9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş-1 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş-1 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş-1 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarih öncesi dönemlerde ortaya çıkan,
I.tarımsal üretimin yapılması
II.yazının kullanılması
III.paranın kullanılması
gelişmeleri kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde sıralanmıştır?

A
III, I ve II
B
III, II ve I
C
II, I ve III
D
II, III ve I
E
I, II ve III
Soru 2

Tarihi olayların en belirgin özelliği tekrarlanamamaları deney ve gözlemlerin yapılamamasıdır.
Bu durum tarihin,
I. objektif olması
II. sosyal bir bilim olması
III. belgelere dayanması

Hangisi doğrudur?

A
Yalnız I
B
Yalnız lI
C
I ve III
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bi­limlerden nümizmatik biliminin sağladığı faydalardan biri değildir?

A
Ülkenin ekonomisi hakkında bilgi edinme
B
Devletin sosyo ekonomik durumunu öğrenme
C
Ülkenin sınırlarını öğrenme
D
Devletlerin merkezlerini öğrenme
E
Parayı bastıran hükümdarı bilme
Soru 4

Dünyada bütün insanlar hep birlikte tarih öncesi devirleri yaşamamıştır. Bazı topluluklar Cilalı taş devrini yaşarken, bazıları ise maden devrini ya­şamışlardır. Bazı toplumlar ise bazı çağları ya­şamadan diğerine geçmiştir. Bazı toplumların bazı çağları yaşamadan di­ğerine geçmesinde,

I. göçler

II. ticaret

III. savaşlar

gibi durumların hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
E
I,II ve III
Soru 5

-Siyasi belgeleri ve devletler arası yazışmala­rı inceler.
-Toplumların öz kültürlerini inceler.
-Soy cetvellerini inceler.
-Armaları ve mühürleri inceler.
Yukarıda tarihe yardımcı bilim dallarından bazı­larının özellikleri verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisinin konusu verilme­miştir?

A
Şecereler
B
Diplomatik
C
Nümizmatik
D
Etnografya
E
Heraldik
Soru 6

Tarihsel olaylar ile ilgili kaynaklara başvurulma­dan öğrenilemez. Buna göre kaynakların;

I. doğru ve güvenilir olması

II. o dönemin diğer kaynakları ile karşılaştırıl­ması

III. yansız olarak yazılması

özelliklerinden hangileri tarih bilimine yar­dımcı olma amacına yöneliktir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve II
E
I,II ve III
Soru 7

Tarihçiler, insan topluluklarının çok uzun bir sü­reçte yaşadığı olayların incelenmesini ve öğretil­mesini kolaylaştırmak için tarihi, yazının bulun­masını esas alarak ikiye ayırmışlar, yazının bu­lunmasından önceki döneme Tarih Öncesi, ya­zıyla başlayan döneme ise Tarihi Çağlar denmiş­tir.

Yukarıdaki paragrafa bakarak tarihin devirle­re ayrılmasında tarihçiler öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini esas almışlardır?

A
Tarihteki büyük medeniyetleri
B
Tarihteki önemli kişileri
C
Tarihteki yer ve zamanları
D
Tarihteki önemli olayları
E
Tarihte yazının kullanılmasını
Soru 8

Tarihi devirlerden İlkçağ 3600 yıl, Ortaçağ 1140 yıl, Yeniçağ 340 yıl, Yakınçağ 210 yıl sürmesine karşın Tarih Öncesi yıllar binlerce yıl sürmüştür.

Tarih öncesi devirlerin daha uzun sürmesin­de,

I.maden işlemeciliğinin gelişmemesinin

II.değişimin, etkileşimin ve gelişmenin yavaş olmasının

III.toplum nüfusunun az olmasının

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 9

Tarih öncesi dönemlerde görülen,
I.üretim faaliyetlerinin başlaması,
II.insanların yerleşik hayata geçmeleri,
III.hayvanların evcilleştirilmesi,
gelişmelerinden hangilerinin ticari faaliyetle­rin başlamasında etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 10

Maden devrinde önce bakır, sonra tunç daha sonra da demirden yapılan araçlar kullanılmıştır.

Bu durum,

I. maden işlemeciliğinin zamanla geliştiği

II. daha dayanıklı malzemelerin kullanıldığı

III. tüm madenlerin aynı anda bulunduğu

sonuçlarından hangilerini doğrular

A
Yalnız II
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız III
E
II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.