9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-2 (Test Çöz – Online)

9. Sınıf Tarih dersi İslam Tarihi ve Uygarlığı konulu 10 soruluk online test derledik. Dersimiz Edebiyat ailesi olarak başarılar diliyoruz.

9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-2 (Test Çöz - Online)

Tebrikler - 9. Sınıf Tarih İslam Tarihi ve Uygarlığı Testleri-2 (Test Çöz - Online) adlı sınavı başarıyla tamamladınız.

Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%.

Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%


Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İslamlık öncesi Arap Yarımadası’ndaki,
I.sosyal eşitliğin olmaması,
II.kız çocuklarının canlı canlı gömülmesi,
III.kabileler arasında savaşlar ve kan davaları­nın olması
durumlarından hangileri bu döneme “cahiliye” denmesinde etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız III
B
Yalnız I
C
I,II ve III
D
I ve II
E
Yalnız II
Soru 2

Arapça’nın İslamiyet’i kabul eden toplumla' da yayılmasında,
I.Kuran’ın Arapça olması,
II.İslami kaynakların çoğunun Arapça yazılı olması,
III.devlet adamlarının bilimsel faaliyetleri des­teklemesi
durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A
Yalnız II
B
I,II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 3

Hz. Muhammed döneminde,
I.Uhud Savaşı,
II.Heyber’in fethi,
III.Mute Savaşı
savaşlarından hangilerinin Bizans İmparator­luğu ile yapıldığı söylenebilir?

A
II ve III
B
Yalnız II
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız III
Soru 4

Emeviler dönemindeki,
I.Önemli görevlere genelde Arapların getirilme­si,
II.Ülke sınırlarının genişlemesi,
III.Arap olmayan Müslümanlara eşit davranılmaması
uygulamalardan hangilerinin toplumsal birli ve bütünlüğün bozulmasına ortam hazırladığı söylenemez?

A
I ve II
B
II ve III
C
Yalnız I
D
I,II ve III
E
Yalnız II
Soru 5

Hicretin sonuçlarından;
I.Medine İslam Devleti’nin kurulması
II.Yahudilerle Vatandaşlık Antlaşması imzalan­ması
III.Muhacir insanların kardeş ilan edilmesi
yukarıdakilerden hangileri Müslümanların si­yasi bir güç olduğunun göstergesidir?

A
I, II ve III
B
Yalnız II
C
I ve III
D
I ve II
E
Yalnız I
Soru 6

Bilim alanındaki gelişmeler Emeviler döneminde başlamış, Abbasiler döneminde en üst düzeye ulaşmıştır. İslam kültür ve medeniyetinin gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?

A
Çeşitli medeniyetlere ait eserlerin Arapça’ya çevrilmesi
B
Medreselerin kurularak, yaygınlaştırılması
C
Avrupalıların Haçlı Seferlerini yapması
D
Devlet adamlarının bilimsel ve kültürel çalışmaları desteklemeleri
E
İslamiyeti kabul eden Arap olmayan ulusların katkıları
Soru 7

Hz. Ömer kadılar tayin etmiştir. Kadıların görev sahaları ve yetkileri ilerleyen dönemlerde gide­rek artırılmıştır. Ayrıca kadıların rahatça çalışabi­leceği ortamlar oluşturulmuştur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A
Yetkiler tek elde toplanmıştır.
B
İdare ve yargı birbirinden ayrılmıştır.
C
Adli yapılanmaya büyük önem verilmiştir.
D
Yargısal görevler kadıda toplanmıştır.
E
Zamanla kadıların yükümlülükleri artmıştır.
Soru 8

Abbasiler, her milletten insana sevgi ve hoşgörü ile yaklaşmış, böylece İslamiyetin daha kolay ya­yılmasını sağlamışlardır.
Buna göre,
I.Fetihler Abbasiler zamanında artmıştır.
II.Hoşgörü siyaseti dinin yayılmasına yardımcı olmuştur.
III.Halk yönetimden memnun olmuştur,
yargıların hangilerine ulaşılabilir?

A
I,II ve III
B
II ve III
C
I ve II
D
Yalnız I
E
Yalnız II
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Emevilerin yıkılma sına etki eden dış nedenler arasında gösteri­lebilir?

A
Batıcılık
B
Arap milliyetçiliğinin yapılması
C
Şiilerin çalışmaları
D
Güçlü ordularla karşılaşılması
E
Merkezi otoritenin sarsılması
Soru 10

İslamiyet öncesi Arabistan’da görülen aşağıdakilerden hangisi toplumda sosyal eşitlik olmadığının kanıtı sayılabilir?

A
Kabileler arasında kan davalarının olması
B
Kadına değer verilmemesi
C
Siyasi birliğin kurulmaması
D
Şiir ve edebiyatın gelişmesi
E
Putperestliğin yaygın olması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
error: Maalesef! İçerik kopyalanamaz.