9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-3 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-3 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-3 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Türklerin göçebe hayat tarzıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A
Sanat eserleri taşınabilirdir.
B
At yaşam tarzlarının vazgeçilmez bir parçası olmuştur.
C
Yazılı kültür gelişmemiştir.
D
Tarımsal faaliyetler gelişmiştir.
E
Yaylak ve kışlık hayatı yaşamışlardır.
Soru 2

Orta Asya Türk devletlerinin,

I. Töreye kağan dahil herkesin uymak zorunda olması

II. Kağanın orduların başında sefere katılması

III. Ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayıl­ması

durumlardan hangilerinin halkın yöneticilere olan bağlılığını ve güvenini artırdığı söylenebilir?

A
I, II ve III
B
Yalnız I
C
Yalnız III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 3

I. Çin’de dağınık halde yaşayan Türkleri bir devletin bünyesinde toplamak

II. Çin’i baskı altında tutmak

III. Asya’daki bütün Türk boylarını Köktürk bay­rağı altında toplamak

Orta Asya Türk devletlerinin yukarıdaki poli­tikalarından hangileri ulusçuluk ilkesi ile ilgi­lidir?

A
II ve III
B
I ve III
C
I ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 4

I. Güçlü ordular kurmuşlardır.

II. Yazıyı geç kullanmışlardır.

III. Değişik bölgelere göç etmişlerdir.

İslamlık öncesi Türklerin yukarıda verilen özelliklerinden hangileri Türk tarihinin ince­lenmesini zorlaştırmıştır?

A
I,II ve III
B
Yalnız III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve II
Soru 5

Kavimler Göçü’nün,

- Feodalite rejiminin ortaya çıkması

- Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

gibi sonuçları Avrupa’yı aşağıdaki hangi alanda etkilemiştir?

A
Hukuk
B
Sosyal
C
Kültürel
D
Siyasi
E
Askeri
Soru 6

İslamiyet öncesi Türklerde,

-Baharın gelişi kurbanlar kesilerek, şenlikler yapılarak tüm halkın katılımıyla kutlanırdı.

-Savaşlardan sonra ise savaşa katılanların ağırlandığı, savaşta ölenlerin anıldığı ve yok­sulların doyurulduğu şölenler düzenlenirdi.

Bu durumların Türkler arasında,

I. sosyal dayanışmayı,

II. merkezi otoriteyi,

III. toplumun birlik ve beraberliğini

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulabilir?

A
II ve III
B
I,II ve III
C
I ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Soru 7

İslamlık öncesi dönemde yaşayan Türk dev­letlerinin bazı özellikleri şunlardır;

I. kendilerine özgü alfebeleri vardır.

II. halk şikayetlerini kağana doğrudan iletmiştir.

III. ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak ma­lıdır.

Bu özelliklerden hangileri ulusçuluk ilkesiyle ilgilidir?

A
Yalnız III
B
I ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 8

Orta Asya Türk devletlerinin,

I. komşu ülkelerle ticaret antlaşmaları yapma­ları,

II. töreyi uygulamaları,

III. dillerinde Çince kelimeler bulunması

özelliklerinden hangileri başka kültürden et­kilendiklerine kanıt olarak gösterilebilir?  

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
Yalnız I
D
I ve III
E
Yalnız III
Soru 9

İlk Türk devletlerinde hükümdarın ölümün­den sonra hanedan üyelerinin saltanat müca­delesi yapması ile ilgili aşağıdakilerden han­gisi söylenemez?

A
Ülkenin parçalanmasına neden olabileceği
B
Taht kavgalarının yaşandığı
C
Boyların ülke yönetimde tek yetkili olduğu
D
Merkezi otoritenin çok güçlü olmadığı
E
İç çekişmelerin görüldüğü
Soru 10

Alper Tunga destanı aşağıdaki Türk boyların­dan hangisine aittir?

A
Kumanlar
B
İskitler
C
Kırgızlar
D
Köktürkler
E
Kıpçaklar
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.