9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-6 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İlk Türk Devletleri konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-6 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İlk Türk Devletleri Testleri-6 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hunlara ait en eski bilgiler Çin kaynaklarında yer al­maktadır. Hunların kendilerine özgü alfabelerine de rastlanmamıştır.

Buna göre,

I. Çinliler, Türk tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlamışlardır.

II. Hunlar, kendinden önceki Türk devletlerinden et­kilenmişlerdir.

III. Hunlar, Çin ile ticari ilişkilerin geliştirilmesine önem vermişlerdir

Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız II
C
II ve III
D
Yalnız I
E
I ve II
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Türk göçlerinin sonuçla­rından biri değildir?

A
Asya ve Avrupa’nın siyasal ve kültürel yapısının değişmesine neden olmuşlardır.
B
Türk kültürü yayılmıştır.
C
Türk boylarından bazıları milli benliklerini kaybetmişlerdir.
D
Türk tarihinin bir bütün halinde incelenmesi zorlaşmıştır.
E
Türk devletleri kısa sürede yıkılmıştır.
Soru 3

Asya Hun İmparatoru Mete Han’ın,

I. düzenli ve disiplinli bir ordu kurması,

II. İpek Yolu’na egemen olarak ekonomisini güçlen­dirmesi,

III. Türklerin milli benliğini korumaya çalışması

faaliyetlerinden hangilerinin siyasi alanda güçlen­mesinde etkili olduğu savunulabilir?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 4

Türk tarihindeki,

-Türkçe konuşulan yerlerin artması,

-Türkçe’ye yeni kelime ve dil kurallarının girmesi

gelişmelerinin aşağıdakilerden hangisinin sonu­cunda ortaya çıktığı söylenebilir?

A
Türklerde ulusçu anlayışın egemen olmasının
B
Uygurlarla birlikte yerleşik yaşantıya geçilmesinin
C
Türklerin değişik alanlara göç etmesinin
D
Çin’in, Türkleri baskı altına almasının
E
Türklerin teşkilatçı bir yapıya sahip olmasının
Soru 5

Güney Hunlarının Çin’e bağlı hükümdarlar tarafından idare edilmesi sık sık isyanların çıkmasına, bu isyan­lar da Hun topraklarının Çin işgaline uğramasına ne­den olmuştur.

Buna göre

Hun topraklarında,

I. göçebe hayatın yaygın olması,

II. siyasi istikrarsızlık yaşanması,

III. devlet otoritesinin bozulması

durumlarından hangilerinin, Çin işgaline zemin ha­zırladığı söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
Yalnız I
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 6

Türklerin Orta Asya’dan göç etmesine yol açan,

I. dış baskılar,

II. iklim değişiklikleri,

III. boylar arasındaki çatışmalar,

IV. geçim sıkıntısı

etkenlerinden hangileri, göçlerin siyasi nedenleriy­le doğrudan ilgilidir?

A
I ve III
B
I ve II
C
III ve IV
D
II ve III
E
II ve IV
Soru 7

I. Tunguzlar

II. Yüe-çiler

III. Akhunlar

Asya Hun Devleti yukarıdakilerin hangileri ile mü­cadele etmemiştir?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
Yalnız III
D
Yalnız II
E
I ve II
Soru 8

İslamiyet’ten önce Türk dünyasında,

I. Türklerin değişik bölgelere göç etmeleri,

II. Orta Asya’da iklim değişikliklerinin yaşamı olum­suz etkilemesi,

III. yabancı kültürlerle tanışılması

durumları aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir?

A
II, III, I
B
II, I, III
C
III, II, I
D
I, III, II
E
I, II, III
Soru 9

Türklerin Orta Asya’dan göç etmesinde etkili olan,

I. yeni ülkeler fethetme arzusu,

II. Çin, Kitan ve Moğol egemenliğine girilmek isten­memesi,

III. otlakların yetersiz hale gelmesi,

IV. artan nüfusa mevcut toprakların yetmemesi

nedenlerinden hangileri, Türk halkında bağımsız ya­şama arzusunun güçlü olduğunu göstermektedir?

A
III ve IV
B
I ve II
C
Yalnız II
D
Yalnız IV
E
Yalnız I
Soru 10

Avrupa Hun Devleti ile Bizans arasında 434 yılında ya­pılan Margos Barışı’nın maddelerinden bazıları şun­lardır:

I. Ticari ilişkiler belirli şehirlerde devam edecek.

II. Bizans’ın ödediği vergi iki katına çıkarılacak.

III. Bizans, Hun kaçaklara sığınma hakkı vermeyecek.

Avrupa Hun Devleti, yukarıdaki maddelerden han­gileri ile doğrudan devlet otoritesinin korunmasını amaçlamıştır?

A
Yalnız I
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız III
E
Yalnız II
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.