9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinde sa­nat eserlerinin taşınabilir olmasında,

I. göçebe yaşantının olması,

II. törelere herkesin uyması,

III. diğer toplumlardan etkilenmeleri

gibi durumlardan hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız II
D
I ve II
E
I ve III
Soru 2

Asya Hun Hükümdarı Mete Han Çinlilerin Türklerden, kurak bir toprak parçasını istediklerinde, “Toprak milletindir, onu kimse başkasına vere­mez” demiştir.

Buna göre Asya Hun hükümdarı için,

I. Ülkeyi hanedan üyelerinin ortak malı saydığı

II. Dış devletlerle siyasi ve ekonomik ilişkilere karşı olduğu

III. Vatan ve millet sevgisinin olduğu

durumlarından hangilerine ulaşılabilir?

A
II ve III
B
Yalnız I
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız III
Soru 3

Yerleşik kültürler, göçebe kültürlere göre, daha gelişmiş olduklarından, dışardan gelen göçebe kültürleri zamanla asimile etmişlerdir.

Buna göre,

I. Orta Asya’dan Çin’e göçlerin olması,

II. Kavimler göçü ile bazı Türk boylarının Avru­pa’ya göç etmesi,

III. Büyük İskender’in Asya seferini yapması

durumlarından hangileri sonunda kültürel yönden asimile olması beklenebilir?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
Yalnız II
Soru 4

-Çin’in Orta Asya’ya baskı yapması

-Nüfusun hızla artması

-Türklerin bağımsız yaşamak istemesi

Yukarıda verilen gelişmelerin,

I. Türklerin maniheizm dini’ni kabul etmesine,

II. Türklerin yerleşik hayata geçmesine,

III. Türklerin Orta Asya’dan göç etmesine

verilenlerden hangilerine neden olduğu söy­lenebilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 5

İlk Türk devletlerinde Kurultay’da;

I. Kağanın eşi Hatun’unda kurultaya katılması,

II. son sözü hükümdarın söylemesi,

III. boy beylerinin görüşlerini açıkça belirtmesi

gibi durumlarda hangileri demokratik olma ile ilgilidir?

A
Yalnız I
B
I, II ve III
C
I ve III
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün ortaya çıkardığı bir sonuç değildir?

A
Avrupa Hun Devleti’nin kurulması
B
Barbar kavimleri arasında Hristiyanlığın ya¬yılması
C
Avrupa’nın etnik yapısının değişmesi
D
Haçlı seferlerinin başlaması
E
Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması
Soru 7

İslamlıktan önce Türk Devletlerinde görülen,

I. ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayıl­ması,

II. ülkenin yönetim birimlerine ayrılarak yönetil­mesi,

III. devletin ekonomik, siyasi ve kültürel sorunla­rının kurultayda görüşülmesi

uygulamalardan hangilerinin ülke yönetimini kolaylaştırmaya yönelik olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 8

Türk toplulukları zaman içinde, Gök Tanrı inancı­nın dışında, Hristiyanlık, Maniheizm, Budizm, Musevilik ve İslamiyet gibi inançları da benimse­mişlerdir.

Buna göre Türkler’le ilgili,

I. Ulusal kimliklerini kaybetmişlerdir.

II. Din alanında hoşgörülü olmuşlardır.

III. Kültürel etkileşime açıktır

yargılarından hangilerinin doğru olduğu sa­vunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 9

Orta Asya Türk devletlerinin hükümdarları, “ka­ğan, hakan” gibi unvanlar kullanmışlardır. IX yüzyıldan itibaren Orta Asya’da kurulan Türk devletlerinin hükümdarları “sultan” unvanını kullanmaya başlamışlardır. Buna göre, Türk hükümdarlarının unvan değiştirmelerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Türklerin Avrupa’da devlet kurmaları
B
Türklerin İslam dinini kabul etmeleri
C
Türklerin kültürel yönden gelişmeleri
D
Türklerin İpek Yolu’nu ele geçirmeleri
E
Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri
Soru 10

İslamlık öncesi Türk devletlerinin kısa sürede yıkılmalarında,

I. göçebe yaşam şeklini benimsemeleri,

II. ülkeyi hanedan üyelerinin ortak malı sayma­ları,

III. sürekli ve güçlü ordular kurmaları

durumlarından hangileri etkili olmuştur?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
Yalnız II
D
II ve III
E
I ve II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.