9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-5 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi Tarih Bilimine Giriş konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-5 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih Bilimine Giriş Testleri-5 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tarihite meydana gelen bir olay hakkında doğru bilgilere ulaşmak için aşağıdaki kural­lardan hangisine bağlı kalınmasına gerek ol­duğu söylenemez?

A
Önceki ve sonraki olaylarla ilişkisi belirtilmelidir.
B
Tarihçiler tarafından yazılmalıdır.
C
Nesnel kaynaklara dayanarak açıklanmalıdır.
D
Belgelerin doğruluğu araştırılmalıdır.
E
Yer ve zaman olgularının bilinmesi gereklidir.
Soru 2

İnsanların tarımsal faaliyetlere başlaması zaman­la üretim fazlası ürünlerin ortaya çıkmasına ne­den olmuştur.
Bu durumun,
I.ticaret faaliyetlerinin başlaması,
II.insanların ihtiyaçlarının karşılanması,
III.madenlerin işlenmesi
sonuçlarından hangilerine etki ettiği savunu­labilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
İ ve III
E
I ve II
Soru 3

Tarih Öncesi devirleri kronolojik sürece uy­gun olarak yaşayan bir yerleşim merkezinde yapılan kazılarda;
I.Cilaiı taş devrinde tarımsal üretime geçildiği
II.ilk işlenen madenin demir olduğu
III.dışardan fazla göçler almadığı
bulgularından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız III
C
I ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 4

Atatürk’ün tarih anlayışı belgelere dayanır. O kendi devrini bizzat belgeleriyle ortaya koyarak, yazan bir tarih yazarıdır. Büyük Nutuk, onun bu yönünü ortaya koyar.
Buna göre,
I.Nutuk’un birinci el kaynak olması,
II.Atatürk’ün doğru tarih yazımına önem ver­mesi,
III.olayları belgelere dayandırması
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I.II ve III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 5

Bir olayın evrensel olmasında,
I.tarihi çağların içinde olması
II.bir çok toplum üzerinde etkisinin olması
III.deney ve gözlem metodunun uygulanması
verilenlerden hangisine uygun olmasının ge­rekli olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 6

Neolitik devirde, havaların iyileşmesiyle insanlar mağaralardan çıkıp su kenarlarına ve vadilere yerleşmişlerdir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylene­bilir?

A
Coğrafi şartlar insan yaşantısına etki etmemiştir.
B
Tarihi çağlar başlamıştır.
C
Göçebe hayat tarzı benimsenmiştir.
D
Sanatsal faaliyetler başlamıştır.
E
Bilimsel çalışmalar yapılmıştır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içerisine girmez?

A
Şehir devletlerinin kurulması
B
Depremlerin oluşması
C
Teokratik yönetimlerin oluşturulması
D
Güneş yılı esaslı takvimin yapılması
E
Truva savaşlarının yapılması
Soru 8

Paleolitik dönemde insanlar,
-Göçebe yaşamışlardır.
-Tüketicidirler.
-Mağara duvarlarına resimler yapılmıştır.
Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir gelişme olduğu söylenemez?

A
Geçim kaynakları
B
Barınma şartları
C
Sanat anlayışı
D
Yaşam tarzları
E
Ticari faaliyetleri
Soru 9

Tarih araştırmalarında deney ve gözlem meto­dunun kullanılmamasında tarih biliminin aşa­ğıdaki özelliklerinden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Tarih biliminin belgelere dayanması
B
Objektifliğin sağlanmasının amaçlanması
C
Tarihi olayların tekrarlanmaması
D
Tarih araştırmalarında sınıflandırılmanın yapılması
E
Tarihi olayların neden-sonuç ilişkisinde ortaya çıkması
Soru 10

Konya Çatalhöyük’te kazılarda ortaya çıkan,
I.orak, saban ve tahıl öğütme taşları,
II.sulama kanalları,
III.tahıl saklama kapları
buluntulardan hangilerinin “ilk üretim merkezi’’ sayılmasında etkili olduğu savunulabilir?

A
I ve II
B
Yalnız III
C
Yalnız II
D
I, II ve III
E
Yalnız I
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.