9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Coğrafya dersi Yer’in Şekli konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Coğrafya Yer’in Şekli Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Deprem bölgelerinin yeryüzündeki dağılışı İle aşağıdakilerden hangisinin dağılışı büyük öl­çüde paralellik gösterir?

A
Karstik alanların
B
Fay hatlarının
C
Karasal iklim bölgelerinin
D
Orman alanlarının
E
Taş kömürü yataklarının
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, enerjisini yerin de­rinliklerindeki magmadan alan kuvvetler ara­sında gösterilemez?

A
Epirojenez
B
Volkanizma
C
Yer altı suları
D
Deprem
E
Orojenez
Soru 3

Yer kabuğunu oluşturan katmanlardan biri olan sial tabakası, aşağıdaki yerlerin hangisinde daha kalındır?

A
Okyanus
B
Plato
C
Vadi
D
Ova
E
Dağ
Soru 4

Tektonik hareketler esnasında, sert kütlelerin kırılarak faylarla ayrılması sonucu, aşağıdakilerden hangisinin oluşması beklenir?

A
Antiklinal
B
Graben
C
Batolit
D
Senklinal
E
Kaldera
Soru 5

Japonya’da sık sık deprem görülürken, İngilte­re’de deprem fazla görülmez. Bu durum, Japonya ve İngiltere’nin hangi ba­lcımdan farklı olmalarıyla açıklanabilir?

A
Ortalama yükseltileri
B
Yer yapıları
C
Yer altı zenginlikleri
D
Toprak türleri
E
Yer şekillerinin özellikleri
Soru 6

Yeryüzünün değişik bilgelerinde oluşan vol­kan konilerinin farklılık göstermesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Volkanizma sonucu çıkan malzemelerin özelliklerinin farklı olması
B
Dış kuvvetlerin farklı derecede etkili olması
C
Volkanizma süresinin farklı olması
D
Volkanizmanın etkili olduğu bölgelerin toprak özelliklerinin farklılık göstermesi
E
Bölgelerin iklim özelliklerinin farklı olması
Soru 7

Birbirinden farklı konumlarda yer alan X bölge­sinde horst ve grabenler, Y bölgesinde senklinal ve antiklinaller, Z bölgesinde volkan tüfü ve ya­nardağlar yaygın olarak görülmektedir. Yalnızca yukarıda verilen bilgilere göre X, Y ve Z bölgeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
X bölgesini oluşturan tortul tabakaların sertlik derecesi fazladır.
B
X bölgesinde kırılarak yükselme ve alçalma görülmüştür.
C
Y bölgesinde sıradağlar görülür.
D
Z bölgesinde volkanik faaliyetler oluşmuştur.
E
Y bölgesi fay hatları bakımından zengindir.
Soru 8

I.İtalya
II.İzlanda
III.Almanya
IV.Romanya
Yukarıda verilen Avrupa ülkelerinden hangile­rinde, volkanik şekiller daha geniş yer kaplar?

A
III ve IV
B
II ve III
C
I ve III
D
II ve IV
E
I ve II
Soru 9

Sert künefelerin orojenik hareketler sonucun­da kırılmasıyla yüksekte kalan kısma ne ad verilir?

A
Kaldera
B
Senklinal
C
Antiklinal
D
Graben
E
Horst
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
9 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.