9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi İnsan ve Çevre konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya İnsan ve Çevre Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türkiye’de tarım alanlarının yarısından fazlasında erozyon nedeniyle çok miktarda toprak kaybı ol­maktadır. Bu durum, erozyonun etkili olduğu tarım alan­larının aşağıdaki özelliklerinden hangisinden kaynaklanmaktadır?

A
Tarım ve hayvancılıkla geçinen nüfusun fazla olmasından
B
Yağış miktarının fazla olmasından
C
Toprakların verimli olmasından
D
Toprak örtüsünün ince olmasından
E
Eğimin fazla olmasından
Soru 2

Aşağıdakilerin hangisi, çevre sorunları arasın­da gösterilemez?

A
Şiddetli yağışların görülmesi
B
Küresel ısınmanın artması
C
Anız örtüsünün yakılması
D
Ozon tabakasının incelmesi
E
Orman alanlarının tahrip edilmesi
Soru 3

Beslenme, giyinme ve barınma gibi birçok temel ihtiyacını doğadan karşılayan insan, doğal çevre­nin bir parçasıdır. İnsan bu doğal çevredeki çeşit­li kaynakları işleyerek ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da çevreyi şekillendirir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yeni yer­leşim alanlarının, sanayi tesislerinin ve konut­ların, tarım, orman ve mera alanlarına doğru hızla genişlemesinin temel nedenidir?

A
İnsan nüfusunun hızlı bir şekilde artması
B
Şehirlerin çevresinde yeni yolların yapılması
C
Şehirlerde modern ve yüksek katlı evlere talebin artması
D
Tarımda modern yöntemlerin yaygınlaşması
E
Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının tüketiminin artması
Soru 4

İnsanların doğadan yararlanma biçimlerinden bi­risi de enerji kaynağı elde etmektir.. Aşağıdakilerden hangisi, insanların enerji kay­nağı elde ettiği madenlerden biridir?

A
Linyit
B
Krom
C
Boksit
D
Bakır
E
Demir
Soru 5

Atmosferin 20 ile 50 km arasındaki yükseklikle­rinde ozon gazı yoğun olarak bulunur. Buraya ozon tabakası adı verilir. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ozon tabakasının inceldiği tesbit edilmiştir. Bu duruma, aşağıdaki ekonomik etkinlikler­den hangisinin daha fazla neden olduğu söy­lenebilir?

A
Sanayi
B
Turizm
C
Balıkçılık
D
Tarım
E
Ticaret
Soru 6

İnsanların çeşitli faaliyetlerine bağlı olarak oluşan sera gazlarının artması sonucunda, atmosferin yeryüzüne yakın kesimlerindeki sıcaklığın yapay olarak artmasına küresel ısınma denir.
Buna göre, küresel ısınmanın;
I.kuraklık,
II.depremler,
III.buzulların erimesi,
IV.volkanik faaliyetler
gibi etmenlerden hangileri üzerimde etkili ol­ması beklenir?

A
II ve III
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 7

Atmosferde toz, duman, gaz, koku ve su buharı şeklinde bulunabilen maddelerin insan ve diğer canlılara zarar verebilecek miktarda yükselmesi hava kirliliği olarak adlandırılır. Buna göre, hava kirliliğinin aşağıdakilerden hangisine yol açınası beklenmez?

A
Solunum yolu hastalıklarının artmasına
B
Havadaki karbondioksit ve kükürtoksit gazının artmasına
C
Orman alanlarının zarar görmesine
D
Çarpık kentleşmenin ortaya çıkmasına
E
Asit yağmurlarının görülmesine
Soru 8

I. Zirai ilaç kullanımı
II.Aşırı gübre kullanımı
III.Toprakların nadasa bırakılması
IV.Sulamada yağmurlama sisteminin kullanıl­ması
Yukarıda, tarımda verimi artırmak için yapılan
çalışmalardan hangileri çevreye daha fazla za­rar verir?

A
II ve IV
B
III ve IV
C
II ve III
D
I ve III
E
I ve II
Soru 9

İnsanlar çeşitli istek ve ihtiyaçlarını karşılayabil­mek için doğadan değişik şekillerde yararlanır.
Buna göre;
I.eğimli yamaçların taraçalanması,
II.rüzgâr gücünden elektrik elde edilmesi,
III.verimli tarım alanlarına sanayi tesisleri kurul­ması,
IV.yeni yolların yapılması için ormanların tahrip edilmesi
gîbî faaliyetlerden hangileri doğaya zarar ver­mez?

A
II ve III
B
I ve III
C
I ve II
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 10

Ülkemizde her yıl birçok orman alanı yangınlar sonucunda tahrip olmaktadır. Yanan bu alanlar kendi hâline bırakıldıklarında, bulundukları böl­genin nem oranı fazlaysa kendini yenileyebil­mektedir. Bu yüzden ağaçlandırma çalışmalarına daha az ihtiyaç duyulmaktadır. Buna göre, aşağıdaki şehirlerden hangisinde yangın nedeniyle tahrip olmuş bir orman alanı için ağaçlandırma çalışmasına daha az ihtiyaç duyulur?

A
Mersin
B
Antalya
C
Bursa
D
Rize
E
Aydın
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.