9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

-Tarih öncesi toplumların tarihlerini öğrenmek için daha çok "arkeoloji ve antropoloji" bili­minden faydalanılır.
-Yakın Çağ’da siyasi tarihi öğrenmede ise "diplomasi" biliminden faydalanılır.
Buna göre, tarih araştırmalarında, değişik dö­nemlerde, farklı bilim dallarının kullanılmasın­da,
I.Tarih öncesi dönemlerde yazının kullanılmaması,
II.Yakın Çağ’da siyasi ilişkilerinin yoğun olma­sı,
III.Tarih öncesi dönemlerden kalan eserlerin büyük bir kısmının yazısız olması,
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy­lenebilir?

A
I ve II
B
Yalnız I
C
II ve III
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 2

Bir tarihi olayda kahramanların katkılarının nesnel olarak değerlendirilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A
Olayların parça parça ele alınması gerekmektedir.
B
Olayların farklı olaylarla benzer yanları ortaya çıkarılmalıdır.
C
Farklı tarihçilerin olay hakkındaki yorumlarına bakılmalıdır.
D
Olayların geçtiği dönem şartları incelenebilmelidir.
E
Günümüz bakış açısıyla incelenebilmelidir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Tarih Öncesi dönem­lerde tarımsal faaliyetlerin başlamasının so­nuçlarından değildir?

A
Yerleşik hayata geçilmesi
B
Yazılı kültürün başlaması
C
insanların üretici olması
D
Ticari faaliyetlerin başlaması
E
Sosyal yaşantının değişmesi
Soru 4

Tarih araştırmacıları olayları araştırırken milli ve manevi yargılarla hareket etmemelidir.
Bu anlayış,
I.belgelere dayanma,
II.tarafsız olma,
III.kaynak taraması yapma
amaçlarından hangilerini sağlamaya yönelik­tir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız II
Soru 5

I. olaylar arasında neden-sonuç ilişkisini kurma
II.olaylarda yazılı kaynakları kullanma
III.olayları günümüz anlayışına göre değerlendirme
Tarih araştırmalarında yukarıda verilen yöntemlerden hangileri doğru bilgilere ulaşımı hangisini engellediği söylenebilir?

A
I,II ve III
B
Yalnız I
C
I ve II
D
Yalnız III
E
II ve III
Soru 6

Neolitik Dönem'in önemli merkezlerinden Çayönü'nde yapılan kazılarda ortaya çıkan, -pazar yerleri, -tapınak kalıntıları, -sulama kanalları buluntularından hangileri Çöyönü’nde tarım­sal faaliyetlerin yapıldığının kanıtı sayılabilir?

A
I ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I,II ve III
Soru 7

Tarihi olayları daha pratik ve kolay inceleyebil­mek için olaylar zamana, mekana ve konusuna göre sınıflandırılmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi tarihin, zamana göre sınıflandırılmasına örnek olarak gösterilebilir?

A
Dinler tarihi
B
Ortaçağ tarihi
C
Kültür tarihi
D
Türkiye tarihi
E
Sanat tarihi
Soru 8

Yakınçağ’da meydana gelen gelişmelerin ay­dınlatılmasında en fazla “diplomasi” bilimi­nin yardımcı olmasında,
I.savaşların yapılması
II.devletler arasında diplomatik ilişkilerin bu dö­nemde yoğunlaşması,
III.diplomasinin arkeleojik buluntuları kullanma­sı
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söy­lenebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve III
Soru 9

Kalkolitik çağda, Anadolu’da avcılık önemini kay­betmiş, tarım öncelik kazanmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisinin ya­şanması beklenemez?

A
Köylerin kurulması
B
İnsanların yaşam tarzının değişmesi
C
Tüketicilikten üreticiliğe geçilmesi
D
Yerleşik hayata geçilmesi
E
Tarihi devirlerin başlaması
Soru 10

İnsanlar, kabataş döneminde avcılık ve toplayı­cılıkla, cilalı taş döneminde tarımla uğraşmışlar­dır. Ayrıca bu döneminde kullanılan araç ve gereçler daha kesici hale getirilmiştir.
Buna göre, Tarih Öncesi dönemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmiş ol­duğunu gösteren bir kanıt yoktur?

A
İnsanların sosyal yaşantılarında değişmeler yaşandığının
B
Kullanılan aletlerin gelişmiş olduğunun
C
İlk dönemlerde tüketici bir hayat olduğunun
D
Yazının kullanılmadığının
E
İnsanların üretici duruma geldiğinin
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.