9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-4 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-4 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-4 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Orta Asya Türk devletlerinin,

I. Köktürklerin Türk ismiyle devlet kurması,

II. Uygurların yabancı bir dini kabul etmelerine rağmen, dini terimlerin karşılığını Türkçe ola­rak kullanmaları

III. Asya Hun hükümdarı Mete Han’ın Çin’e yer­leşmemesi

Özelliklerinden hangileri “ulusal kültür” anlayı­şıyla ilgili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
Yalnız I
C
I ve II
D
II ve III
E
I ve III
Soru 2
Orta Asya Türk devletlerinin,

I. sözlü edebiyat ürünlerinden destanların orta­ya çıkması,

II. töreyi uyglamaları

III. Türk tarihi

ile ilgili ilk bilgilerin Çin kaynakla­rından öğrenilmesi özelliklerinden hangilerinin İslamlık öncesi Türklerde yazılı kültürün gelemediğinin ka­nıtıdır?

A
I ve III
B
Yalnız II
C
I, II ve III
D
Yalnız III
E
Yalnız I
Soru 3

Orta Asya Türklerinin sanat anlayışlarının de­ğişmesinde,

I. değişik dini inanışları benimsemeleri,

II. güçlü bir merkezi otorite kuramamaları,

III. yerleşik hayata geçmeleri

durumlarından hangilerinin etkisi olduğu söylenebilir?

A
I ve III
B
I ve II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 4

Hazarların başkenti İtil’de birçok dini inanç, kültür ve topluluğun bir arada yaşamasının,

I. hoşgörünün olmasına

II. barış ortamının oluşmasına

III. ekonomik kalkınmanın hızlanmasına

verilenlerden hangilerine ortam hazırladığı savunulur?

A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I ve II
Soru 5

Orta Asya Türk devletlerinde,

I. töreye hükümdar dahil herkesin uyması,

II. yönetime karşı gelenlerin çok sert cezalandırılması,

III. ülkenin hanedan üyelerin ortak malı sayılma

Uygulamalarından hangilerinin merkezi otoriteyi korumaya yönelik olduğu söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız III
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 6

Uygur Türklerinin;

I. mimari eserler vermeleri

II. yerleşik hayata geçmeleri

III. yazılı eserler ortaya koymaları

ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Şehir ve kasabalar kurdukları
B
Yerleşik hayata geçtikleri
C
Ulusal kimliklerini kaybettikleri
D
Kalıcı eserler verdikleri
E
Kağıt ve matbaayı kullandıkları
Soru 7

Orta Asya Türk devletlerinde devamlı ve dü­zenli orduların kurulmasının,

I. bağımsız olarak yaşamalarına,

II. Çin’e karşı üstünlük sağlamalarına,

III. göçebe yaşam şeklini benimsemelerine

durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söylenebilir?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
E
II ve III
Soru 8

Yahudiliği kabul eden ilk Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kıpçaklar
B
Hunlar
C
Akhunlar
D
Karluklar
E
Hazarlar
Soru 9

İlk Türk devletlerinin,

I. sulama kanalları inşa etmeleri,

II. buğday-arpa gibi kelimeleri alfabelerinde kul­lanmaları,

III. hayvancılıkla geçinmeleri

gibi özelliklerinden hangileri tarımsal üretim yapıldığının doğrudan kanıtıdır?

A
Yalnız III
B
I ve II
C
I ve III
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 10

İlk Türk devletlerinde,

I. göçebe yaşantının olması,

II. destanların oluşturulması,

III. Orhun Abidelerin dikilmesi

gibi gelişmelerden hangileri yazının kullanıldığına kanıt olarak gösterilebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
II ve III
D
I ve III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.