilerden hangi­sine vurgu yapılmamıştır?

A
Devletin çevre kirlenmesini önlemesi gerektiğine
B
Çevreyi korumayanların ağır bir şekilde cezalandırılması gerektiğine
C
Her vatandaşın çevreye karşı sorumlu olduğuna
D
Sağlıklı bir yaşam için çevrenin korunması gerektiğine
E
Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı olduğuna
Soru 3

İnsanları rahatsız eden ve sağlığı etkileyen sesle­rin bütününe gürültü kirliliği denir. Gürültü kirliliği oluşumunda etkili olan başlıca faktörler; ulaşım araçları, sanayi kuruluşları, atölyeler ve çeşitli araçlardır. Aşağıdakilerden hangisi, gürültü kirliliğinin in­sanlar üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Psikolojik rahatsızlıklara neden olması
B
Baş ağrısı ve sinir bozukluğuna yol açması
C
İşe konsantrasyonun azalması
D
İşitme kaybını azaltması
E
İş veriminin düşmesi
Soru 4

I. Nükleer santral
II.Petro kimya tesisi
III.Rüzgâr santrali
IV.Güneş enerjisi
Yukarıdakilerden hangilerinin, olası bir kaza durumunda doğal çevreye daha çok zarar ver­mesi beklenir?

A
II ve IV
B
I ve III
C
II ve III
D
I ve II
E
III ve IV
Soru 5

Beslenme, giyinme ve barınma gibi birçok temel ihtiyacını doğadan karşılayan insan, doğal çevre­nin bir parçasıdır. İnsan bu doğal çevredeki çe­şitli kaynakları işleyerek ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da çevreyi şekillendirir. Aşağıdakilerden hangisi, insanın doğal çevreyi şekillendirmesi sonucu ortaya çıkan unsurlar­dan biri değildir?

A
Volkan Konisi
B
Su kanalı
C
Köprü
D
Yol
E
Baraj
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi, çevre kirliliğine neden olur?

A
Fabrikaların arıtma tesisi kurması
B
Yağış sularının yüzeysel akışa geçmesi
C
Eğimli yamaçların taraçalanması
D
Kentsel atıkların akarsulara karışması
E
Tarım alanlarında sulamanın yaygınlaşması
Soru 7

Çevre, doğal ve beşerî çeşitli faktörlerin etkisi ile sürekli kirlenmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi çevre kir­liliğini artıran etkenlerden biri değildir?

A
Akarsuların tarım için kullanılması
B
Sanayi tesislerinin yaygınlaşması
C
Motorlu taşıtların sayısının artması
D
Petrol, kömür gibi fosil yakıtların ısınmada kullanılması
E
Nüfusun hızlı bir şekilde artması
Soru 8

Erozyon, toprağın yağış suları ve rüzgârlar tara­fından aşındırılıp taşınması olayıdır.
Buna göre, toprak erozyonu üzerinde;
I.iklim koşulları,
II.volkanik faaliyetler,
III.tektonik göller
etmenlerinden hangileri etkilidir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 9

I.Volkanizma
II.Sellenme
III.Yağış
IV.Toprak erozyonu
Ormanların tahrip edilmesi, yukarıdakilerden hangilerini artırır?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.