9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yaşadığım Yerden Ülkeme konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yaşadığım Yerden Ülkeme Testleri-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Torbalı ilçesinin aşağıdaki özelliklerinden hangisinde coğrafi konumu etkili değildir?

A
Bazı yatırımcıların Torbalı ’dan arazi satın alarak fabrika inşa etmeleri
B
Farklı dönem ve kültürlere ait tarihî eserlerin Torbalı turizmi açısından önemli bir kaynak olması
C
İzmir ile Aydın arasındaki kara yolu ve demir yolu ulaşımının, Torbalı üzerinden sağlanması
D
Adnan Menderes Havalimanı’na ve Ege Serbest Bölgesi’ne 30 km uzaklıkta olması
E
Çevre sorunlarının fazla olması
Soru 2

İlçemizdeki akarsular; Fetrek Çayı, Arapkahve Ça­yı ve Çevlik Çayı’dır. Bu akarsular Küçükmenderes Nehri’ne güneyden karışmaktadır. Akdeniz iklimi­nin yağmur rejimli akarsuları olduklarından akımla­rı kışın artmakta yazın kuruyacak seviyeye gelmek­tedir. Bu durum akarsulardan tarım alanlarını sula­mada yararlanılmasını engellemektedir. Bu ihtiyaç daha çok artezyen kuyularıyla sağlanmaktadır. Parçaya göre, ilçedeki akarsularla ilgili aşağı­daki yargılardan hangisine varılabilir?

A
Rejimleri düzenlidir.
B
Açık bir havzada yer alırlar.
C
Yıl içindeki akım değişmeleri belirgin değildir.
D
Kar ve buz sularıyla beslenirler.
E
Vadileri dar ve derindir.
Soru 3

Doğada sürekli devam eden değişim gibi yerle­şim alanlarında da bir değişim söz konusudur. Hayat, değişimle olanaklıdır. Şehirler, bir yandan insanı ve toplumu bağımsız bir değişken olarak doğrudan ve dolaylı şekillerde etkilerken, diğer taraftan bağımlı bir değişken olarak toplumsal, ekonomik, teknolojik, siyasal ve kültürel değişim­lerden etkilenirler. Parçaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisi­ne varılabilir?

A
Bir şehirdeki değişim, şehrin bulunduğu toplumun özelliklerine göre farklılık gösterir
B
Şehirlerdeki ekonomik faaliyetlerin niteliği, değişim üzerinde etkili değildir.
C
İnsan, yaşadığı şehirdeki değişimden etkilenmez.
D
Şehirlerdeki değişme bütün dönemlerde aynı şekilde olur.
E
Şehirlerdeki değişimi nüfus hareketleri etkilemez.
Soru 4

I. Belde
II.Mahalle
III.İlçe
IV.Köy
Türkiye’de, yukarıdaki yerleşim birimlerinden hangilerinin yönetim şekli belediyeliktir?

A
II ve IV
B
II ve III
C
III ve IV
D
I ve II
E
I ve III
Soru 5

İlçemizin nüfusu 121 963’tür. Bunun 110 498’i şe­hir merkezinde, 11 465’i ise köylerde yaşamakta­dır. Merkezde yaşayan erkek nüfus sayısı 55 624, kadın nüfusu ise 54 874’tür. Köylerde yaşayan erkek nüfus sayısı 5 780, kadın nüfus sayısı ise 5 685’tir. Parçadan bu ilçeyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi elde edilemez?

A
Köy nüfus oranı
B
Köylerde yaşayan erkek nüfusun kadın nüfusa oranı
C
Şehirde yaşayan kadın nüfus oranı
D
Şehir nüfusu oranı
E
Şehir merkezindeki nüfus yoğunluğu
Soru 6

Bir yerleşmede hızlı nüfus artışına bağlı ola­rak görülen aşağıdaki durumlardan hangisi, yanlış arazi kullanımına örnek gösterilemez?

A
Sulama olanaklarının elverişli olduğu tarım alanlarında sebze yetiştirilmesi
B
Sanayi tesislerinin yerleşim bölgeleri içinde kalması
C
Kurumuş akarsu yataklarının yerleşime açılması
D
Orman alanlarının tarım alanı hâline dönüştürülmesi
E
Tarım alanlarının yerleşim bölgesi hâline getirilmesi
Soru 7

Torbalı ilçesindeki hayvancılık işletmelerinde bu­lunan sığır türleri ıslah edilmiş hayvanlardan oluş­maktadır. Beslenmelerinde kaliteli yemler kullanıl­maktadır. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun bir so­nucudur?

A
Verimli tarım arazilerinin daralması
B
Kümes hayvancılığının gelişmiş olması
C
Tarım alanlarında hayvansal gübre kullanım oranının düşük olması
D
Hayvan başına alınan süt veriminin yüksek olması
E
Deniz ürünleri tüketiminin az olması
Soru 8

Torbalı ilçesinde Akdeniz iklimi özellikleri görülür. İlçenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?

A
Zeytinliklerin ve kızılçam ormanlarının yaygın olması
B
Mermer yataklarının bulunması
C
Buğday tarımının yapılması
D
Kümes hayvancılığının gelişmiş olması
E
Nüfus yoğunluğunun yüksek olması
Soru 9

İzmir’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi, yo­ğurt göç almasının mekânsal bîr etkisidir?

A
Gecekondu mahallelerinin oluşması
B
Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması
C
Uluslararası fuara sahip olması
D
Limanının hinterlandının geniş olması
E
Hava limanına sahip olması
Soru 10
Farklı dönem ve kültürlere ait tarihî eserlerin Torbalı turizmi açısından önemli bir kaynak olması

Torbalı ilçesinin yer şekilleri genel olarak sade ve ortalama yükselti azdır. Bu durum ilçede; I.ekili dikili arazi oranının yüksek olması, II.akarsu akımlarının yaz aylarında düşmesi, III.ulaşım olanaklarının gelişmiş olması, IV.turizmin yeterince gelişememesi özelliklerinden hangilerinin ortaya çıkmasın­da etkili olmuştur?

A
III ve IV
B
I ve III
C
II ve IV
D
II ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.